สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) เสริมพลังอำนาจให้แก่ทีมทำงานในพื้นที่ ของประเด็นด้านความมั่นคงทางอาหาร

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : ประเมินกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะประเด็นความมั่นคงทางอาหาร

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อยกระดับงานด้านความมั่นคงทางอาหารสู่แผนงาน/นโยบาย

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

28 ก.พ. 64 ประชุมปรึกษาหารือประเด็นความมั่นคงทางอาหาร พืชร่วมยาง จังหวัดชุมพรและระนอง 50.00 20,000.00 -
31 มี.ค. 64 ประชุมวางแผน ออกแบบการเก็บข้อมูล จากการดำเนินงาน ประเด็นพืชร่วมยาง จ.ระนองและชุมพร 20.00 20,000.00 -
15 มิ.ย. 64 ประชุมติดตามความก้าวหน้าประเด็นความมั่นคงทางอาหาร เรื่องพืชร่วมยาง จังหวัดชุมพร ระนอง นราธิวาส และนครศรีธรรมราช 20.00 10,000.00 -
21 มิ.ย. 64 ประชุมวางแผนการดำเนินงานพืชร่วมยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 10.00 10,000.00 -
20 - 24 ก.ย. 64 ทีมประเมินลงติดตามและถอดบทเรียนการทำพืชร่วมยางในพื้นที่ (จ.นราธิวาส) 10.00 18,000.00 -
24 ก.ย. 64 ประชุมติดตามการดำเนินงานพืชร่วมยาง จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง 10.00 6,000.00 -
30 ก.ย. 64 ทีมประเมินลงติดตามและถอดบทเรียนการทำพืชร่วมยางในพื้นที่ัจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับกยท. 50.00 20,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้