สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 67 94,100.00 3 109,750.00
26 - 27 มิ.ย. 63 ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 24 80,000.00 77,841.00
19 ต.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินแผนงานตำบลบูรณาการระบบอาหาร จังหวัด ระนอง 33 2,100.00 20,014.00
1 ก.พ. 64 ประชุมพัฒนาตัวชี้วัดระบบอาหาร 10 12,000.00 11,895.00