สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
ลงพื้นที่5 มีนาคม 2563
5
มีนาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย TorkunG
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ดกเดกเ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ดกเดกเ