สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กิจกรรมโครงการ@

Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ทีม pa สนส. ทีมสถาปนิกจุฬา ประชุมคุณหมอบัญชา ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ. เพื่อวางแผนงานโครงการ PA Masterplan ภูเก็ต
ผลลัพท์: - ได้แผนงานร่วมกันพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในจังหวัดภูเก็ต
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูอาการ post covid แบบองค์รวม ที่เขาหลักพังงา ในพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะสวนสมุนไพร
ผลลัพท์: โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ร่วมพัฒนาขึ้นโดยคณะการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ และภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำมาใช้รักษาดูแลกลุ่มผู้ป่วยผู้ที่ยังคงมีอาการผิดปกติยาวนานหลังจากหายจากเชื้อโควิดแล้ว โดยเน้นการดูแลแบบองค์รวมผสมผสานองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนตะวันตก เช่น การนวดกดจุดกระตุ้นการหายใจ การสุมยา การฝึกหายใจ สมาธิบำบัด กิจกรรมบำบัด และอาหารบำบัด เป็นต้น ซึ่งจากการที่ได้ทดลองนำโปรแกรมดังกล่าว ไปใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยอาสาสมัครจริง ณ สถานประกอบการในเครือโรงแรม La Vela เขาหลัก จังหวัดพังงา ผลปรากฏว่าสามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยกลุ่ม Post COVID syndrome ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Post COVID Syndrome จำนวน 3 หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการ บุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง หวังยกระดับการบริการในสถานประกอบการสู่การเป็น medical wellness and tourism และกระตุ้นให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายใหม่ๆ ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสุชน ๑-๒ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
ผลลัพท์: แนวทางการขับเคลื่อนมติ 10.1 การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
1. กรมปกครองส่วนท้องถิ่น สปสช. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารสุข สนับสนุนการยกระดับการพัฒนากลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
- ยกระดับกองุทนที่มีศักยภาพ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ สำหรับกองทุนในพื้นที่ใกล้เคียง
- ยกระดับการบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ตำบลและรดับอำเภอ ให้ พชอ. และ พชต. เป็นกลไกสำคัญในเครือข่ายและในระบบสุขภาพชุมชน

2. กรมปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนการนำแนวทางคู่มือการออกแบบการใช้พื้นที่สาธารณะส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. กรุงเทพมหานคร สปสช.เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ สสส. โดยสถาบันนโยบายนสาธารณะ ม.สงขลานครินทร์ ขยายพื้นที่การดำเนินงานในเขตสุขภาพ 13 กรุงเทพมหานคร (เลือกพื้นที่ต้นแบบ)
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผน และการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมราชาบุระ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM https://zoom.us/j/9019029104
ผลลัพท์: 1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯให้มีทักษะการทำแผน และการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ อย่างน้อย 50 คน
3. ได้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ จำนวนอย่างน้อย 25 โครงการ

- กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
โดย นางสาวพัณณ์วลัย โฉมยงค์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดราชบุรี
- แลกเปลี่ยนการปรับปรุงแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย
โดย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ หัวหน้างาน สปสช.เขต 12 สงขลา และทีมพี่เลี้ยง จ.ราชบุรี
- แบ่งกลุ่มปรับปรุงแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่ายให้สมบูรณ์
โดย เครือข่าย กกท. กองทุนสุขภาพตำบลฯ จ.ราชบุรี และทีมพี่เลี้ยง สปสช.
- นำเสนอแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย
โดย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ นักวิชาการ สปสช.เขต 12 สงขลา และทีมพี่เลี้ยง จ.ราชบุรี
- แบ่งกลุ่มปรับปรุงข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่ายให้สมบูรณ์
โดย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ นักวิชาการ สปสช.เขต 12 สงขลา และทีมพี่เลี้ยง จ.ราชบุรี
- นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย
โดย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ นักวิชาการสปสช.เขต 12 สงขลา และทีมพี่เลี้ยง จ.ราชบุรี
- สรุป และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป
โดย นางสาวพัณณ์วลัย โฉมยงค์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดราชบุรี
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผน
และการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM https://zoom.us/j/9019029104
ผลลัพท์: 1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯให้มีทักษะการทำแผน และการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ อย่างน้อย 50 คน
3. ได้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ จำนวนอย่างน้อย 25 โครงการ

- กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
โดย นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดตรัง
- แลกเปลี่ยนการปรับปรุงแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย ผ่านเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org/
โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- แบ่งกลุ่มปรับปรุงแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่ายให้สมบูรณ์
โดย เครือข่าย กกท. กองทุนสุขภาพตำบลฯ จ.ตรัง และทีมพี่เลี้ยง สปสช.
- นำเสนอแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย
นำกระบวนการโดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- แบ่งกลุ่มปรับปรุงข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่ายให้สมบูรณ์
โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง

- นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย
โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง

- สรุป และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป
โดย นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดตรัง
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ณ ห้องประชุมโรงแรม La Vela Khao Lak (ลาเวล่า เขาหลัก) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ผลลัพท์: - ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม และหลักการแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ทิศทางเป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส.

- นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ (เขต 1, 4, 10, 12 นำเสนอเขตละ 20 นาที)
โดย คณะทำงานพี่เลี้ยงฯ

- Workshop แบ่งกลุ่มตามเขต ถอดบทเรียนผลการทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
โดย คณะทำงานพี่เลี้ยงฯ
นำกระบวนการโดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.

- Workshop แบ่งกลุ่มตามเขต ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนงานและโครงการกองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จำนวน 120 แห่ง
โดย คณะทำงานพี่เลี้ยงฯ
นำกระบวนการโดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.

- การวางแผนการขยายพื้นที่ความร่วมมือคณะกรรมการปฏิรูปลานกีฬาสาธารณะ และการยกระดับการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- Workshop แบ่งกลุ่มตามเขต ออกแบบแผนการดำเนินงานความร่วมมือคณะกรรมการปฏิรูปลานกีฬาสาธารณะและการยกระดับการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่
โดย คณะทำงานพี่เลี้ยงฯ

- นำเสนอแผนการขยายพื้นที่ความร่วมมือคณะกรรมการปฏิรูปลานกีฬาสาธารณะและการยกระดับการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. และคณะทำงานพี่เลี้ยงฯ

- สรุปผลการประชุมและวางแนวทางการดำเนินงานระยะถัดไป
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. และคณะทำงานพี่เลี้ยงฯ
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
กำหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผน และการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา เวลา 9.00-16.30 น. ณ หอประชุมศาลาประชารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM https://zoom.us/j/9019029104
เป้าหมายการประชุม
1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯให้มีทักษะการทำแผน และการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ อย่างน้อย 50 คน
3. ได้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ จำนวนอย่างน้อย 25 โครงการ
กำหนดการ
09.00 – 09.30 น. - ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ความร่วมมือคณะปฏิรูปประเทศด้านลานกีฬาสาธารณะ: การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดย ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดราชบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 5 จังหวัดราชบุรี
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ (ผู้แทน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.30 – 10.30 น. - นำเสนอหลักการแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และแผนของเครือข่าย
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.30 – 12.00 น. - ปฏิบัติการจัดทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
โดย ภาคีเครือข่าย กกท. สปสช. สสส.
นำกระบวนการโดย 1. ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ
2. ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.30 น. - นำเสนอหลักการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อขอทุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14.30 – 16.00 น. - ปฏิบัติการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อขอทุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
โดย ภาคีเครือข่าย กกท. สปสช. สสส.
นำกระบวนการโดย 1. ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ
2. ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16.00 – 16.30 น. สรุป และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป
หมายเหตุ : พักเบรกและยืดเหยียดร่างกาย เวลาประมาณ 10.30 น. และ 14.30 น.
***โปรดนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาท่านละ 1 เครื่อง***
ผลลัพท์: การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผน และการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 1 จังหวัดราชบุรี” ณ ห้องประชุมศาลาประชารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรีนี้

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยความร่วมมือกับ กับคณะปฏิรูปประเทศลานกีฬาสาธารณะ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่นำร่องของลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ ให้มีทักษะการทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ซึ่งทางโครงการได้คัดเลือกจังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่นำร่อง
ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ชมรมเครือข่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี จำนวน 50 คน และกองทุนสุขภาพตำบลของ สปสช.จำนวน 112 กองทุน และภาคีเครือข่ายฯใสนจังหวัดราชบุรี ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีทักษะการทำแผน และการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ อย่างน้อย 50 คน และได้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ จำนวนอย่างน้อย 25 โครงการ

การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอหรือให้ขยับตัวเคลื่อนไหวและมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ เช่น
- กิจกรรมทางกายในอาชีพ ขนของขึ้นลง เกี่ยวข้าว จับปลา
- การทำงานบ้าน/งานสวน/งานสนาม ในบริเวณบ้าน ทำงานบ้าน ทำครัว ล้างถ้วยชาม เช็ดถูกระจก ล้างขัดพื้น ถูบ้าน เก็บเกี่ยวดอกไม้/ผลไม้/ผัก ขุดดิน ตัดแต่งกิ่ง ดายหญ้า
- การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่เหนึ่ง เดินไปทำงาน ถีบจักรยานไปทำงาน เดินไปทำธุระ เดินขึ้นบันได
- กิจกรรมออกกำลังกาย เดินเล่น เดินทางไกล แอโรบิค ปีนเขา ถีบจักรยาน ว่ายน้ำ
ประโยชน์การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ทำให้คนมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง

การเรียนรู้เนื้อหาและกิจกรรมของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อได้นำกลับไปใช้ในการจัดทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และแผนของเครือข่าย และสามารถจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อขอทุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
กำหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนและข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เป้าหมายการประชุม
- ได้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ จำนวนอย่างน้อย 25 โครงการ
กำหนดการ
09.30 – 09.45 น.

กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
โดย ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดตรัง
09.45 – 10.30 น. แลกเปลี่ยนการปรับปรุงแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย ผ่านเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org/
โดย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 จังหวัดสงขลา และพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง สนส.มอ.
10.30 – 11.30 น. แบ่งกลุ่มปรับปรุงแผนและข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่ายให้สมบูรณ์
(กรอกข้อมูลผ่านกระดาษและนำมากรอกในเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org/)
โดย ภาคีเครือข่าย กกท.
นำกระบวนการกลุ่มโดย ทีมพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง
11.30 – 12.00 น. - นำเสนอแผนและข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย ช่วงที่ 1
โดย ภาคีเครือข่าย กกท.
นำกระบวนการโดย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 จังหวัดสงขลา และพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง สนส.มอ.
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.30 น. แบ่งกลุ่มปรับปรุงข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่ายให้สมบูรณ์ (ต่อ)
(กรอกข้อมูลผ่านกระดาษและนำมากรอกในเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org/)
โดย ภาคีเครือข่าย กกท.
นำกระบวนการกลุ่มโดย ทีมพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง
15.30 – 16.30 น. - นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย ช่วงที่ 2
โดย ภาคีเครือข่าย กกท.
นำกระบวนการโดย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 จังหวัดสงขลา และพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง สนส.มอ.
หมายเหตุ : พักเบรกและยืดเหยียดร่างกาย เวลาประมาณ 10.30 น. และ 14.30 น.
ผลลัพท์: วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น.ณ โรงแรมเรือรัษฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคึเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผนและการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 2 จังหวัดตรัง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากผู้แทนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 99 กองทุนจังหวัดตรัง และผู้นำการออกกำลังกายองค์กรเครือข่ายทั้ง 10 อำเภอ(85 คน)ในจังหวัดตรัง โดยมี ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 จังหวัดสงขลา และพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.มอ.) เป็นวิทยากรนำเสนอข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะ

ตรังเมืองกีฬา TRANG SPORTS CITY
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
กำหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ผ่าน zoom ออนไลน์ https://zoom.us/j/9019029104
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565
- สรุป กลไกและวิธีการสำคัญในการดำเนินงานของพี่เลี้ยงขับเคลื่อนโครงการการยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ตัวอย่าง สรุปกลไก

โดย ทีมพี่เลี้ยงและ สนส.ม.อ.
สรุป
- จำนวนแผน, จำนวนโครงการ (เช็คจำนวนโครงการและคนทั้งหมดที่เข้ามาอบรม), จำนวนโครงการติดตามประเมินผล (แบบประเมินคุณค่าโครงการ) และกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายในโครงการ
- จำนวนกองทุนสุขภาพตำบลที่คัดเลือกเป็นต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ข้อมูลสรุปภาพรวมกองทุนฯละ 1 หน้า)
- ตัวอย่างแผนกองทุน และโครงการตัวอย่าง
โดย ทีมพี่เลี้ยงและ สนส.ม.อ.
สรุป
- จำนวนพี่เลี้ยง, การบูรณาการพี่เลี้ยงจากกลไกในพื้นที่
- จัดทำฐานข้อมูลพี่เลี้ยง https://localfund.happynetwork.org/project/assessor
- จัดทำแบบพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯ
โดย ทีมพี่เลี้ยงและ สนส.ม.อ.
แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป
โดย ทีมพี่เลี้ยงและ สนส.ม.อ.
ผลลัพท์: ข้อมูลแสดงตามไฟล์แนบ
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการแก่ทีมพี่เลี้ยงจังหวัดแพร่และคณะทำงาน แนวทางการสนับสนุนกิจกรรม และการจัดทำแผนปฏิบัติการดครงการในพื้นที่
ผลลัพท์: มีผู้เข้าร่วมประชุม10 คนและมีการการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการในพื้นที่ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณืในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แต่ละพื้นที่
1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมโครงการในพื้นที่ เขต 1
2.จัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ
3.ทบทวนการโปรแกรมในการบันทึกข้อมูลแผนงานและโครงการในการดำเนินงานโครงการฯ
4.แลกเปลี่ยนรูปแบบพัฒนาศักยภาพทีมและแกนนำ
5.สรุปผล
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ลงพื้นที่ร่วมกับพี่เลี้ยงจังหวัดหรือพี่เลี้ยงพื้นที่ พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม การติดตามโครงการและการสร้างยกระดับกองทุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้การทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ดีของพื้นที่เขต 1 กองทุนสุขภาพตำบล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ผลลัพท์: ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย โดยบันทึกโครงการที่พัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ การติดตามโครงการลงในโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/) โดยทีมพี่เลี้ยงและตัวแทนผู้รับผิดชอบกองทุนร่วมบันทึก แก้ไขเพิ่มเติมและลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จำนวน 4 กองทุน มีแผนงาน 4 แผน และ โครงการที่พัฒนา 7 โครงการ
ครั้งที่ 2 เยี่ยม 1 มิ.ย. 65 - ทต.เวียงสา - อบต.แม่สาคร - ทต.ขึ่ง
2 มิ.ย. 65 - ทต.กลางเวียง
ครั้งที่ 3 เยี่ยม
26 มิ.ย. 65 - ทต.เวียงสา - อบต.แม่สาคร - ทต.ขึ่ง
27 มิ.ย. 65 - ทต.กลางเวียง
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ลงพื้นที่ร่วมกับพี่เลี้ยงจังหวัดหรือพี่เลี้ยงพื้นที่ พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม การติดตามยกระดับกองทุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้การทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ดีของพื้นที่เขต 1 กองทุนสุขภาพตำบล อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยให้บันทึกโครงการที่พัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ การติดตามโครงการลงในโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล ( https://localfund.happynetwork.org/) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่
ผลลัพท์: ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย โดยบันทึกโครงการที่พัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ การติดตามโครงการลงในโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/) โดยทีมพี่เลี้ยงและตัวแทนผู้รับผิดชอบกองทุนร่วมบันทึก แก้ไขเพิ่มเติมและลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จำนวน 10 กองทุน มีแผนงาน 10 แผน โครงการที่พัฒนา 52 โครง และโครงการที่ติดตาม 24 โครงการ
21 มิ.ย. 65 - ทต.ท่าจำปี- ทต.ท่าวังทอง- ทต.บ้านต๋อม
22 มิ.ย. 65 - ทต.บ้านต๊ำ- ทต.บ้านใหม่- ทต. แม่กา
23 มิ.ย. 65 - ทต.แม่ปืม- อบต.แม่ใส- ทต.สันป่าม่วง
24 มิ.ย. 65 - เทศบาลเมืองพะเยา
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต พื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและสรุปผลการทำงานพื้นที่เขต 1 ครั้งที่ 3 ในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบ อำเภอร้องกวางลงพื้นที่ติดตาม หนุนเสริมการจัดทำแผนปัจจัยเสี่ยงและแผนตามบริบทพื้นที่แก้ไขข้อมูลสถานการณ์ แนะนำแหล่งที่มาของข้อมูลในการบันทึกการการตรวจสอบข้อมูล โดยทีมพี่เลี้ยงและตัวแทนผู้รับผิดชอบกองทุนในแต่ละพื้นที่ ร่วมดำเนินการในการบันทึก การแก้ไขเพิ่มเติมและลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในโปรแกรมออนไลน์ จำนวน10 กองทุน
ผลลัพท์: พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ติดตามการดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและสรุปผลการทำงานพื้นที่เขต 1 ครั้งที่ 3 ในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ดังนี้ จำนวน10 กองทุน
1 12 มิ.ย. 65 - อบต.ห้วยโรง -อบต.แม่ทราย - อบต.แม่ยางฮ่อ
2 13 มิ.ย.65- อบต.ไผ่โทน- อบต.น้ำเลา-อบต.แม่ยางร้อง
3 14 มิ.ย.65 - อบต.ร้องกวาง
4 15 มิ.ย.65- เทศบาลตำบลร้องกวาง-เทศบาลตำบลบ้านเวียง -อบต.แม่ยางตาล
แผนตามบริบทพื้นที่จำนวน 10 แผน
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
วัตถุประสงค์
1) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่กองทุน
2) เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการในพื้นที่ เขต1
า กิจกรรม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.20 น. ทบทวนแนวทางการดำเนินงานของโครงการ และทวนสอบข้อมูลในโปรแกรมของแต่ละพื้นที่
โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
10.20 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 – 12.00 น. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแผนงานและโครงการในแผนการดำเนินงานโครงการฯ การติดตามในแต่ละพื้นที่ สูงเม่น ร้องกวาง อำเภอเมืองพะเยาและเวียงสา
โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. แลกเปลี่ยนรูปแบบการติดตาม ผลการติดตามในแต่ละพื้นที่ สูงเม่น ร้องกวางอำเภอเมืองพะเยาและเวียงสา และสรุปผลการติดตามพื้นที่กองทุน ข้อเสนอ
โดย พี่เลี้ยงเขตและจังหวัด
13.00 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.30 – 16. 00 น. สรุปผลและปิดการประชุม
โดย คุณสุวิทย์ สมบัติ และนางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
ผลลัพท์: ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุมครบทุกพื้นที่
พี่เลี้ยงส่วนกลางให้คำแนะนำการทำแผน การทบทวนนิยาม บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมให้คำแนะนำการบันทึกแผน โครงการ การบันทึกกิจกรรม ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ
พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ สามารถเข้าเยี่ยม กองทุนสุขภาพตำบลได้วันละ 3 กองทุน
แกนนำกองทุนสุขภาพตำบลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบันทึกแผนง
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสรุปการติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ
2) เพื่อสรุปการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ เขต1
เวลา กิจกรรม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.20 น. สรุปการดำเนินงานโครงการ และทวนสอบข้อมูลในโปรแกรมของแต่ละพื้นที่
โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
10.20 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 – 12.00 น. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแผนงานและโครงการในแผนการดำเนินงานโครงการฯ การติดตามในแต่ละพื้นที่ สูงเม่น ร้องกวาง อำเภอเมืองพะเยาและเวียงสา
โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. แลกเปลี่ยนรูปแบบการติดตาม ผลการติดตามในแต่ละพื้นที่ สูงเม่น ร้องกวางอำเภอเมืองพะเยาและเวียงสา และสรุปผลการติดตามพื้นที่กองทุน ข้อเสนอ
โดย พี่เลี้ยงเขตและจังหวัด
13.00 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.30 – 16. 00 น. สรุปผลและปิดการประชุม
โดย คุณสุวิทย์ สมบัติ และนางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
ผลลัพท์: พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุมครบทุกพื้นที่
กระบวนการดำเนินงาน 1พัฒนากลไกคณะทำงาน ภาคประชาสังคม สธ. สปสช. อปท. และกขป.
2.พัฒนาความร่วมมือกลไกคณะทำงานระดับเขตและพื้นที่ เพื่ออกแบบการทำงานและการกำหนดเป้าหมายของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เชื่อมโยงกับการสร้างเสริมสุขภาพในระดับอำเภอ
3.พัฒนาขีดความสามารถการจัดทำแผน และ คุณภาพของแผนการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผน โครงการ การปฏิบัติตามแผน และ การติดตาม ประเมินผล
4.หนุนเสริมการขัดทำแผน/โครงการ และการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.ทีมวิชาการ พัฒนาคู่มือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการทำแผน การพัฒนาโครงการ การติดตามประเมินผล ประเด็นการสร้างเสริมกิจกรรมทางกาย
2.การประชุมร่วมกับแต่ละพชอ. เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน
3.การพัฒนากลไกพี่เลี้ยงระดับเขตและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ เพื่อไปพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบกองทุน กรรมการกองทุน ผู้เสนอ/รับทุนโครงการ
4.การพัฒนาแผนสุขภาพแต่ละกองทุน โดยการช่วยเหลือของพี่เลี้ยง
5.การพัฒนาโครงการตามแผนการสร้างเสริมกิจกรรมทางกาย โดยการช่วยเหลือของพี่เลี้ยง
6.การติดตาม ประเมินผล หลังโครงการได้รับการสนับสนุน เพื่อการจัดทำรายงานผลโครงการ การประเมินผล และการถอดบทเรียนกระบวนการทำแผน จะได้รับรู้ข้อมูลสถานการณ์แต่ละปัญหา และ เป้าหมายของการแก้ปัญหา ทั้งระดับ เขต จังหวัด อำเภอ ตำบล
เกิดแผนสุขภาพในประเด็นกิจกรรมทางกายภาพรวมของอำเภอ โดยเป็นแผนที่เกิดจากแผนของกองทุนต่างๆในอำเภอ
โครงการที่กองทุนสนับสนุนมีคุณภาพมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถสังเคราะห์ผลและคุณค่าและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากแผนและการดำเนินโครงการสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้และขยายผลได้
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวัตถุประสงค์
1) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
2) เพื่อวางแผนการจัดแผนปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและติดตามพื้นที่กองทุนของโครงการในพื้นที่ เขต1
เวลา กิจกรรม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.20 น. ทบทวนแนวทาง เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ แผนการบริหารจัดการโครงการฯ ทวนสอบข้อมูลในโปรแกรมของแต่ละพื้นที่
โดย นายสุวิทย์ สมบัติ

10.20 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 – 12.00 น. ทบทวนการบันทึกข้อมูล การจัดทำแผน พัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมในระบบออน์ไลน์ และตรวจสอบการบันทึกแผนงานและโครงการในแผนการดำเนินงานโครงการฯ การติดตามในแต่ละพื้นที่
โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. แลกเปลี่ยนรูปแบบการติดตาม ผลการติดตามในแต่ละพื้นที่ สูงเม่น ร้องกวางสูงเม่น ร้องกวาง อำเภอเมืองพะเยาและเวียงสา และจัดทำแผนการติดตามพื้นที่กองทุน
โดย พี่เลี้ยงเขตและจังหวัด

