สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นจังหวัด/กลไกพัฒนาการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นในพื้นที่

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

29 ต.ค. 63 ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส ประเด็นข้าว 0.00 50,000.00 -
3 ก.พ. 64 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดนราธิวาสร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 25.00 35,000.00 -
24 - 25 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส 50.00 100,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้