สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 66-70

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวน จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน 9 ส.ค. 2564

 

 

 

 

 

ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวน จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน 13 ส.ค. 2564 13 ส.ค. 2564

 

ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวน จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน

 

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน

 

ประชุมคืนข้อมูลและระดมความเห็นเพื่อสรุปปัญหาและความต้องการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน 17 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2564

 

ประชุมคืนข้อมูลและระดมความเห็นเพื่อสรุปปัญหาและความต้องการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน
ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 และห้องประชุม zoom 1,2,3 สถาบันนโยบายสาธารณะ

 

  • เกิดการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล....ฯลฯ

 

ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2566 – 2570 ครั้งที่ 1 18 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2564

 

ประชุมคืนข้อมูลและระดมความเห็นเพื่อสรุปปัญหาและความต้องการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน
ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 และห้องประชุม zoom 1,2,3 สถาบันนโยบายสาธารณะ

 

ได้ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2566 – 2570 ครั้งที่ 1

 

ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2566 – 2570 ครั้งที่ 2 23 ส.ค. 2564

 

 

 

 

 

ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 1 31 ส.ค. 2564 31 ส.ค. 2564

 

ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 1 ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 และห้องประชุม zoom สถาบันนโยบายสาธารณะ

 

ได้ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 1

 

การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 2 2 ก.ย. 2564 2 ก.ย. 2564

 

การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

 

ได้ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 2

 

ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ก.ย. 2564 4 ก.ย. 2564

 

ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ห้องประชุมชั้น 10 สถาบันนโยบายสาธารณะ

 

ได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

 

ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 6 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2564

 

ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ห้องประชุมชั้น 10 สถาบันนโยบายสาธารณะ และห้องประชุม zoom

 

ได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

 

ประชุมรับฟังความเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 8 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2564

 

ประชุมรับฟังความเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 และห้องประชุม zoom สถาบันนโยบายสาธารณะ

 

ได้ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

 

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 - 2570 15 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2564

 

กำหนดการประชุม ปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 - 2570 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา และเชื่อมโยงการสื่อสารโดยใช้ระบบ Zoom..meetings ไปยังศาลากลางจังหวัดปัตตานี และศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

เวลา 09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

เวลา 09.30 - 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ ของการจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

เวลา 10.00 - 11.00 น. ชี้แจงการจัดทำและร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 - 2570 โดยฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และคณะที่ปรึกษา

เวลา 11.00 - 11.45 น. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 - 2570 จากผู้เข้าร่วมการประชุม

เวลา 01.45 - 12.00 น. ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม


 

สถานการณปัญหา แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่
1. สังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี หลุดพ้นจากความยากจน สถานการณ์ปัจจุบันยังเป็นปัญหา ทั้งครัวเรือนยาก จน ระดับการศึกษา ความเหลื้อมล้ำ อัตราการว่างงาน สถานการความไม่สงบ โควิดเข้ามาซ้ำเติม ทำให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้น 2. เศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร พบว่าอัตราผลผลิตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยน พบการผันผวนราคา การแปรรูปมีน้อย การท่องเที่ยวแนวโน้มลดลง การค้าชายแดนภาวะถดถอย สถานการโควิดเปนตัวเร่ง 3. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความเสื่อมโทรมทรัพยากร อุทกภัย การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทำทำให้กระทบต่ออาชีพตามมา

เป้าหมาย 1. ศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปที่สำคัญ ด้วยศักยภาพของพื้นที่ เหมาะแกการทำการเกษตร ปศุสัตว์ และอยู่ติดกับอ่าวไทย เป็นพื้นที่อาหารโซนภาคใต้ตอนล่างที่เชื่อมไปยังประเทศอาเซียน 2. ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม อาหาร การท่องเที่ยวที่เชื่อมทั้งภภายในและกลุ่มอาเซียน 3. อุตสาหกรรม การค้าชายแดน อยุ่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มี 4 ด่าน
4. บริบทสังคม พหุวัฒนธรรมเป็นต้นทุนของพื้นที่ การเพิ่มศักยภาพทุกช่วงวัย สร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อตลอดชีวิต ความยั่งยืนทางด้วยสิ่งแวดล้อมด้วย

ประเด็นเพิ่มเติม - การกำจัดขยะติดเชื้อ - พลังงานทดแทน - การแก้ปัญหาประมง ยกระดับการท่องเที่ยวทะเล - การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง

 

ประชุมปรับร่างแผนฯ 28 ก.ย. 2564 27 ก.ย. 2564

 

ประชุมปรับร่างแผนฯ

 

ได้แผนฉบับสมบูรณ์