13.00 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.30 – 16. 00 น. สรุปผลและปิดการประชุม
โดย คุณสุวิทย์ สมบัติ และนางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
ผลลัพท์: ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุมครบทุกพื้นที่
พี่เลี้ยงส่วนกลางให้คำแนะนำการทำแผน การทบทวนนิยาม บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมให้คำแนะนำการบันทึกแผน โครงการ การบันทึกกิจกรรม ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ
พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ สามารถเข้าเยี่ยม กองทุนสุขภาพตำบลได้วันละ 3 กองทุน
แกนนำกองทุนสุขภาพตำบลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบันทึกแผนงาน /โครงการที่พัฒนาเกี่ยวกับกิจกรรมการทางกายมากขึ้น
แกนนำกองทุนฯ พื้นที่สูงเม่น ร้องกวาง และเมืองพะเยา ส่วนใหญ่สามารถพัฒนาแผนได้ อำเภอเวียงสายังไม่สามารถลงบันทึกได้เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการและบางส่วนยังไม่ได้อนุมัติงบกองทุน
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ลงพื้นที่ร่วมกับพี่เลี้ยงจังหวัดหรือพี่เลี้ยงพื้นที่ พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม การติดตามโครงการและการสร้างยกระดับกองทุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้การทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ดีของพื้นที่เขต 1 กองทุนสุขภาพตำบล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยให้บันทึกโครงการที่พัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ การติดตามโครงการลงในโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล ( https://localfund.happynetwork.org/) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่
ผลลัพท์: พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ลงพื้นที่ร่วมกับพี่เลี้ยงจังหวัดหรือพี่เลี้ยงพื้นที่ พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม การติดตามโครงการและการสร้างยกระดับกองทุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้การทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ดีของพื้นที่เขต 1 กองทุนสุขภาพตำบล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 จัดกิจกรรมการประชุมการประชุมการแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน กองทุนสุขภาพตำบล กองทุนสุขภาพเขตพื้นที่ 1
ณ โรงแรม มูสโฮเทล เชียงใหม่ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมดังนี้
เวลา 09. 00 – 09.30 น.ลงทะเบียน
เวลา 09.30 – 10.00 น. กล่าวต้อนรับและสรุปกิจกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับ สรุปสถานการณ์การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายของพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 พื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
เวลา 10.00- 12.00 น. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างการเรียนรู้ทักษะการจัดการความรู้ พื้นที่ต้นแบบกองทุนสุขภาพตำบลเขตพื้นที่ 1โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
เวลา12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.30 น. (ต่อ) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างการเรียนรู้ทักษาะการจัดการความรู้ พื้นที่ต้นแบบเขตพื้นที่ 1
เวลา 14.30 -14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 14.45 - 15.30 น. นำเสนอและสรุปบทเรียนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างการเรียนรู้ทักษะการจัดการความรู้ พื้นที่ต้นแบบกองทุนสุขภาพตำบลเขตพื้นที่ 1
- พื้นที่ อ.สูงเม่น อ.ร้องกวาง จ.แพร่
- พื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน
- พื้นที่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สรุปแผนการติดตามเสริมพลังของละพื้นที่ อภิปราย ปิดการประชุม โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด และพื้นที่
เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป สรุปและปิดการประชุม โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
ผลลัพท์: มีผู้เข้าร่วม 20 คน ครบทุกพื้นที่
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
พี่เลี้ยงเขต 1 คนและจังหวัด 1 คน ร่วมเสริมพลังในการพัฒนาให้แต่ละกองทุนสามารถบันทึกแผน พัฒนาดครงการและติดตามโครงการในโปรแกรม รวมทั้งเสริมศักยภาพพื้นที่ให้สามารถเป็นพื้นที่เรียนรู้ได้
ผลลัพท์: พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอสูงเม่น อำเภอร้องกวาง เมืองพะเยา อำเภอละ10 กองทุนและเวียงสา4กองทุน รวม34 กองทุนระหว่างวันที่ 10 พค.ถึง28พค65
pareedah Kaewkrod เมื่อ 19 ส.ค. 2565
1.เริ่มกระบวนโดยทางพี่เลี้ยงได้กล่าวทักท้ายและวัตถุประสงค์
2.ให้ทางกลุ่มผู้รับทุนได้แนะนำความเป็นมาของกลุ่มและวัตถุประสงค์และการดำเนินงานที่ผ่านมา
3.การนำเสนอโครงการ PA ที่ผ่านดำเนินงานเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว
4.พี่เลี้ยงสอนกระบวนการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบของโครงการผู้รับทุน
5.พี่เลี้ยงสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ และวิธีการทำรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ
ผลลัพท์: ในการนำเสนอครั้งนี้ ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ได้มีกลุ่มผู้รับทุนมาเรียนรู้และปฏิบัติการจัดทำประเมินคุณค่าของโครงการ จำนวน 1 โครงการ และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยะรม จำนวน 1 โครงการ ดังนี้
1.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง โดยอสม.ชุมชนเบตงฮูลู เป็นกลุ่มองค์กรที่ร่วมตัวของคนในชุมชนในเทศบาลเมืองเบตง ที่ทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน นำเสนอโครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค ประจำปี 2564
2.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยะรม โดย ชมรมแอโรบิคบ้านจันทรัตน์ เป็นกลุ่มองค์กรที่ร่วมตัวของประชาชนในหมู่บ้าน นำเสนอโครงการอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค ประจำปี 2562
ซึ่งทางพีเลี้ยง PA ยะลา ได้มีการสอนการเข้าสู่ระบบของเว็บกองทุน ในการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ ที่ดำเนินการที่ผ่านมา ซึ่งผลของการนั่งและทบทวนกิจกรรมผ่านการประเมินทางตัวแทนกลุ่มได้เห็น แนวทางการพัฒนาต่อยอดของการดำเนินกิจกรรมในอนาคตได้
ในส่วนของโครงการ PA ประจำปี 2656 ทางกองทุนและผู้รับทุนยังอยู่ในห้วงเวลาของการดำเนินงานอยู่ ซึ่งจะแล้วเสร็จกิจกรรมในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน และบางโครงการยังอยู่ในขั้นตอนของการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
nuriyah เมื่อ 19 ส.ค. 2565
1. เริ่มกระบวนโดยทางพี่เลี้ยงได้กล่าววัตถุประสงค์และทักท้าย
2. ให้ทางกลุ่มผู้รับทุนได้แนะนำความเป็นมาของกลุ่มและวัตถุประสงค์และการดำเนินงานที่ผ่านมา
3. การนำเสนอโครงการ PA ที่ผ่านดำเนินงานเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว
4. พี่เลี้ยงสอนกระบวนการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบของโครงการผู้รับทุน
5. พี่เลี้ยงสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ และวิธิการทำรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ
ผลลัพท์: ผลที่เกิดขึ้น
1. โครงการบาโงยซือญาตี ก้าวท้าใจ ( Bangoy Sejati virtual run season 1 ) ชมรมวิ่งบาโงยซือญาตี โดยกลุ่มชมรมวิ่งบาโงยซือญาตี เป็นกลุ่มองค์กรที่ร่วมตัวของคนในชุมชนที่ทำงานด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับคนใมชน นำเสนอโครงการบาโงยซือญาตี ก้าวท้าใจ ( Bangoy Sejati virtual run season 1 ) วัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย อย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่องภายใต้ campaign “ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน – วิ่ง - ปั่นจักรยาน สะสมระยะทาง (virtual run) บาโงยซือญาตีก้าวท้าใจ ๙๐ วัน ๙๐๐ กิโลเมตร” ซึ่งเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพื่อช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกาย ซึ่งประชาชนสามารถทำได้ง่าย ทุกสถานที่ ทุกเวลา เพียงบันทึกระยะทางสะสมการเดิน – วิ่ง - ปั่นจักรยาน ในแอพพลิเคชั่น Google Form โดยระบบจะทำการบันทึกและประมวลผล พร้อมประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแต่ละบุคคล
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โรงเรียนผู้สูงอายุบาโงยซือญาตี องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยการใช้ยางยืด เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในเขตตำบลบาโงยได้สร้างโอกาสในการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ตนเองและใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ด้วยการออกกำลังกายแบบง่ายๆ และสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอในสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
ซึ่งทางพีเลี้ยง PA ยะลา ได้มีการสอนการเข้าสู่ระบบของเว็บกองทุน ในการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ ที่ดำเนินการที่ผ่านมา ซึ่งผลของการนั่งและทบทวนกิจกรรมผ่านการประเมินทางตัวแทนกลุ่มได้เห็น แนวทางการพัฒนาต่อยอดของการดำเนินกิจกรรมในอนาคตได้
ในส่วนของโครงการ PA ประจำปี 2656 ทางกองทุนและผู้รับทุนยังอยู่ในห้วงเวลาของปฏิฑินการดำเนินงานอยู่ ซึ่งจะแล้วเสร็จกิจกรรมในช่วงประมาณเดือนกรฏาคม และบางโครงการยังอยู่ในขั้นตอนของการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่
มีการบันทึกวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่กองทุนฯ ในอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา บันทึกโครงการที่พัฒนา โครงการที่ติดตาม โดยทีมพี่เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยงพื้นที่และกองทุนฯ จำนวน 14 กองทุน
ผลลัพท์: มีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานจาก อบต.และเทศบาลจำนวน 10 พื้นที่ๆละ 1-2 คน และสามารถบันทึกข้อมูลแต่ละประเด็น ได้ 14 แผน
บันทึกโครงการที่พัฒนาได้จำนวน 50 โครงการและ บันทึกโครงการที่ติดตามได้จำนวน 20 โครงการ
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมาย นายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคึเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผนและการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 1 จังหวัดตรัง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากผู้แทนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 99 กองทุนจังหวัดตรัง และผู้นำการออกกำลังกายองค์กรเครือข่ายทั้ง 10 อำเภอในจังหวัดตรัง โดยมีวิทยากรนำเสนอข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ ประกอบด้วน นายอะคร้าว แสงสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผล การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา (สปสช.) ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.มอ.) ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
ดำเนินการ
ผลลัพท์: -
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
การลงโครงการในเว็บโครงการสุขภาพตำบล ลักษณะการลงแผนโครงการลงแผนงาน ในตัวแผนชาวบ้านสามารถเขียนได้โดยไม่ต้องผ่านองค์กร สามารถเข้ามาเพื่อสร้างแผนงานได้เลย ลักษณะการใช้เว็บทั้งหมด การปรับปรุงเว็บเพื่อให้ใช้ได้ทันภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2565
ผลลัพท์: -
marokee vohleng เมื่อ 19 ส.ค. 2565
การดำเนินงานการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานกิจกรรมทางกาย(PA) และนำเสนอที่ละกลุ่มของกองทุนฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 จำนวน 6 กองทุน
รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 จำนวน 6 กองทุน
ผลลัพท์: การดำเนินงานการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานกิจกรรมทางกาย(PA) และนำเสนอที่ละกลุ่มของกองทุนฯ จังหวัด โดยสรุป ทุกกองทุนฯ ทั้ง 12 กองทุนสามารถถอดบทเรียนกิจกรรมทางกาย ดังนี้
1.กองทุนปูยุด ถอดบทเรียนโครงการกิจกรรมออกกำลัยกาย ขยับกายสบายชีวาตำบลปูยุด
2.กองทุนตาลีอายร์ ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (กิจกรรมเต้นแอโรบิค)
3.กองทุนปุโละปุโย ถอดบทเรียนโครงการขยับกายใส่ใจสุขภาพวัยทำงานตำบลปุโละปุโย
4.กองทุนตันหยงลุโละ ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพขยับกาย สบายชีวี
5.กองทุนตะลุโบะ ถอดบทเรียนโครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยปันจักสีลัต ตำบลตะลุโบะ
6.กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก ถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตซอลชุมชนย่านมัสยิด
7.กองทุนเทศบาลตำบลยะหริ่ง ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการขยับกายสบายชีวาด้วย10ท่ารำด้วย
ไม้พลองในผู้อายุและสตรี ชุมชนหน้าวัง เทศบาลตำบลยะหริ่ง
8.กองทุนยาบี ถอดบทเรียนโครงการคนสามวัยตำบลยาบี ขยับกายเพื่อสุขภาพ
9.กองทุนตุยง ถอดบทเรียนโครงการเยาวชนเข้มแข็ง รักตัวเอง รักบ้านเกิด
10.กองทุนตะโละกาโปร์ ถอดบทเรียนโครงการผู้สูงอายุขยับกาย สร้างรายได้จากดอกหญ้า
11.กองทุนบางตาวา ถอดบทเรียนโครงการขยับกาย สลายพุง ฝึกจิต พิชิตโรค
12.กองทุนคอลอตันหยง ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพสานสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติด
โดยกองทุนดังกล่าวสามารถสรุปประเด็นที่ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินกิจกรรมทางกาย ( PA )ในแต่ละโครงการ พร้อมดำเนินงานต่อยอดในปีต่อๆไป เพื่อการลดโรคของกลุ่มเป้า สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองและสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ให้ประชาชนในชุมชนต่อไป
Nuchi เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานเพื่อการทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบในประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการออกแบบพื้นที่โรงแรม
โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

เวลา 13.30-16.00 น. การศึกษาดูงานเพื่อการทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบในประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (physical activity) และการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในพื้นที่โรงแรม
โดย ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.เสถียรพงษ์ ภูผา คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา 09.00 - 16.00 น. การศึกษาดูงานเพื่อการทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบในประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (physical activity) และการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในพื้นที่โรงแรม
โดย ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.เสถียรพงษ์ ภูผา คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ
ผลลัพท์: ..
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
1.การมีแผน เพิ่ม PA
2.การเขียนโครงการขอทุนสนับสนุน
3.ทุนสนับสนุนจากกองทุนตำบล
4.โครงการที่ทำให้ PA เพิ่ม
- เครือข่ายผู้ออกกำลังกาย (กกท.)
- กองทุนตำบล
- เครือข่ายกองทุนตำบลที่เขียนโครงการ (รพ.สต./ ชมรม)
ผลลัพท์: -
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ประชุมความก้าวหน้า PA ภูเก็ต (ย่านเมืองเก่า หาดป่าตอง สะพานหิน)
Phuket Healthy space แนวทางการออกแบบพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ย่านเมืองเก่า ศูนย์ทันคกรรมดิจิทัล สะพานหิน และชายหาดป่าตอง
Site potential / Stakeholder Analysis / User Requirement / Case Study/ Concept Design/ Pilot Area/
ผลลัพท์: -
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
การประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ครั้งที่ 1 / 2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

