สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายชื่อหลักสูตร

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (Health System Management)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
หลักสุตร วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) มี 2 วิชาเอก คือ
1. วิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ รับนักศึกษาเฉพาะแผน ก (ก1 และ ก2)
2. วิชาเอก การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ รับสมัครนักศึกษาแผน ก (ก1 และ ก2) และ แผน ข

โดยประกอบด้วยแผนการเรียนดังนี้
1. แผนการเรียนแบบ ก1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว นักศึกษาสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์กับมหาวิทยาลัยร่วมสอน (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ)
2. แผนการเรียนแบบ ก2 และแผน ข เรียนรายวิชา และทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จัดการเรียนการสอนแบบเรียนในห้องเรียน การเรียนทางไกล (Teleconference) และการจัดประชุมวิชาการ (Module) และนักศึกษาสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์กับมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมสอน

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.

ชื่อหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. (Network Potential Development   )
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
หลักสุตร วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) มี 2 วิชาเอก คือ
1. วิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ รับนักศึกษาเฉพาะแผน ก (ก1 และ ก2)
2. วิชาเอก การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ รับสมัครนักศึกษาแผน ก (ก1 และ ก2) และ แผน ข

โดยประกอบด้วยแผนการเรียนดังนี้
1. แผนการเรียนแบบ ก1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว นักศึกษาสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์กับมหาวิทยาลัยร่วมสอน (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ)
2. แผนการเรียนแบบ ก2 และแผน ข เรียนรายวิชา และทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จัดการเรียนการสอนแบบเรียนในห้องเรียน การเรียนทางไกล (Teleconference) และการจัดประชุมวิชาการ (Module) และนักศึกษาสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์กับมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมสอน