ข่าวประชาสัมพันธ์

New!!ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565

@12 ก.ย. 65 16:40
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565Onsite ได้ที่ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคาร 1 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลาOnline ผ่านระบบ z

New!!ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

@12 ก.ย. 65 15:54
ตามประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 2 กันยายน 2565เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีไปแล้วนั้นบัดนี้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

@2 ก.ย. 65 09:38
ตามประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 4233) ไปแล้วนั้นบัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

@25 ส.ค. 65 09:58
ตามประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 4233) ไปแล้วนั้นบัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

@1 ส.ค. 65 11:10
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th เท่านั้นกำหนดการรับสมัคร วัน

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ค. 2565

@8 มิ.ย. 65 12:18
สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA RC)สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.)รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 ใบประชาสัมพันธ์ฉบับเต็ม(PDF) หนังสือขออนุมัติโครงการกำหนดการ(PDF)แบบฟอร์มล

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