สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assessment

ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร