สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานและโครงการแผนงานตำบลบูรณาการระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานและโครงการแผนงานตำบลบูรณาการระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส

17 มีนาคม 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานระบบอาหาร และงานกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น
 • ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
 • เจ้าหน้าที่ สปสช.
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดแผนงานระบบอาหาร และโครงการระบบอาหารระดับตำบล ใน 10 ตำบลเป้าหมาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
14,000.00 4,500.00 81,443.00 0.00 0.00 0.00 99,943.00 lock_open