บรรยายที่1 เรื่อง แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลทุกระดับ
บรรยายที่2 เรื่อง ผลกระทบของกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อการบริหารงานเทศบาล
บรรยายที่3 เรื่อง บุหรี่ไฟฟ้า ภัยเงียบต่อสุขภาพ
บรรยายที่4 เรื่อง การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลเมืองตามเกณฑ์ประเมิน LPA เทศบาลทุกระดับ
บรรยายที่5 เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริกหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในเทศบาล
บรรยายที่6 เรื่อง สสส. ยุคใหม่ กับบทบาทหุ้นส่วนสร้างเสริมสุขภาพท้องถิ่น
ผลลัพท์: ชุมชนท้องถิ่น หุ้นส่วนการสร้างเสริมสุขภาพ กรณีศึกษา พื้นที่สุขภาวะและการเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยความมือของ สสส. สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนวทางความร่วมมือเพื่อให้เกิดพื้นที่สุขภาวะ
1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล
2. กำหนดพื้นที่เทศบาลนำร่อง
3. กำหนดประเด็นที่เป็นปัญหาของเทศบาล
4. สำรวจข้อมูล
5. ออกแบบพื้นที่และกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วม
6. พัฒนาโครงการ โดยใช้งบประมาณท้องถิ่น กองทุน หรือสมทบทุน
7. วางระบบติดตามประเมินผล
อะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 19 ส.ค. 2565
พี่เลี้ยงลงพื้นที่พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาหมอศรี และผู้เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน โดยได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาหมอศรี
ผลลัพท์: เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทับช้าง ร่วมกับผู้เสนอโครงการกรอกข้อมูลพัฒนาโครงการในระบบเว็บไซต์ จำนวน 3 โครงการ
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
กิจกรรมการสำรวจการจัดการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยในช่วงวิกฤติโควิด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดย ผศ.ดร.ลักษณา ไชยมงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการจัดการสำหรับเด็กปฐมวัยในครัวเรือน ในช่วงภาวะวิกฤติโควิด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัยในช่วงในช่วงภาวะวิกฤติโควิด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติ/ความรู้ทางโภชนาการของผู้ปกครองเด็ก ต่อการจัดการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กนักเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 411 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 31 แห่ง
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้ให้ข้อเสนอต่อแนวทางการดำเนินงานเรื่องการประเมินโครงการในแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหาร หรือโภชนาการ ของกลุ่มจังหวัดจะมีน้อย เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เป็นลักษณะสนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เนื่องจากโครงการต้องมีเป้าหมายการพัฒนาในระดับจังหวัด 2 จังหวัดขึ้นไป หากจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องการเกษตร จะอยู่ในแผนเศรษฐกิจ สำหรับด้านโภชนาการ จะอยู่ในแผนสังคม อยู่ก็มีโครงการค่อนข้างน้อย การที่สถาบันนโยบายสาธารณะจะดำเนินการประเมินผลลัพธ์การดำเนินโครงการในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ ปี 2562 – 2565 จะเป็นผลดีให้กับหน่วยงาน แต่การประเมินควรประเมินให้เห็นผลลัพธ์ของโครงการที่เกิดขึ้นเกิดการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม หรือมิติอื่นๆด้วย
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้วางแผนกับนักวิชาการด้านโภชนาการ ถึงแนวทางการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการจัดการอาหาร โดยขั้นตอนที่ 1 การสำรวจรูปแบบการจัดการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยในช่วงวิกฤติโควิด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขั้นตอนที่ 2 การคืนข้อมูลการสำรวจฯและจัดทำแผพัฒนารูปแบบการจัดการระบบอาหารในระดับชุมชน ขั้นตอนที่ 3 การสร้างปฏิบัติการตามแผนการจัดการระบบอาหาร ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพชุมชน และท้องถิ่น เรื่องส่งมอบโภชนาการที่ดีสู่ชุมชน “Nutrition literacy for all”
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้ชี้แจงการดำเนินงานโครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งแนวทางการดำเนินงานในแผนงานพัฒนารูปแบบการจัดการระบบอาหารในภาวะวิกฤต ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นปัญหาภาวะโภชนาการเด็กในช่วงการเกิดวิกฤติ Covid-19 ระบบการจัดการอาหารกลางวันที่ท้องถิ่นมีการจัดการในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น คือมีทั้งแบบที่ท้องถิ่นจัดการเองและให้ผู้ปกครองมารับ และรูปแบบที่ท้องถิ่นจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองเป็นคนจัดการ ทางสถาบันจึงแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุมถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอาหารในช่วงวิกฤติ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้โดยเฉพาะเด็กเล็ก เพื่อการแก้ปัญหาโภชนาการในระยะยาวของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นให้ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนงาน โครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการส่วนใหญ่จึงถูกออกแบบการแก้ปัญหาเรื่องอาหารเช้า การทำเกษตรในโรงเรียน การให้ความรู้กับผู้ปกครอง
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ประชุมเตรียมงาน เตรียมข้อมูล เพื่อจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการเขียนโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการชุมชน วันที่30 มีนาคม 2565 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 7 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสถาบันนโยบายสาธารณะ, ภก.สมชาย ละอองพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต12 สงขลา และผศ.ดร.ลักษณา ไชยมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้ประชุมแนวทางการรวมรวบข้อมูลสถานการณ์ตามตัวชี้วัดด้านระบบอาหารและโภชนาการ โดยแนะนำการใช้ฐานข้อมูล HDC แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบมาใช้พัฒนาโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการ ซึ่งจากการประชุมพบว่าบุคลากรของท้องถิ่นไม่ทราบแหล่งข้อมูลด้านโภชนาการในฐานข้อมูล HDC
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนอาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น จังหวัดยะลา ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 โดยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 17 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครยะลา,เทศบาลเมืองเบตง,เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์, เทศบาลตำบลลำใหม่, เทศบาลตำบลยะหา, อบต.ลำพระยา, อบต.บันนังสาเรง,อบต.บาโงย, อบต.วังพญา, อบต.กาลูปัง, อบต.บาโงยซิแน, อบต.ตลิ่งชัน, อบต.สะเอะ, อบต.บันนังสตา, อบต.ท่าธง, อบต.บือมัง และ อบต.ตาชี โดยจัดกระบวนการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาตามตัวชี้วัดของระบบอาหารและโภชนาการ ข้อมูลชุมชน และพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารและโภชนาการ ให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
สถาบันนโยบายสาธารณะ โดยให้นักวิชาการด้านโภชนาการ รวมทั้งการทำแผนงานโครงการในระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านโภชนาการ สุขภาวะเด็ก เพื่อให้ท้องถิ่นเห็นความสำคัญของปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีความสนใจอย่างมากในช่วงการบรรยายของ ดร.สง่า ดามาพงษ์
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้ประชุมกับเครือข่ายโรงพยาบาลบางกล่ำ และเครือข่ายสวนลุงวร โดยชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงผลผลิต (Matching Model)
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
2. กิจกรรมพัฒนารูปแบบระบบการเชื่อมโยงผลผลิต (Matching Model) อำเภอบางกล่ำ และอำเภอควนเนียง ระหว่างวันที่1 เมษายน – 31 ตุลาคม2565 โดยสนับสนุนการดำเนินรูปแบบระบบการเชื่อมโยงผลผลิต (Matching Model) อำเภอบางกล่ำ และอำเภอควนเนียง ผ่านกลไกของบุคลากรโรงพยาบาลบางกล่ำ และสวนลุงวร โดยมีกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนได้แก่
1) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกร และสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้ผลิตอาหารปลอดภัย โดยรวบรวมฐานข้อมูลเกษตรในอำเภอบางกล่ำ และอำเภอควนเนียง พัฒนาเป็นเครือข่ายเกษตรกรให้มีศักยภาพผลิตอาหารปลอดภัย
2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรและระบบตลาดออนไลน์ในเว็บไซต์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้บริโภค
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
สถาบันนโยบายสาธารณะ โดยร่วมมือกับทีมนักวิชาการ ดร.ไชยยะ คงมณี และดร.อริศรา ร่มเย็น เณรานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินกิจกรรมศึกษารูปแบบการทำเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 115 คน และจัดทำคู่มือการทำเกษตรผสมผสานเพื่อเป็นชุดความรู้เผยแพร่กับหน่วยงานและเกษตรกรต่อไป
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการดำเนินกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่สวนยางพารา สวนผลไม้ นาข้าว โดยให้ทีมนักวิชาการ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการจัดการความรู้เชิงระบบของพืชร่วมยางที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย
2. เพื่อศึกษาระบบการผลิต การปรับใช้ และกลไกหรือกระบวนการปรับใช้ระบบเกษตรผสมผสาน รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อการดำรงชีพ
3. เพื่อวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (economic analysis) ของระบบเกษตรผสมผสานของเกษตรกรต้นแบบ และเสนอทางเลือกของระบบเกษตรผสมผสานในมิติทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้
ซึ่งผลผลิตที่จะเกิดขึ้น คือ
1. คู่มือ แนวทางการทำสวนยางพารา กรณีตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อนำไปเป็นแนวทางให้การยางแห่งประเทศไทยใช้ส่งเสริมการทำสวนยางต่อไป
2. กลไกพี่เลี้ยง โดยเจ้าหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยในกระบวนการติดตาม สนับสนุนเกษตรกรด้านความรู้การทำเกษตร
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานให้กับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และเกษตรกร ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้การทำเกษตรผสมผสานแปลงต้นแบบนายจรูญ พรหมจรรย์ ซึ่งมีพืชหลักคือสวนสละ การเลี้ยงไก่ หมู แพะ กบ การทำนาผักบุ้ง และสวนนายพันธ์ ประพรม เนื่องจากจังหวัดสงขลามีเกษตรกรบางส่วนได้รับการส่งเสริมให้ปลูกกาแฟ ซึ่งการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกกาแฟ ปัญหาอุปสรรค และเป็นบทเรียนให้กับการยางแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการปลูกกาแฟในอนาคต
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานให้กับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี และเกษตรกร ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้การทำเกษตรผสมผสานแปลงต้นแบบนายจรูญ พรหมจรรย์ ซึ่งมีพืชหลักคือสวนสละ การเลี้ยงไก่ หมู แพะ กบ การทำนาผักบุ้ง ซึ่งเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี สนใจกับแปลงของนายนิวัฒน์ เนตรทองคำ เกี่ยวกับการปลูกผักกูด และระบบบริหารจัดการน้ำรอบแปลงเกษตรและการเลี้ยงหอย
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้จัดกิจกรรมให้การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา รวมทั้งเกษตรกรในจังหวัดยะลา ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้การทำเกษตรผสมผสานแปลงต้นแบบนายจรูญ พรหมจรรย์ ซึ่งมีพืชหลักคือสวนสละ การเลี้ยงไก่ หมู แพะ กบ การทำนาผักบุ้ง ซึ่งเกษตรกรในจังหวัดยะลาได้แลกเปลี่ยนว่าการทำสวนสละในพื้นที่จังหวัดยะลาไม่นิยมปลูกเพราะต้องใช้พื้นที่เยอะ แต่เกษตรกรให้ความสนใจกับแปลงของนายนิวัฒน์ เนตรทองคำ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการน้ำรอบแปลงเกษตรและการเลี้ยงหอย
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้นำเสนอรูปแบบการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา และรูปแบบการทำเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ หลายแสนพื้นที่ต้นแบบของจังหวัดสงขลา โดยนักวิชาการ และเกษตรกรต้นแบบได้แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นได้ให้เกษตรกรที่เข้ามาร่วมประชุมจำนวน 38 คนจัดทำข้อมูลพื้นที่แปลงเกษตรของตนเอง พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกษตรกรจะปลูกทุเรียน มะพร้าว ลองกอง มังคุด หมาก กล้วย ร่วมกับปลูกยางพารา การเลี้ยงแพะ ไก่ วัว การเลี้ยงปลานิล ปลาดุก ปลายี่สก ปลาตะเพียน ปลาหมอ ปลาสวายขนาดพื้นที่ทำเกษตรอยู่ 2 – 200 ไร่ต่อราย
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้นำเสนอรูปแบบการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา และรูปแบบการทำเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ หลายแสนพื้นที่ต้นแบบของจังหวัดสงขลา โดยนักวิชาการ และเกษตรกรต้นแบบได้แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นได้ให้เกษตรกรที่เข้ามาร่วมประชุมจำนวน 28 คนจัดทำข้อมูลพื้นที่แปลงเกษตรของตนเอง พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกษตรกรจะปลูกทุเรียน ละมุด มะพร้าว ฝรั่งกิมจู กาแฟ โกโก้ ร่วมกับปลูกยางพารา การเลี้ยงแพะ ไก่ วัว การเลี้ยงปลานิล ปลาดุก ปลายี่สก ปลาตะเพียน หอยขนาดพื้นที่ทำเกษตรอยู่ 1 – 20 ไร่ต่อราย
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้นำเสนอรูปแบบการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา และรูปแบบการทำเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ หลายแสนพื้นที่ต้นแบบของจังหวัดสงขลา โดยนักวิชาการ และเกษตรกรต้นแบบได้แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นได้ให้เกษตรกรที่เข้ามาร่วมประชุมจำนวน 25 คนจัดทำข้อมูลพื้นที่แปลงเกษตรของตนเอง พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกษตรกรจะปลูกทุเรียน มะพร้าว ลองกอง มังคุด มะนาว ร่วมกับปลูกยางพารา การเลี้ยงแพะ ไก่ วัว การเลี้ยงปลาหมอ ปลากระดี่ ปลาจาระเม็ด ขนาดพื้นที่ทำเกษตรอยู่ 1 – 70 ไร่ต่อราย
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้นำเสนอรูปแบบการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา และรูปแบบการทำเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ หลายแสน ของพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยนักวิชาการ และเกษตรกรต้นแบบได้แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นเกษตรกรที่เข้ามาร่วมประชุมจำนวน 25 คนจัดทำข้อมูลพื้นที่แปลงเกษตรของตนเอง โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกษตรกรจะปลูกทุเรียน มะพร้าว ลองกอง มังคุด ร่วมกับปลูกยางพารา มีการทำปศุสัตว์ร่วมด้วย เช่น การเลี้ยงแพะ ไก่ วัว บางรายมีการทำประมงน้ำจืด การเลี้ยงปลานิล ปลาดุก ปลายี่สก ปลาตะเพียน ซึ่งขนาดพื้นที่ทำเกษตรอยู่ 1 – 40 ไร่ต่อราย
ผลลัพท์: -
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้นำเสนอรูปแบบการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราและรูปแบบการทำเกษตร 1 ไร่ 1 แสน ซึ่งมีพื้นที่เรียนรู้อยู่ในจังหวัดสงขลา ซึ่งสถาบันนโยบายสาธารณะมีแนวทางที่จะขยายผลแนวคิดการเพิ่มพื้นที่แหล่งผลิตอาหารในพื้นที่สวนยางพารา พื้นที่นาข้าว โดยพัฒนาศักยภาพเกษตรกร จำนวน 150 ราย ให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำเกษตร โดยประยุกต์แหล่งการส่งเสริมการของจังหวัดสงขลาผู้แทนการยางแห่งประเทศไทยมีข้อเสนอแนะให้สถาบันนโยบายสาธารณะ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร การจัดการตลาด เนื่องจากการยางแห่งประเทศไทยมีข้อจำกัด เพราะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จึงไม่มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ทำให้ขาดการบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ สำหรับกิจกรรมการขยายผลเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ 1 แสน มีแนวทางดำเนินงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน เนื่องจากสำนักงานพัฒนาชุมชนมีการปฏิบัติงานขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพอพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ นอกจากนี้สถาบันนโยบายสาธารณะ จะมีส่วนร่วมในการทำงานกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เรื่องการทำแผนยางพาราแบบครบวงจร และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากำลังส่งเสริมการผลิตอาหารเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ผลลัพท์: สถาบันนโยบายสาธารณะได้มีส่วนร่วมในการทำงานกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เรื่องการทำแผนยางพาราแบบครบวงจร และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากำลังส่งเสริมการผลิตอาหารเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
wanna เมื่อ 19 ส.ค. 2565
สถานการณ์การดำเนินงานระบบการผลิตอาหารเครือข่ายเกษตรกรของ โรงพยาบาลบางกล่ำ ได้พัฒนามาตรฐานกับเกษตรกร ส่วนตลาดสีเขียวยังมีอยู่ต่อเนื่อง สำหรับสหกรณ์การเกษตรอำเภอบางกล่ำ มีเกษตรกรได้มาตรฐาน GAP จำนวน 25 ราย มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผักยกแค่ที่บ้านหาร โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสนับสนุนองค์ความรู้การปลูกผัก การทำปุ๋ย และประธานสหกรณ์มีพื้นที่ทำเกษตร มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์มีเวทีแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเกษตร เคยมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน มีจุดอ่อนเรื่องการทำตลาด และปัญหาการรับรอง GAP รับรองแค่พืชชนิดเดียวในขณะที่เกษตรกรมีการปลูกผสมผสานในแปลง ส่วนการรับรอง PGS มีข้อจำกัดขายเฉพาะในพื้นที่ แต่ไม่ได้มาตรฐานที่เป็นการรับรองโดยทั่วไป
สหกรณ์ควนเนียง มีเครือข่าย 7 ราย สหกรณ์มีศูนย์เรียนรู้ มีการทำกลุ่มแตงโม มีสวนพอเพียง มีสมาชิกทำปลูกพืชผัก มีเกษตรกรที่กำลังปรับเปลี่ยนจาก GAP เป็นออแกนิกส์ สหกรณ์การเกษตรอำเภอควนเนียงให้สวนลุงวรเป็นหน่วยกระจายผลผลิตให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สำหรับสวนลุงวร มีสมาชิก 30 ราย มีการทำผักยกแคร่ ไม่มั่นใจเรื่องตลาด นอกจากนี้สหกรณ์ควนเนียงมีการพัฒนาโมเดลโรงเรือน สูตรดินปลูก ที่จำหน่ายแก่สมาชิก สูตรดินเพาะปลูก
ผลลัพท์: เกิดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน มีการออกแบบฐานข้อมูลผลผลิตการเกษตร การพัฒนาแปลงปลูกผักแบบยกแคร่เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกร การพัฒนาระบบการทำตลาดออนไลน์ และการสร้างแบรนด์สินค้า
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
การประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาศักยภาพพื้นที่นำร่องของลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ ให้มีทักษะพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นำร่องจังหวัดตรัง วันจันทร์ที่ 6 มิย.ช่วงบ่าย 13.00-15.30 น. ทางzoomออนไลน์ https://zoom.us/j/9019029104#success
ผลลัพท์: - ผู้เข้าร่วมประชุม 4 องค์กร
1. ผอ.สปสช.เขต 12 และคณะทำงาน
2. ผอ.กองติตดามประเมินผล กกท. ผอ.กกท.ตรัง และคณะทำงาน
3. ผอ.สน.5 สสส.และคณะทำงาน สสส.
4. สนส.ม.อ.

