สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

task_alt

บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)

error
การกำหนดค่าไม่สมบูรณ์!!!
โครงการนี้ยังไม่มีการการกำหนดงวด กรุณากำหนดงวด ของโครงการใน รายละเอียดโครงการ ก่อน !!!