สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
30 - 31 พ.ค. 65 ประชุมสัมมนารูปแบบการขับเคลื่อพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสู่เมื่องท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาตำบลกะรน 10 50,000.00 28,130.00
26 ก.ค. 65 ประชุมหารือการดำเนินงานความมั่นคงทางสุขภาวะ 4 ประเด็น 0 2,000.00 1,757.00
รวม 10 52,000.00 2 29,887.00