สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อยกระดับคุณภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่ายแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส.

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อขยายและยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

5 ก.ค. 64 ตัวชี้วัด 1.1) ผู้เสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส.อย่างน้อย 100 คน มีทักษะทำแผน การเขียนข้อเสนอโครงการ ใช้ระบบติดตามและประเมินผล 0.00 0.00 -
5 ก.ค. 64 ตัวชี้วัด 1.2) ได้ข้อมูล Mapping ของเครือข่าย สสส.อย่างน้อย 4 ชุด 0.00 0.00 -
5 ก.ค. 64 ตัวชี้วัด 1.3) ได้ข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ สอดคล้องแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและเป็นโครงการที่มีคุณภาพ จำนวน 50 โครงการ 0.00 0.00 -
5 ก.ค. 64 ตัวชี้วัด 1.4) ได้ระบบสารสนเทศ online ที่ใช้ในพัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผล จำนวน 1 ระบบ 0.00 0.00 -
5 ก.ค. 64 ตัวชี้วัด 2.1) พี่เลี้ยง 200 คน มีทักษะการทำแผน พัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
5 ก.ค. 64 ตัวชี้วัด 2.2) ผู้เสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีทักษะการทำแผน เขียนข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ และมีทักษะในการใช้ระบบติดตามและประเมินผล อย่างน้อยจำนวน 1,500 คน 0.00 0.00 -
5 ก.ค. 64 ตัวชี้วัด 2.3) ร้อยละ 90 ของกองทุนฯ ในอำเภอที่มีศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีการดำเนินการทำแผน เขียนข้อเสนอ โครงการกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
5 ก.ค. 64 ตัวชี้วัด 2.4) ได้กองทุนฯ ที่เป็นศูนย์เรียนรู้การดำเนินการจัดทำแผนโครงการระดับอำเภอ จำนวน 120 กองทุน 0.00 0.00 -
5 ก.ค. 64 ตัวชี้วัด 2.5) ได้คู่มือการพัฒนาโครงการจำนวน 1 ชุด และ ตัวชี้วัด 2.6) คู่มือการติดตามประเมินผลโครงการจำนวน 1 ชุด 0.00 0.00 -
5 ก.ค. 64 ตัวชี้วัด 2.7) ได้ระบบสารสนเทศ online ที่ใช้ในพัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผล จำนวน 1 ระบบ 0.00 0.00 -
5 ก.ค. 64 ตัวชี้วัด 2.8) ได้ข้อมูลองค์ความรู้ถอดบทเรียนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจำนวน 10 กรณีศึกษา 0.00 0.00 -
5 ก.ค. 64 ตัวชี้วัด 2.9) ได้สื่อวิดีโอ บทความวิชาการ เอกสารชุดความรู้เพื่อเผยแพร่การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย อย่างน้อยรวมกัน 5 ชุด 0.00 0.00 -
5 ก.ค. 64 ตัวชี้วัด 3.1) ได้ข้อมูลการออกแบบและการใช้พื้นที่เส้นทางการสัญจรทั้งในเมืองและชุมชน และพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 ชุด 0.00 0.00 -
5 ก.ค. 64 ตัวชี้วัด 3.2) นโยบาย มาตรการหรือข้อตกลงในการใช้พื้นที่สาธารณะ 0.00 0.00 -
5 ก.ค. 64 ตัวชี้วัด 3.3) เกิดองค์กรต้นแบบด้านกิจกรรมทางกายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 8 แห่ง 0.00 0.00 -
5 ก.ค. 64 ตัวชี้วัด 3.4) ชุดความรู้ (1) การผลักดันนโยบายสาธารณะ จากพื้นที่ต้นแบบสู่นโยบายสาธารณะ (2) การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0.00 0.00 -
27 ม.ค. 65 บริหารจัดการ เขต 1 0.00 1,200,000.00 -
27 ม.ค. 65 บริหารจัดการเขต 4 0.00 0.00 -
27 ม.ค. 65 บริหารจัดการเขต 10 0.00 0.00 -
27 ม.ค. 65 บริหารจัดการเขต 12 0.00 2,200,000.00 -
10 มี.ค. 65 ตัวชี้วัด เกิดสื่อสารเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกายกับเป้าหมายของโครงการที่ได้รับทุนให้มีการดำเนินการในพื้นที่ อย่างน้อย 50,000 คน 0.00 0.00 -
16 มี.ค. 65 13 รวมไฟล์รายงาน 0.00 0.00 -
19 มี.ค. 65 วางแผนงาน PA 0.00 0.00 -
31 พ.ค. 65 ประชุมอัพเดทความก้าวหน้างานPA ภูเก็ต ครั้งที่ 2 0.00 0.00 -
28 เม.ย. 64 (แผนงานกีฬามวลชน)ประชุมพัฒนาระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินสำหรับนักวิ่ง กับ สสส. 0.00 0.00 -
29 เม.ย. 64 (แผนงานกีฬามวลชน) ประชุมพัฒนาแผนแผนการจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน 0.00 0.00 -
