สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 21 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563

 

  • พัฒนาแผนงานและโครงการโดยใช้เครื่องมือออนไลน์
  • ปฏิบัติการ คีย์ข้อมูลแผนการดำเนินงานโครงการโดยใช้เครื่องมือออนไลน์

 

แผนงาน และโครงการ

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 22 ธ.ค. 2563 22 ธ.ค. 2563

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 27 ม.ค. 2564 27 ม.ค. 2564

 

  • เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนและโครงการ บนเวบไซต์ https://localfund.happynetwork.org/

 

  • แผนงาน และโครงการ ประเด็นปัจจัยเสี่ยง