- หารือความร่วมมือพัฒนาศักยภาพพื้นที่นำร่องของลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ ให้มีทักษะพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
- ให้ทางโปรแกรมเมอร์สร้างโมดูลนำร่องจังหวัดตรังและราชบุรี

- นัดประชุม workshop ในพื้นที่
- วันที่ 27 มิ.ย.65 ราชบุรี Workshop การทำแผน PA และโครงการลานกีฬาสาธารณะ ในกองทุนสุขภาพตำบล
- วันที่ 29 มิ.ย.65 ตรัง ณ Workshop การทำแผน PA และโครงการลานกีฬาสาธารณะ ในกองทุนสุขภาพตำบล
ภานิชา เขต 4 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
นำเสนอผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการยกระดับกองทุน ฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ ที่มีการบันทึกผ่านเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/)
ประเด็นนำเสนอ :
1. ให้นำเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย แห่งละ 2 โครงการ โดยเป็นโครงการ
1) ผ่านการอนุมัติจากกองทุนฯ
2) มีกิจกรรมที่หลากหลายนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
3) มีการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของผลการเนินงานตามกิจกรรมและการประเมินคุณค่า
2. การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เป็นนโยบายสาธารณะในพื้นที่
กองทุนฯที่นำเสนอ (นำเสนอและแลกเปลี่ยนกองทุนละ 30 นาที)
1) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองบางแม่นาง
2) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
3) กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางใหญ่
4) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบางใหญ่
ผลลัพท์: นำเสนอผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการยกระดับกองทุน ฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ ที่มีการบันทึกผ่านเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/)
ประเด็นนำเสนอ :
1. ให้นำเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย แห่งละ 2 โครงการ โดยเป็นโครงการ
1) ผ่านการอนุมัติจากกองทุนฯ
2) มีกิจกรรมที่หลากหลายนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
3) มีการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของผลการเนินงานตามกิจกรรมและการประเมินคุณค่า
2. การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เป็นนโยบายสาธารณะในพื้นที่
กองทุนฯที่นำเสนอ (นำเสนอและแลกเปลี่ยนกองทุนละ 30 นาที)
1) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองบางแม่นาง
2) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
3) กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางใหญ่
4) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบางใหญ่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตามประเมินผลและประเมินคุณค่าโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ ที่มีการบันทึกผ่านเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/)
1) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบางเลน
2) กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านใหม่
3) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบางม่วง
4) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเสาธงหิน
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
09.00 - 12.00 น. สรุปแนวทางการดำเนินงานในการกำหนดและออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (physical activity) และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในพื้นที่โรงแรม
โดย อาจารย์สมพงศ์ ดาวพิเศษ ประธานสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต
ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.พท.ธัญญลักษณ์ ศิริยงค์ คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.เสถียรพงษ์ ภูผา คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ

13.00 -18.00 น. ลงพื้นที่เพื่อดูแบบแปลนในพื้นที่โรงแรม และสรุปแบบพื้นที่สุขภาวะ
โดย อาจารย์สมพงศ์ ดาวพิเศษ ประธานสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภก.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.เสถียรพงษ์ ภูผา คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ
ผลลัพท์: พื้นที่สุขภาวะสวนสาธิตสมุนไพร
- สวนสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับอาหาร / ผลผลิตภัณฑ์ใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทย
- รูปแบบเรียนรู้ 1. เพาะพันธุ์/คัดเลือกพันธุ๋ 2. พื้นที่ปลูก 3.พื้นที่แปรรูป 4. ทำเป็นผลิตภัณฑ์
- แบ่งตามโซนอาหารเป็นยา เช่น โซนเครื่องแกง โซนต้มยำ เดินตามธาตุ พื้นที่เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ลานกิจกรรมต่างๆ
- ชนิดสมุนไพรมากกว่า 102 ชนิด (พืชยืนต้น 36 ชนิด, ไม้พุ่ม 25 ชนิด, ยกแปลง 31 ชนิด, แปลงปิดพืขเมืองหนาว 10 ชนิด)

กิจกรรมในสวนสาธิตสมุนไพร
1) ตรวจธาตุเจ้าเรือน
2) เดินชมสวนสมุนไพร
3) เดินเก็บพืชส่งมาปรุงอาหาร
4) ความรู้เรื่องอาหารสมุนไพร
5) ดูกระบวนการผลิตเครื่องแกง

ผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายใน shop
- ดู product champion คืออะไร ของ มอ.
- ยกระดับผลิตภัณฑ์ ในเชิงอุตสาหกรรม โดยการร่วมทุน /อาจจะเป็น co brand เพราะเราผลิตเองคงไม่ได้ / จ้าง OME

โปรแกรม post covid rehab
- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ post covid จัดอบรม 3 กลุ่ม
1. กลุ่มผู้ประกอบการ
2. กลุ่มวิชาชีพแพทย์แผนไทย
3. กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วย
- เริ่มจัดอบรมช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 / จัดประชาสัมพันธ์ปิดตัวโปรแกรม post covid
- ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก ม.อ.
- โปรแกรม post covid rehab 3 วันสำหรับคนไทย / ต่างชาติ 7 วันฯลฯ
- อนาคตยกระดับให้ได้มาตรฐานการรองรับจาก WHO

อาหารเป็นยา
ชนิดอาหารเป็นยาที่จะผลิตให้สอดคล้องกับพื้นที่สุขภาวะ ได้แก่
- อาหารธาตุเจ้าเรือน (ดิน น้ำ ลม ไฟ)
- อาหาร post Covid
- อาหารผู้สูงวัยตามกลุ่มโรค
- อาหารเครื่องดื่มตามกรุ๊ปเลือด

กิจกรรมที่จะดำเนินการกับเชฟของโรงแรม
1 list รายการ
2 ออกแบบเมนูอาหาร
3 ชื่ออาหารมีการประกวด ชื่อ ให้มีคำว่าเขาหลัก
4 เมื่อได้เมนูอาหารเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์แพทย์แผนไทยมาอบรมเรื่องอาหาร สมุนไพร /มีใบประกาศนียบัตร

นัดประชุมครั้งต่อไป
- วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 เพื่อทดลองปรุงเมนูอาหารตามพืชสมุนไพร
- ศึกษาดูงานที่อภัยภูเบศร
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
การรายงานความก้าวหน้าการกำหนดและออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (physical activity) ในพื้นที่โรงแรม (โปรแกรม post covid rehab / เบเกอรี่,กาแฟสูตรพิเศษ,อาหารเป็นยา/พืชเมืองหนาวอื่นๆที่จะใช้ปลูกในพื้นที่)

การรายงานความก้าวหน้าการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย(physical activity) ในพื้นที่โรงแรม (แบบร่างพื้นที่สุขภาวะ)

โดย อาจารย์สมพงศ์ ดาวพิเศษ ประธานสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต
ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.พท.ธัญญลักษณ์ ศิริยงค์ คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.เสถียรพงษ์ ภูผา คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ
ผลลัพท์: พื้นที่สุขภาวะ แบ่งเป็น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ส่วนหน้าโครงการลานจอดรถ จะมีการประยุกต์ปรับรูปแบบลานจอดรถให้เป็นพื้นที่ activity เช่น ถ้าไม่มีรถมาจอด ยังสามารถทำกิจกรรมทางกายในลานจอดรถได้
ส่วนที่ 2 สระน้ำ น้ำพุร้อน และสนามหญ้าหน้าโครงการ จะเป็นพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและมีลู่เดินวิ่งรอบสระน้ำและสนามหญ้า
ส่วนที่ 3 พื้นที่คลินิกแพทย์แผนไทย/จัดฝึกอบรมแพทย์แผนไทย บริการใช้ product (ยา,น้ำมัน,ลูกประกบ อื่นๆ)
ส่วนที่ 4 พื้นที่ร้านอาหารเป็นยา (สมุนไพรเป็นยา, อาหารเป็นยา) / คาเฟ่เบเกอรี่สมุนไพรฯลฯ /shopจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ ม.อ. เครื่องสำอาง อาหาร ตำรับแพทย์แผนไทย อื่นๆ
ส่วนที่ 5 พื้นที่สุขภาวะเรียนรู้สวนสาธิตสมุนไพร
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
1.การแสดงของเครือข่ายภาคประชาชนด้านกิจกรรมทางกาย
• การแสดงโนราบิก โดยกองทุนสุขภาพต้าบลเทศบาลต้าบลพะตง
• เปิดวิดีทัศน์กองทุนสุขภาพต้าบลจังหวัดสงขลา และ กองทุนเทศบาลต้าบลน้ำน้อย
2.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรมทางกาย
โดย ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์อาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อ้านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3.ประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา
" Physical Activity for Songkhla Healthy Life "
โดยนางนิธินาถ ศิริเวช รองผู้อ้านวยการส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต12 สงขลา
4.มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื นที่ จังหวัดสงขลา
โดยนางนิธินาถ ศิริเวช รองผู้อ้านวยการส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต12 สงขลา
และดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์อาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อ้านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5.การแสดงกิจกรรมทางกาย เพลงเรือแหลมโพธิ์ อบต.แม่ทอม กิจกรรมทางกายร่วมสมัย
กิจกรรมเสวนาขับเคลื่อน PA สู่สงขลาเมืองน่าอยู่
• การขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายผ่านกลไกกองทุนสุขภาพตำบล
โดย ส้านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
• การสร้างนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่โดยนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห
• การขับเคลื่อน พชอ.การบูรณาการร่วมของกิจกรรมทางกายชาวบางกล่้า
โดยนางสกุลศิริ ศิริสงคราม ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ท่าช้าง
• การแสดงของน้ำน้อย (โนราบิก) เทศบาลต้าบลน้ำน้อย
6.เสวนาภาคสนาม “กองทุนฯ ต้นแบบ PA”รวมพล PA เครือข่ายกิจกรรมทางกาย สู่
เมืองสงขลาน่าอยู่
• PA 3 วัย เมืองคลองแห โดยสมาคมพุทธ
• PAวัยใส การเคลื่อนไหวทางกายฉบับเด็กนักเรียน
โดยอาจารย์อะหมัด หลีขาหรี รองผู้อ้านวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
• อถล.ร้อยรัก กิจกรรมทางกายปันสุข
โดยเครือข่ายภาคประชาชนด้านกิจกรรมทางกาย ต้าบลน้ำน้อย
• เส้นทางกิจกรรมทางกาย คาบสมุทรสทิงพระ ด้วยวิถี โหนด นา เล
โดยเครือข่ายภาคประชาชนด้านกิจกรรมทางกาย คาบสมุทรสทิงพระ
• กิจกรรมทางกาย พชอ.บางกล่้า
7.กล่าวปิดมหกรรมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา
" Physical Activity for Songkhla Healthy Life "
โดยนายโชค กิจฉาโณ นายกเทศมนตรีต้าบลน้ำน้อย
ผลลัพท์: -
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนกองทุนท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ สถานการณ์การทำแผนงานกิจกรรมทางกายของพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 พื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
2. ทบทวนนิยามกิจกรรมทางกาย การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม และติดตามประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
3. พัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการถอดบทเรียนกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
4. สรุปบทเรียนการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อภิปราย ปิดการประชุม โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยงพื้นที่และแกนนำกองทุนนสุขภาพ
ผลลัพท์: มีผู้เข้าร่วม ร่วมกันแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน สะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะร่วมกับพี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงพื้นที่
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนกองทุนท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ดยมีกิจกรรมดังนี้
1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ สถานการณ์การทำแผนงานกิจกรรมทางกายของพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 พื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
2. ทบทวนนิยามกิจกรรมทางกาย การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม และติดตามประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
3. พัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการถอดบทเรียนกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
4. สรุปบทเรียนการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อภิปราย ปิดการประชุม โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยงพื้นที่และแกนนำกองทุนนสุขภาพ
ผลลัพท์: มีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 คนร่วมกันแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน สะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะร่วมกับพี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงพื้นที่
nardin เมื่อ 19 ส.ค. 2565
1.เริ่มกระบวนโดยทางพี่เลี้ยงได้กล่าววัตถุประสงค์และทักท้าย
2.ให้ทางกลุ่มผู้รับทุนได้แนะนำความเป็นมาของกลุ่มและวัตถุประสงค์และการดำเนินงานที่ผ่านมา
3.การนำเสนอโครงการ PA ที่ผ่านดำเนินงานเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว
4.พี่เลี้ยงสอนกระบวนการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบของโครงการผู้รับทุน
5.พี่เลี้ยงสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ และวิธีการทำรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ
ผลลัพท์: ในการนำเสนอครั้งนี้ ทางกองทุนสุขภาพตำบลห้วยกระทิง ได้มีกลุ่มผู้รับทุนมาเรียนรู้และปฏิบัติการจัดทำประเมินคุณค่าของโครงการ ทั้งหมด 1 โครงการ และกองทุนสุขภาพตำบลสะเอะ 1 โครงการ ดังนี้
1.กองทุนสุขภาพตำบลห้วยกระทิง โดยกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยกระทิง เป็นกลุ่มองค์กรที่ร่วมตัวของคนในชุมชนที่ทำงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ นำเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขภาพดี ตามวิถีอิสลาม
2.กองทุนสุขภาพตำบลสะเอะ โดยสำนักปลัด โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ลดพุง ลดโรค ประจำปี 2563
ซึ่งทางพีเลี้ยง PA ยะลา ได้มีการสอนการเข้าสู่ระบบของเว็บกองทุน ในการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ ที่ดำเนินการที่ผ่านมา ซึ่งผลของการนั่งและทบทวนกิจกรรมผ่านการประเมินทางตัวแทนกลุ่มได้เห็น แนวทางการพัฒนาต่อยอดของการดำเนินกิจกรรมในอนาคตได้
ในส่วนของโครงการ PA ประจำปี 2656 ทางกองทุนและผู้รับทุนยังอยู่ในห้วงเวลาของปฏิฑินการดำเนินงานอยู่ ซึ่งจะแล้วเสร็จกิจกรรมในช่วงประมาณเดือนกรฏาคม และบางโครงการยังอยู่ในขั้นตอนของการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
Air.yala เมื่อ 19 ส.ค. 2565
1.เริ่มกระบวนโดยทางพี่เลี้ยงได้กล่าววัตถุประสงค์และทักท้าย
2.ให้ทางกลุ่มผู้รับทุนได้แนะนำความเป็นมาของกลุ่มและวัตถุประสงค์และการดำเนินงานที่ผ่านมา
3.การนำเสนอโครงการ PA ที่ผ่านดำเนินงานเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว
4.พี่เลี้ยงสอนกระบวนการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบของโครงการผู้รับทุน
5.พี่เลี้ยงสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ และวิธิการทำรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ
ผลลัพท์: ในการนำเสนอครั้งนี้ ทางกองทุนสุขภาพตำบลบาเจาะ ได้มีกลุ่มผู้รับทุนมาเรียนรู้และปฎิบัติการจัดทำประเมินคุณค่าของโครงการ ทั้งหมด 2 โครงการ จาก 2 กลุ่มองค์กร คือ
1.กลุ่ม Kampung ku sihat คนรุ่นใหม่สร้างเสริมสุขภาพชุมชน ม.2 เป็นกลุ่มองค์กรที่ร่วมตัวของคนในชุมชนที่ทำงานด้านสายสาธารณสุข ในองค์กรต่างๆในพื้นที 3 จชต.ภาคใต้ ที่อยู่ในพื้นทีตำบลบาเจาะ โดยจะเน้นพัฒนากลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในพื้นที
2.กลุ่มคอลอกาเอ รวมใจ ห่วงใยสุขภาพ เป็นกลุ่มที่รวมตัวของครูโรงเรียนตาดีกา โดยมีโต๊ะอีหม่ามมัสยิดเป็นประธานกลุ่ม โดยกลุ่มมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนในพื้นที โดยเฉพาะกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษา ในการยกระดับศักยภาพและแก้ปัญหาต่างๆ
ซึ่งทางพีเลี้ยง PA ยะลา ได้มีการสอนการเข้าสู่ระบบของเว็บกองทุน ในการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ ที่ดำเนินการที่ผ่านมา โดยมี 2 โครงการ คือ (1)โครงการอบรมทักษะด้านกีฬาเด็กและเยาวชนในชุมชน(โครงการต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 ระหัส 63-L4127-2-18 โดยกลุ่มคอลอกาเอ รวมใจ ห่วงใยสุขภาพ (2)โครงการ สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ( young @heart smart senior สัญจรตำบลบาเจาะ ) ระหัส 63-L4127-2-19 ซึ่งผลของการนั่งและทบทวนกิจกรรมผ่านการประเมินทางตัวแทนกลุ่มได้เห็น แนวทางการพัฒนาต่อยอดของการดำเนินกิจกรรมในอนาคตได้
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
กำหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560
การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ห้องประชุมสานใจ 1/2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

วัตถุประสงค์ : ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในประเด็น
1. การออกแบบพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น
2. ข้อเสนอแนะและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ มติ 3 การวางหลักเกณฑ์การออกแบบพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น และให้มีมาตรการหรือข้อตกลงในการใช้พื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย

13.00 – 13.15 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม
ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
13.15 – 13.30 น. ทบทวนการดำเนินงาน การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13.30 – 14.00 น. นำเสนอ (ร่าง) คู่มือการออกแบบพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น
โดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบูรณการภาพพื้นที่และสังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
14.00 -16.00 น. ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือการออกแบบพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ มติ 3 การวางหลักเกณฑ์การออกแบบพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น และให้มีมาตรการหรือข้อตกลงในการใช้พื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย
ผลลัพท์: สรุปประเด็น มติ PA
1. เป็นแนวทางจุดประกายให้ท้องถิ่นเห็นคุณค่า ความจำเป็นการมี PA ในท้องถิ่น แต่ถ้าให้แบบนี้ เขาจะคิดว่าจะนำงบประมาณไหนมาสร้าง ต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนความต้องการตรงกัน ปัญหาตรงกันเชิงกายภาพ จะทำให้มีประสิทธิภาพและต้องการใช้งานจริงๆ ทุก อปท จะมีกองช่าง คนที่มีความรอบรู้ในการประยุกต์ใช้
2. กระบวนการมีส่วนร่วม การออกแบบโดยใช้ทุนในชุมชน ทุนพื้นที่ ทุนวัฒนธรรม มีแต่บทเรียนแต่ไม่มีข้อสรุปหรือแนวทาง อาจต้องมีแนวทางสรุปมาจะทำอย่างไรให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมให้มาทำงานกับท้องถิ่น และฝ่ายวิชาการมาเติมเต็มให้
3. ทำอย่างไรให้คนมีกิจกรรมทางกายมีความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ให้มีเบอร์ฉุกเฉิน ให้มีสวนสาธารณะให้มีจุดขอความช่วยเหลือเพื่อไปจุดอนามัย ถ้ามีจุดทำให้คนปลอดภัยมากขึ้น และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ให้มีที่จอดรถเพื่อให้อำนวยความสะดวก
4. กลุ่มเป้าหมายที่จะใช้จริงๆคือใคร คู่มือการออกแบบให้กองช่างนำไปดำเนินการ รายละเอียด องค์ประกอบถือว่าดี คู่มือนี้มีองค์ประกอบที่ตั้งข้อสังเกตคือ กลุ่มผู้ใช้และกิจกรรมมันจะมีความสัมพันธ์กัน ควรออกแบบเป็น diagram จะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น จะทำให้เห็นไอเดียว่าจะใช้คู่มืออย่างไร
5. ควรจัด WS กับสันนิบาต กับฝ่ายวิชาการ อาจจะใช้มุมมองหลากหลาย
6. อาจจะให้ สช สสส เป็นเจ้าภาพจัด WS ในคู่มือนี้และ implement ที่พิจิตร และปรับกันใหม่
7. วัตถุประสงค์ของคู่มือนี้คือ ลองมาทำ sandbox เรื่องออกแบบ วิธีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและทำ Visualization และมีวิชาชีพไปช่วยเหลือ ถ้าวางทัมเฟรมดีๆ จะเป็นช่องทางวางแผนล่วงหน้า และดู gap เวลา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย บ้านเราอยู่ในโซนร้อน ใน guildlind มัน……….
8. แรงจูงใจของการใช้พื้นที่สาธารณะ คือ ฟรี หลบร้อน โปร่ง เย็น ต้องใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไป
9. การพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เห็นองค์ประกอบ การออกแบบที่ดี หัวข้อการเลือกพื้นที่ อาจจะมีไอเท็มว่าเป็นพื้นที่รัฐและเอกชนได้ และพื้นที่รกร้างหรือพื้นที่ที่มีการปรับการใช้ประโยชน์ เปิดวิธีการมองพื้นที่มากขึ้น เราจะเห็นขั้นตอนการออกแบบอาจจะให้เห็น diagram อาจจะเขียนสักบรรทัดว่าพื้นที่นี้เป็นอย่างไร ใน 4 เคสนั้นเป็นพื้นที่คนละแบบกัน กระบวนการขึ้นรูปอาจจะสรุปใน 4 เคสคร่าวๆ การหนุนเสริมผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนท้ายพาร์ทที่ 2 ถ้ามีสรุปคีย์เวิดสั้นๆน่าจะโอเคหรือ diagram ในส่วนที่ 3
10. ถ้าเราทำ WS เพื่อให้คนมีส่วนร่วมพัฒนาคู่มือ นอกจากฝ่ายวิชาการพัฒนา อาจารย์น่าจะมี process ทำเรื่องนี้อยู่แล้ว เชิญกองช่าง อปท มาทำด้วย คู่มือนั้นอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงมากนัก วิธีการใช้คู่มือนี้ทำให้ตอบโจทย์ มีสรุปบทเรียน ถอดบทเรียน การสร้างแรงบันดาลใจ ยังไม่ถึงการนำไปใช้ เราคุยกันแต่คนทำงาน แต่ยังไม่ได้ทดลองทำ แต่ถ้าเราได้ทดลองเมืองที่จะทำแบบฝึกหัดด้วย ถ้าเราทำกระบวนนั้นไปด้วย ทำให้มีชีวิตมากขึ้น ถ้าคู่มือเล่มนี้เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางกาย เราจะทำเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้มีกิจกรรมทางกายมากขึ้น อะไรคือตัวบ่งชี้
11. จุดร่วมของการเกิดพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพ มันจะมีจุดร่วม 5 จุดที่มีประสิทธิภาพคือ นโยบายที่เกิดพื้นที่สาธารณะ เกิดพื้นที่ การการเลือกพื้นที่ ตัวโปรแกรมที่ใส่เข้าไป ตัวข้อมูล และการมีส่วนร่วม มันเหมือนจะมีองค์ประกอบที่ครบ แต่บางจุดของการใส่ข้อมูล ข้อมูลบางอย่างตัวการขึ้นรุป มันซ่อนอยู่ ต้องเพิ่มการออกแบบการขึ้นรูป ตัวพื้นที่มีความแตกต่างกัน สิ่งหนึ่งที่พึงระวังคือ safety ทางลาด ทางชัน ประเด็นสำคัญคือ ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทางริมถนนอาจจะไม่ต้องวางมาก อาจจะเข้าถึงง่าย แต่ถ้าพื้นที่กระเปาะ เราจะใส่ในคู่มืออย่างไร ให้คนนำคู่มือนี้ไปใช้ให้พึงระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
12. เพิ่มเติมในคู่มือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และทำให้เป็นสาขาที่เข้าใจง่าย กระบวนการขึ้นรูปเกิดจากผู้มีส่วนร่วมมีการพูดคุยกันแล้ว กระบวนการให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะ subsidies งบประมาณ จากคนในพื้นที่อย่างแท้จริง เพื่อช่วยคิด ช่วยสร้าง ช่วยใช้
13. นายกเทศบาลพิจิตร ให้จัด WS เรื่องนี้ ให้ใช้ประโยชน์จะปรับปรุงอย่างไร เรื่องการเดินทางไม่ค่อยมีปัญหาการเดินทางจะค่อนข้างสะดวก รวมถึงจักรยาน โดยเฉพาะใน อปท ก็จะเดินทางสะดวก ปัญหาคือการออกแบบให้ถูกสุขลักษณะ อยากเห็นว่าข้อดีข้อเสียในการทำงานทั้ง 4 กรณีเป็นอย่างไร ท้องถิ่นมีการดำเนินการอยู่แล้ว แต่อยากได้ข้อมูลเพิ่มคือทางลาดคนพิการ ผู้สูงอายุมีขนาดเท่าไหร่ เพื่ออ้างอิงออกแบบให้ชัดเจน จะต้องใช้พื้นที่สาธารณะเท่าไหร่ มีไกด์ไลน์เพื่อให้เกิดการใช้งาน เรื่องพื้นบอกได้ไหมว่าพื้นคอนกรีตต่างอย่างไรกับพื้น….. บอกความแตกต่างของพื้นต่างๆ แต่ละพื้นที่มีความเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน พื้นหญ้า พื้นคอนกรีต พื้นยางเหมาะกับเรื่องอะไร เพื่อให้ความรู้กับกองช่าง เทศบาล ในพื้นที่ขาดวิศวกร สถาปนิกในพื้นที่ การรับฟังความเห็นต้องผ่านแผนประชาชน เขาตื่นตัวเรื่องนี้จะทำพื้นที่สาธารณะใกล้บ้านใกล้ใจ และยังไม่เห็นเรื่องความปลอดภัยในการออกแบบพื้นที่สาธารณะเช่นติดกล้องวงจรปิด เสียงตามสายต้องเป็น co working space ให้ได้ เป็นข้อจำกัดการทำงานของท้องถิ่น มี wifi มีหอกระจายข่าว เราทำการเช่ากับองค์การโทรศัพท์ ระเบียบไม่ค่อยเปิดโอกาสเท่าไหร่
14. ถ้าจะมี ws มาคุยว่าการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในท้องถิ่นเพื่อเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีต่อชุมชน จะเป็นไปได้ไหม WS เป็นแบบไหนก็ได้ การดำเนินการเจ้าภาพ 3 หน่วยงาน ทาง สสส และ สช อาจจะลงขันกัน ทางสันนิบาติเทศบาลมีหนังสือออกไปขอความร่วมมือ จัดกันประมาณ 1 วันครึ่ง ทางสันนิบาติจะเชิญนาบกเมืองต่างๆมารับฟังความเห็น ในคุยในเบื้องต้นกับสมาชิกเครือข่าย ประมาณ 100 ที่ ถ้า สสส เองจะทำเรื่องนี้ จะขายแล้วจะมีพื้นที่ไหนสนใจบ้าง กลุ่มเป้าหมายเฉพาะจะเกิดผลมากกว่าหว่านไปทั่ว
15. จะเริ่มจับมือกับสันนิบาตเทศบาลก่อนในระบบสุขภาพ และจะเคลื่อนกันต่ออย่างไร และถ้าจัด WS แล้วจะทำอย่างไรต่อไป
16. เดือนหน้าจะมีประชุมกรรมมาธิการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ให้ทาง สสส สช มาขายของก่อนจะเป็นไปได้ไหม ให้ทาง สช สสส ช่วง 15-16มิย ในวันประชุม ให้ทาง สช มาคุยก่อน
17. เรื่องคู่มือนี้เป็นไปเพื่อการสร้างพื้นที่สาธารณะที่ดี ไม่อยากเน้นเรื่องการสร้างในเชิงช่างเป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบ ถ้าจะบอกว่าพื้นที่มี 3 ส่วนใหญ่คือ การขึ้นรุป การอิมพรีเม้น การเมนเทน ไม่อยากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งเสริมการสร้างเพียงอย่างเดียว การแก้ปัญหาคือ การบอกว่าเทรนด์พื้นที่สาะรณะที่ดีคืออะไร พื้นที่สุขภาวะที่ดีคืออะไร ต้องตั้งเกณฑ์นี้ให้ชัด กระบวนการขึ้นรูปตอนที่เป็น how to มันมีหลายแทร็ค เช่น แทร็คภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน การออกแบบคือประเมินศักยภาพพื้นที่ หรือประเมินผู้มีส่วนได้เสีย ประเมินผู้ใช้สำคัญมาก ก่อนจะสรุปว่าจะทำพื้นที่สาธารณะเพื่ออะไร ถ้ามีการสรุปแบบไม่ดีไม่ได้มาจากประชาชน จะได้ผลออกมาไม่ดี
18. น่าจะทำการสำรวจตัวอย่างสวนสาธารณะที่ดีจำนวนหนึ่ง ทั้งประเทศมีการออกแบบลานกีฬา ลานวัด เป็นที่คนมาชุมนุมกัน นำข้อมูลตั้งต้นวันนี้ไปพบกับสันนิบาตเทศบาล อาจพบว่าพื้นที่บางที่มีคุณค่าโดยไม่ต้องใช้เงินเลย แต่ละท้องถิ่นต้องมีการสำรวจพื้นที่สาธารณะ ท้องถิ่นน่าจะศึกษาสำรวจพื้นที่ไปทำให้เกิดความปลอดภัย ให้เป็นที่รู้จัก และมีการเฝ้าระวัง
19. อาศรมศิลทำคู่มือไว้แล้ว เป็นองค์ประกอบกัน อาจจะเริ่มคุยกับเทศบาล คิดว่าหลายเทศบาลสนใจ
20. ใน กทม มี pain point เรื่องภาษีที่ดิน ว่าจะทำอย่างไรต่อ อยากให้จัดฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมคู่มือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
21. ในคู่มือ ผู้เล่นจะไม่ชัดมาก ในคลองผดุงทำมา 7 ปีมีกระบวนการต่อรองกับภาครัฐ น่าจะมี toolkit สำหรับภาคประชาชน น่าจะมีวิธีเขียนคำร้อง ทำแบบฝึกหัดขึ้นมาและไป convince ภาครัฐ ในกระบวนการนี้ต้องมีการทำผ่านภาคประชาชน ใส่กระบวนการอะไรลงไป ถ้ามีพื้นที่รกร้าง น่าจะช่วยภาครัฐได้ในการทำงานพื้นที่ย่อยๆ ภาคประชาสังคมช่วยได้เยอะถ้าทำแผนดีๆ
22. ให้เพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วม เพราะส่วนนี้มีน้อยไป เห็นกระบวนการตัดสินใจ เพื่อช่วยเทศบาลว่าความต้องการตรงนั้นมีอะไรบ้าง จะตอบสนองแต่ละกลุ่มอย่างไร
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
อ.พงค์เทพ คุยอัพเดทความก้าวหน้างานPA ภูเก็ต ครั้งที่ 2 กับ ทีมมอ.ภูเก็ต (คุณอ๊อด), ทีมแพทย์แผนไทย(อ.ฝนและอ.ปิง), สถาปนิค คุณณัฐวิช / ใช้ zoom 4
ผลลัพท์: -
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาศักยภาพพื้นที่นำร่องของลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ ให้มีทักษะพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ สปสชงเขต 5 จ.ราชบุรี
ผลลัพท์: งานนี้จากคณะปฏิรูป
1. สนับสนุนลานกีฬาเพิ่มขึ้น
2. ให้คนเพิ่มการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น
ทางส่วนกลางตั้งกรรมการ ประสานหน่วยงานต่างๆ
ทาง สนส. สสส.ช่วยพัฒนาศักยภาพ

สรุปคุยกันเบื้องต้นเลือกราชบุรี ตรัง
1.ตั้งกรรมการ
2. สำรวจข้อมูล PA
3. ออกแบบสนามกีฬา สวนสาธารณะ เพิ่มการออก
4. ประสานหน่วยงานต่างๆ ผุ้สุงอายุ ผุ้ป่วย ncd มาพัฒนาทำแผนโครงการ