14 พ.ค. 64 (แผนงานกีฬามวลชน) ประชุมวางแผนการจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน 0.00 0.00 -
20 พ.ค. 64 (แผนงานกีฬามวลชน) ประชุมวางแผนการจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน กับ สสส. 0.00 0.00 -
25 - 27 มิ.ย. 64 (แผนงานกีฬามวลชน) ประชุมเตรียมนำเสนอ แผนการจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน 0.00 0.00 -
28 มิ.ย. 64 (แผนงานกีฬามวลชน) ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนความปลอดภัยการจัดกีฬามวลชน 0.00 0.00 -
29 - 30 มิ.ย. 64 (แผนงานกีฬามวลชน) เข้าร่วมประชุมงานที่กี่ยวข้องกับการจัดการกีฬามวลชนกับ สคร.และกองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย 0.00 0.00 -
15 ก.ค. 64 ออกแบบร่างคู่มือพัฒนาโครงการ และติดตามโครงการพื้นที่ต้นแบบ Pa 0.00 0.00 -
19 ก.ค. 64 พัฒนาเว็บกองทุนสุขภาพตำบลฯเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบ Pa 0.00 0.00 -
22 ก.ค. 64 (แผนงานกีฬามวลชน) สรุปประชุมกีฬามวลชนและวางแผนงาน PA 0.00 0.00 -
29 ก.ค. 64 (แผนงานกีฬามวลชน) ประชุมพัฒนาร่างโครงการกีฬามวลชนฯ 0.00 0.00 -
5 ส.ค. 64 วางแผนกองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบกิจกรรมทางกาย (กองทุนต้นแบบ PA) 0.00 0.00 -
10 ส.ค. 64 ประชุมชุมชนจัดการตนเองช่วงโควิด /และการจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน 0.00 0.00 -
30 ส.ค. 64 วางแผนงานกองทุนฯ PA 0.00 0.00 -
8 ก.ย. 64 ประชุมวางแผนงานยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 0.00 0.00 -
16 ก.ย. 64 ประชุมวางแผนงานกองทุนสุขภาพตำบลฯ PA 0.00 0.00 -
21 ก.ย. 64 ประชุมปรับปรุงระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อยกระดับกองทุนสุขภาพตำบลให้เป็นศูนย์เรียนรู้กิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
24 ก.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลฯ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
18 ต.ค. 64 ประชุมแผนงานเดิน-วิ่ง กับ สสส. 0.00 0.00 -
26 ต.ค. 64 ประชุมวางแผนงาน PA ทั้งหมด 0.00 0.00 -
29 ต.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย เขต 10 0.00 0.00 -
3 พ.ย. 64 ประชุมคณะทำงาน Meeting PA ประจำสัปดาห์ 0.00 0.00 -
8 พ.ย. 64 วางแผนลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง 0.00 0.00 -
11 พ.ย. 64 วางแผนคลินิกพัฒนาโครงการพื้นที่สุขภาวะ จ.ขอนแก่น ภูเก็ต เชียงใหม่ 3.00 0.00 -
11 พ.ย. 64 ประชุมปรับปรุงระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อยกระดับกองทุนสุขภาพตำบลให้เป็นศูนย์เรียนรู้กิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
13 พ.ย. 64 (แผนงานกีฬามวลชน) ประชุมปรับปรุงโตรงการจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน 0.00 0.00 -
16 พ.ย. 64 การประชุมการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและการแพทย์ในงานวิ่งของประเทศไทย 0.00 0.00 -
18 พ.ย. 64 ประชุมคลินิกพัฒนาโครงการพื้นที่สุขภาวะภูเก็ต 0.00 0.00 -
22 พ.ย. 64 ประชุมวางแผนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯ 0.00 0.00 -
4 ธ.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย เขต 4 ที่ จ. นนทบุรี 37.00 0.00 -
6 ธ.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย เขต 1 ที่ จ.แพร่ 20.00 0.00 -
17 ธ.ค. 64 คลีนิกพัฒนาโครงการความปลอดภัยกีฬามวลชนกับ สสส. 0.00 0.00 -
18 - 19 ธ.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย เขต 12 ที่ จ.สงขลา 0.00 0.00 -
21 ธ.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย เขต 10 ที่ จ.อุบลราชธานี 0.00 0.00 -
24 ธ.ค. 64 ประชุมออกแบบการประเมินศักยภาพ PA และวางแผนลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ PA 0.00 0.00 -
24 ม.ค. 65 วางแผนเก็บข้อมูล Mapping ของเครือข่าย สสส. 0.00 0.00 -
25 ม.ค. 65 วางแผนลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง 4 เขต 0.00 0.00 -
26 ม.ค. 65 ประชุมโครงการกีฬามวลชนฯ 0.00 0.00 -
26 ม.ค. 65 ประชุมโครงการบูรณาการกลไกฯ 0.00 0.00 -
26 ม.ค. 65 ประชุม meeting pa วางแผนงานกับผู้ประสานเขต 0.00 0.00 -
27 ม.ค. 65 รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนให้กับ สสส. 0.00 0.00 -
28 ม.ค. 65 จัดการเอกสารเขต 4 ครั้งที่ 1 0.00 0.00 -
28 ม.ค. 65 จัดการเอกสารเขต 10 ครั้งที่ 1 0.00 0.00 -
2 ก.พ. 65 ประขุมเตรียมคำถามสัมภาษณ์พี่เลี้ยง 0.00 0.00 -
4 ก.พ. 65 ประชุมวางแผน mapping เครือข่าย PA 0.00 0.00 -
10 ก.พ. 65 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 0.00 0.00 -
13 ก.พ. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 0.00 0.00 -
14 ก.พ. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 0.00 0.00 -
16 ก.พ. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯ และยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 0.00 0.00 -
19 - 20 ก.พ. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายใน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 0.00 0.00 -
21 ก.พ. 65 วางแผนงานทำข้อมูล PA สสส 0.00 0.00 -
22 ก.พ. 65 คุยงาน PA mapping 0.00 0.00 -
25 ก.พ. 65 นัดคุยทีมสื่อ (สมัชชาฯ PA) 0.00 0.00 -
2 มี.ค. 65 ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ ในเรื่องการจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์หรือปรับปรุงระเบียบในการออกแบบและการใช้พื้นที่ เส้นทางการสัญจรทั้งในเมืองและชุมชน และพื้นที่สาธารณะ ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
2 มี.ค. 65 ประชุมวางแผนการสื่อสารสาธารณะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (physical activity) 0.00 0.00 -
4 มี.ค. 65 ประชุมวางแผนงานกับทีมสื่อ PA 0.00 0.00 -
8 มี.ค. 65 ประชุมเลือกพื้นที่ถอดบทเรียนต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
9 มี.ค. 65 ประชุมกับ สน.5 เตรียมแผน WS เครือข่าย PA 0.00 0.00 -
9 มี.ค. 65 ประชุมทดสอบระบบเว็บ PAthailand 0.00 0.00 -
17 มี.ค. 65 ประชุมวางแผนงานการพัฒนาข้อเสนอโครงการคุณภาพ ส่งเสริม PA กับสภาพัฒน์ 0.00 0.00 -
18 มี.ค. 65 วางแผนจัดประชุมติดตามเว็บไซต์กองทุนฯ 0.00 0.00 -
21 มี.ค. 65 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไตรมาส 2/2565 ของแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
22 มี.ค. 65 การประชุมคณะทำงานวางแผนการยกระดับกองทุนฯให้เป็นศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 0.00 0.00 -
24 มี.ค. 65 เขต 12 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและกองทุนสุขภาพตำบลฯ ในการทำแผน ข้อเสนอโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ 0.00 0.00 -
25 มี.ค. 65 เขต 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและกองทุนสุขภาพตำบลฯ ในการทำแผน ข้อเสนอโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ 0.00 0.00 -
26 มี.ค. 65 เขต 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและกองทุนสุขภาพตำบลฯ ในการทำแผน ข้อเสนอโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ 0.00 0.00 -
27 มี.ค. 65 เขต 10 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและกองทุนสุขภาพตำบลฯ ในการทำแผน ข้อเสนอโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ 0.00 0.00 -
31 มี.ค. 65 ประชุมเตรียมงานวันที่ 7-9 เมษายน 0.00 0.00 -
31 มี.ค. 65 วางแผนงาน 31 มี.ค.65 0.00 0.00 -
14 เม.ย. 65 ประชุมติดตามความก้าวหน้าสถาปนิกขับเคลื่อน อปท. 0.00 0.00 -
19 เม.ย. 65 ติดตามรายชื่อกองทุนต้นแบบ pa จำนวน 120 แห่ง 0.00 0.00 -
19 เม.ย. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯ และยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 0.00 0.00 -
21 เม.ย. 65 ประชุมการจัดทำข้อมูล big data pa ประชุมผ่านระบบ zoom 0.00 0.00 -
27 เม.ย. 65 วันที่ 27 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0.00 0.00 -
29 เม.ย. 65 ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยง 0.00 0.00 -
3 พ.ค. 65 ประชุมให้ข้อมูล big data pa 0.00 0.00 -
8 พ.ค. 65 ประชุมโครงการ big data สสส.กับฐานข้อมูลกองทุนสุขภาพตำบลฯ 0.00 0.00 -
18 พ.ค. 65 ประชุมพิจารณาร่างคู่มือการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในท้องถิ่น 0.00 0.00 -
21 พ.ค. 65 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมมหกรรมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา " Physical Activity for Songkhla Healthy Life" 0.00 0.00 -
22 พ.ค. 65 ประชุมเตรียมเว็บกองทุนสุขภาพตำบลฯนำร่องความร่วมมือคณะปฏิรูปลานกีฬาสาธารณะ / zoom4 0.00 0.00 -
25 พ.ค. 65 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0.00 0.00 -
26 พ.ค. 65 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ร่วมสนันสนุนและขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจทางกาย อำเภอเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 0.00 0.00 -
27 พ.ค. 65 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ร่วมสนันสนุนและขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจทางกาย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0.00 0.00 -
30 พ.ค. 65 การประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาศักยภาพพื้นที่นำร่องของลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ ให้มีทักษะพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 0.00 0.00 -
30 พ.ค. 65 ประชุมทีมสื่อเตรียมเวทีสาธารณะ(งาน 2 มิย.) 0.00 0.00 -
31 พ.ค. 65 ประชุม big data pa สสส. 0.00 0.00 -
31 พ.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ขับเคลื่อนมติ 3 การออกแบบการใช้พื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายฯ 0.00 0.00 -
2 มิ.ย. 65 กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มหกรรมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา " Physical Activity for Songkhla Healthy Life " 0.00 0.00 -
6 มิ.ย. 65 ประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาศักยภาพพื้นที่นำร่องของลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพนำร่องจังหวัดตรัง 0.00 0.00 -
16 มิ.ย. 65 การประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณะสุข ครั้งที่1 /2565 0.00 0.00 -
20 มิ.ย. 65 ประชุมเตรียมเว็บกองทุนสุขภาพตำบลฯนำร่องความร่วมมือคณะปฏิรูปลานกีฬาสาธารณะ 0.00 0.00 -
24 มิ.ย. 65 ประชุมเตรียมเว็บกองทุนสุขภาพตำบลฯนำร่องความร่วมมือคณะปฏิรูปลานกีฬาสาธารณะ / zoom4 0.00 0.00 -
29 มิ.ย. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผน และการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 1 0.00 0.00 -
5 - 6 ก.ค. 65 ประชุม zoom สรุปข้อมูล PA กับพี่เลี้ยง 4 เขต 0.00 0.00 -
9 ก.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนและข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จ.ตรัง(ลานกีฬาสาธารณะ) 0.00 0.00 -
11 ก.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผน และการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 1 ราชบุรี 0.00 0.00 -
14 - 16 ก.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 0.00 0.00 -
20 ก.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผน และการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 2 ตรัง (ลานกีฬาสาธารณะ) 0.00 0.00 -
22 ก.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผน และการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 2 ราชบุรี 0.00 0.00 -
26 ก.ค. 65 การประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ แนวทางการขับเคลื่อนมติ ๑๐.๑ การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรม ทางกายเพิ่มขึ้น 0.00 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้