Topic List

56 items(1/6) 2 3 4 5 Next » Last »|
Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 7 พ.ค. 64 16:40

ชวนคนไทยการ์ดอย่าตก สสส ส่งสื่อรณรงค์คู่มือวัคซีนสุ้โควิด ฉบับประชาชน ช่วยกันสู้โควิด สู้ โควิด ไปด้วยกันวิธีดูแลตัวเอง-เพื่อรับมือไวรัสโคโรนา-19ที่ มา สสส

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 7 เม.ย. 64 12:31

สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. ร่วมมือกับ กยท.จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพเกษตกรพืชร่วมยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และลงพื้นที่ดูงาน การสร้างแปลงต้นแบบวนเกษตรยางพารา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. อ.ถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 7 เม.ย. 64 12:19

สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. จับมือ 10 อปท. ใน อ.แว้ง อ.สุไหงปาดี และ อ.สุไหงโกลก ดำเนินแผนงานตำบลบูรณาการระบบอาหาร เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหาร บริโภคอาหารที่ปลอดภัย และคนในชุมมชนมีโภชนาการที่สมวัย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 16 ก.พ. 62 07:06

คณะกรรมการกำกับทิศโครงการ ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.) และคณะ ลงพื้นที่ ทำงานของเครือข่าย ชุมชนมอแกนบ้านทับตะวัน อ.ตะกั่วป่า และ ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ บ้านน้ำเค็ม อ.เขาหลัก จังหวัดพังงา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 21 ธ.ค. 61 12:14

ทีมศวสต. สจรส.ม.อ. ร่วมกับ ทีมพี่เลี้ยง/ทีมนักประเมินฯ ประชุมเตรียมงาน และจัดเวทีในพื้นที่ ในขั้นตอนการกลั่นกรองโดยสาธาณะ (Public screening) และการกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธาธาณะ (Public scoping) สำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการปัจจัยเสี่ยงโซนภาคใต้ตอนบนระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 13 พ.ย. 61 14:00

ดร.เพ็ญ สุขมาก นำทีมศว.สต. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าโครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม (โซนใต้ล่าง) ณ.ห้องประชุม โรงพยาบาลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (13 พ.ย. 2561)

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 9 ก.ย. 61 13:45

คณะกรรมการกำกับทิศ โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคใต้ (ศวสต.) ลงพื้นที่เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการด้านสุขภาพ ประเด็นปัจจัยเสี่ยง, แรงงานนอกระบบ และ การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ เพื่อการรายงานความคืบหน้าของโครงการในระยะที่ 2 ระหว่าง วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2561

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 9 พ.ค. 61 09:54

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)นำทีม ศวสต. ติดตามความก้าวหน้าโครงการของเครือข่ายฯ ณ. ห้อง ประชุมจัสมิน โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 11 ม.ค. 61 13:45

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ประชุมร่วมกับ ภาคีเครือข่ายฯใต้บน หารือแนวทางการวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนใต้บน ณ.ห้องประชุม สปสช เขต 11 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 10 ม.ค. 61 11:58

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. (แผนงานท่องเที่ยวชุมชน ) ลงพื้นที่ ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนอันดามัน ร่วมกับทีมงานผู้วิจัยในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต กระบี่ ตรังณ.สำนักงานอธิการบดี 

56 items(1/6) 2 3 4 5 Next » Last »|