สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
5 ส.ค. 62 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง ระดับเขตและระดับพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมของ สสส. สปสช. และสธ 0 0.00 -
5 ส.ค. 62 การดำเนินงานนำร่องพื้นที่ต้นแบบเสริมสร้างสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 0 0.00 -
5 ส.ค. 62 การประชุมทีมคณะทำงานวิชาการ 0 0.00 -
5 ส.ค. 62 ออกแบบแนวทางการพัฒนาแผน ระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการ และระบบการติดตาม ประเมินผลโครงการ 0 0.00 -
20 ก.ค. 63 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง ระดับเขตและระดับพื้นที่ เขต 11 50 0.00 -
24 ก.ค. 63 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง ระดับเขตและระดับพื้นที่ เขต ราชบุรี 50 0.00 -
30 ก.ค. 63 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง ระดับเขตและระดับพื้นที่ เขต 1-2 50 0.00 -
รวม 150 0.00 0 0.00