สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
ประชุมปรึกษาหารือแผนงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด 5 พ.ค. 2565 5 พ.ค. 2565

 

*

 

*

 

ประชุมปรึกษาหารือแผนงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด 12 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2565

 

*

 

*

 

ประชุมปรึกษาหารือแผนงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด 22 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2565

 

*

 

*

 

ประชุมปรึกษาหารือแผนงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด 5 มิ.ย. 2565 5 มิ.ย. 2565

 

*

 

*

 

ประชุมโครงการบูรราการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการออกแบบโครงการฯ ในรูปแบบ กองทุนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2565

 

*

 

*

 

ประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาเพื่อเชื่อมกลไกกองทุนตำบล กลไก พชอ. ในการจัดการปัญหาสุขภาวะในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มด้อยโอกาส เด็ก สตรี ผู้พิการ แรงงานต่างด้าว กลุ่มคนชายขอบ 27 ส.ค. 2565 27 ส.ค. 2565

 

*

 

*

 

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 14 ก.ค. 2566 14 ก.ค. 2566

 

*

 

*

 

ประชุมถอดบทเรียนงานกลไกกองทุนตำบลเชื่อม พชอ. 29 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2566

 

*

 

*

 

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 11 ก.ย. 2566 11 ก.ย. 2566

 

*

 

*

 

ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 13 ต.ค. 2566 13 ต.ค. 2566

 

*

 

*