กกท.ส่วนกลาง
1. มองราชบุรี มีศักยภาพคนในท้องถิ่นออกกำลังกายเยอะ มีชมรมเยอะ ถูกมอบหมายลานกีฬาเกิดขึ้นที่นี้
2. บทบาท กกท.ของบเองไม่ได้ / ไปชวนคนชมรมต่างๆ มาของบ
3. ตัวแทน กกท สสส สปสช.เป็นพี่เลี้ยงเทรนการเขียนโครงการ
4. ติดตามประเมินผล
5. บทบาท กกท.เป็นหน่วยงานกลางติดตามประเมิน และถอบทเรียนเป็นตัวชี้วัดได้

อ.พงค์เทพ
1. ชมรมต่างๆ เห็นแล้วว่ามีแหล่งเงิน
2. เช่น ชมรมวิ่ง ถ้าจัดเรื่องวิ่งขอ สสส. / สสส.จ่ายชมรมวิ่ง 2,000 บาท
- ท้องถิ่นเล้ก สสส.สนับสนุน 10,000- 20,000
- วิ่งจอมบึงมาราธอน สสส.สนับสนุน
- ให้เขาคิดว่าถ้าชมรมเขาเติบโตยั่งยืน คืดว่าจะทำแผนอย่างไร

ผอ.สปสช.
- ความเข้าใจตรงกัน คนที่กดปุ่ม คือ ผู้ว่า

อ.พงคืเทพ เตรียมงบประมาณไว้
1. สำรวจข้อมูล PA
2. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย / ควรจะมีพื้นที่ที่ไหนบ้าง
ยกตัวอย่าง ผู้สูงอายุมีมากไหม เช่น ผู้สูงอายุมี pa 500 คน ไม่เพียงพอ 400 คน จะดึงมาทำกิจกรรมอย่างไร
ผู้ป่วย ncds มาทำกิจกรรม
กกท.มีสนามกีฬา เต้นแอโรบิค ผุ้ป่วย ncd มีโปรเจีกพิเศษ มาตรวจสุขภาพ มาเช็คออกกำลังกาย
กลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน มีภาวะเนือยนิ่ง
- อาจจะเริ่มกลุ่มเทรนนิ่ง มาต่อยอด เขาจะช่วยดึงมาสร้างเสริมสุขภาพอย่างไรบ้าง
- ค้นหาผุ้ป่วย ncds การเต้นแอโรบิก

ผอ.กกท.ราชบุรี
1. แกงหัวมุม
2. แกงค์รถรันนิ่ง
- เราสามารถชวนกลุ่มนี้ได้ แล้วไปชวนคนอื่นๆ มาเพิ่ม
- การเขียนปฏิบัติโครงการ
- สนามกีฬาราชบุรี มีบรืการฟรี เช่น ชมรมแอโรบิค ได้งบน้อย / ช่วยค่าไฟ กกท.
- กกท.เป็นรัฐวิสาหกิจ มีรายได้

ผอ.สปสช.
ขั้นตอนที่วางไว้ 1-4

อ.พงค์เทพ
1. ฝากท่าน ผอ. คุยกับ กกท. ว่าตั้งกรรมการแล้วยัง แล้วไปคุยกับผุ้ว่า ถ้ายังไม่ตั้งเราเริ่มเรื่องของเรา
1 เริ่ม workshop ก่อน ชวนคนมาเขียนแผนโครงการ
3. เอาผู้ป่วย ncd มาใช้ลานกีฬาสาธารณะยังไง

พี่เลี้ยง:
กระทรวงสาธารณสุข: มี อสม.เข้ามาช่วยได้
- ราชบุรี ทาง สนส.เข้ามาช่วย
- ทาง ผอ.สปสช.อยากให้ช่วยสนับสนุน กองทุนสนับสนุนกิจกรรม
-
ผอ.กกท.ราชบุรี / ตอนนี้งานเราคอนข้างเยอะ
1. เชิญทาง สปสช.ไปคุยกัน คนที่มา 10 กลุ่ม
2. จัดกลุ่มเทรนวางแผน ปี 65
3. วางแผนดึงคนออกแบบ
4. เราทำภาพให้ชัด เรามาปฏิบัติจริงๆกันให้ชัด
5. ตอนนี้ทาง กกท.จะเดินไปคุย
6. ทาง สนส.และทีม สปสช.ไปเป็นพี่เลี้ยง
7. อาทิตย์ ไปรองสนาม ไปวิ่งราว

ในแต่ละแกนต้องหาแกน ที่มาทำเรื่องเอกสารการเงิน รายงานได้
อ.พงค์เทพ
เรื่องเทรน
1. ก่อนเทรนนิ่ง สิ่งที่เราต้องการคืออะไร
2. สิ่งที่ต้องการ ชวนกลุ่มต่างๆ มาคุยกันก่อน

อ.พงค์เทพ
1. ให้น้องคุยกับคุณอะคร้าว
2. ให้นัดคุยทาง zoom กันก่อน ชวนกลุ่มต่างๆ เข้ามาทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำโครงการ
3. จัด workshop เทรนการเขียนโครงการขอทุน สปสช.โดยมีกิจกรรมและใช้ลานกีฬาของ กกท.


กกท กลางสรุแ
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนลานกีฬา ระดับจัหวัดมีแล้วยัง
2. กลไกการขับเคลื่อน จะทำกลุ่มเล้ก หรือกลุ่มใหญ่
3. เราจะขับเคลื่อนอย่างไร เบื้องต้น กกท.ประชาสัมพันธ์กลุ่มต่างๆ ผอ.กกท ราชบุรี ใกล้ชิดกับล่มต่างๆ ดึงเขามารับฟัง
4. พูดคุยแบบเต็มรุปแบบทำโครงการ /
5. เชิญ อ.พงคืเทพ มาสอนเทรนนิ่งการเขียนโครงการ

อ.พงค์เทพ ถ้าคณะกรรมการ จังหวัด
- เชิญกองทุน 100 กว่าแห่ง มาช่วยสนับสนุนการขอทุนการออกกำลังกาย
- เอามาเขียนโครงการ
-
อ.พงค์เทพ / ผอ.สปสช.เขต 5
1. กลุ่มเป้าหมาย เทรนเจ้าหน้าที่ของ อบต.ทำแผน PA
2. ชักชวนคนเขียนโครงการ มาเขียนโครงการ
3. สปสช.โคชชิ่งทีม กลไก ไฟเขียว
4. ทาง สนส.เทรนนิ่งให้
1. ผู้ว่าออกหนังสือให้ส่งคนเข้ามาเทรนนิ่ง
2. เทรนนิ่งที่โรงแรม / หรือหอประชุมเทศบาลหรือ อบจ. / ค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ทาง สสส.ออกให้
หนังสือเชิญให้ทางผู้ว่าออกหนังสือเชิญ
- อาจารย์พงค์เทพ ช่วยงบ 100,000 บาท

ผอ.สปสช.

สรุป
1. การประสานจะรบกวนทาง สปสช.กับท่านผู้ว่าออกหนังสือ
2. งบประมาณให้ กกท. ให้ทำเป็นโครงการตัวอย่าง กกท.ของจังหวัด และท้องถิ่น / ถ้ากิจกรรมมีการตรวจสุขภาพมีการใช้การออกกำลังกายในสนามกีฬา เขียนแบบนี้ ตอนนี้เรามีโครงการคลินิก

- การสะสมไมค์วิ่ง จะสามารถความดัน


กิจกรรมความร่วมมือ
1 สำรวจสถานการณ์ PA โดยเฉพาะการออกกำลังกาย
2 ออกแบบพื้นที่เชิงกายภาพ : สนามกีฬา พื้นที่สาธารณะ
3 ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะกับพื้นที่และกลุ่มวัย เพื่อการเพิ่ม PAโดยเฉพาะการออกกำลังกาย
4 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย เพื่อการพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผน โครงการเพื่อการเพิ่ม PAโดยเฉพาะการออกกำลังกาย
5 ประสานความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนงบประมาณให้แก่แผนงาน โครงการในพื้นที่ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และ แหล่งทุนอื่น
6 การติดตามและประเมินผลสำเร็จในการเพิ่มPAที่เพียงพอโดยเฉพาะการเพิ่มการออกกำลังกายของประชาชน
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ สถานการณ์การทำแผนงานกิจกรรมทางกายของพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 พื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
2. ทบทวนนิยามกิจกรรมทางกาย การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม และติดตามประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
3. พัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการถอดบทเรียนกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
4. สรุปบทเรียนการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ อภิปราย ปิดการประชุม โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยงพื้นที่และแกนนำกองทุนนสุขภาพ
ผลลัพท์: มีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานจาก อบต.และเทศบาลจำนวน 10 พื้นที่ ๆ ละ 1-2 คน รวมจำนวน 24 คนร่วมกันแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน สะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะร่วมกับพี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงพื้นที่
tweet เมื่อ 19 ส.ค. 2565
1. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม
2. 9.00-9.30 แจ้งวัตถุประสงค์/รูปแบบ/และกระบวนการจัดประชุม
3. 9.30-10.00 แบ่งกลุ่มคละกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุนและผู้รับทุน สร้างปฏิมากรรมด้วยของใช้ส่วนตั่วของสมาชิกกลุ่ม ในหัวข้อ "กองทุนหลักประกันในมุมมองของฉัน"
4. 10.00-11.30 แบ่งกลุ่ม โดบมีคณะทำงานร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ facilitator ประจำกลุ่ม (เสิร์ฟอาหารว่างในเวลาประชุม)
5. 11.30-12.30 ทุกกลุ่มนำเสนอผลการถอดบทเรียน
12.30-13.30 พักกลางวัน
6. 13.30-15.00 กระบวนการยกร่างนโยบายสาธารณะ
(เสิร์ฟอาหารว่างในเวลาประชุม)
7. 15.00-15.30 ซักถาม อภิปรายผล
ผลลัพท์: ผลผลิต
1. ผู้เข้ร่วมประชุม เจ้าหน้าที่กองทุน/เลขากองทุน/ผู้รับทุน และคณะทำงานรวม 27 คน (ขาด 5 คน)
2. ได้บทเรียนจากโครงการนำร่อง
3. ได้นโยบายสาธารณะ 1 ประเด็น

ผลลัพธ์
(รอรายงานการถอดบทเรียน.................)
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
บันทึกข้อตกลงจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยมี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 21 แห่ง เขตอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ที่หมายถึง การขับเคลื่อนให้ร่างกายทั้งหมดชีวิตประจำวันในอิรียาบถต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้และเผาผลาญพลังงาน โดยกล้ามเนื้ออันคลอบคลุมการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเดินทางและกิจกรรมนันทนาการ โดยมีแนวโน้มทางการดำเนินงานและข้อตกลงร่วมกัน
ผลลัพท์: สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมเวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจทางกาย
- กองทุนสุขภาพตำบลฯ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 21 แห่ง
- กองทุนสุขภาพตำบลฯ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 14 แห่ง
- กองทุนสุขภาพตำบลฯ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19 แห่ง

ได้ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ที่หมายถึง การขับเคลื่อนให้ร่างกายทั้งหมดชีวิตประจำวันในอิรียาบถต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้และเผาผลาญพลังงาน โดยกล้ามเนื้ออันคลอบคลุมการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเดินทางและกิจกรรมนันทนาการ โดยมีแนวโน้มทางการดำเนินงานและข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ร่วมกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและตัวชี้วัดเพื่อให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรร่วมสนับสนุนและดำเนินงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานที่หรือระบบต่างๆ เช่น ระบบการศึกษา การทำงาน ชุมชน ผังเมือง คมนาคม การกีฬา และนันทนาการ สวนสาธารณะ สถานบริการสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพ เป็นต้น
2. สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอและหน่วยงาน องค์กรสาธารณะสุข ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลวิชาการ การจัดทำแผนงานและการพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย รวมถึงการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงาน เช่น สถานบริการสาธารณะสุขหรือระบบสุขภาพ เป็นต้น
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนกลุ่มต่างๆ ทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนด้วยการทำประชาคม หรือการให้ประชาชนได้จัดการโครงการเพื่อของบประมาณ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการระดมทรัพยากรของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เกิดความยั่งยืนและพึงพิงตนเองได้
4. สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญการทำกิจกรรมทางกาย และมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือแหล่งทุนอื่นๆ เพื่อดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางกายอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มวัย เช่น เด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร รวมถึงองค์กรส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมมีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ โดยสนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชนร่วมดำเนินกิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
บันทึกข้อตกลงจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดยมี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 21 แห่ง เขตอำเภออำเภอเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ที่หมายถึง การขับเคลื่อนให้ร่างกายทั้งหมดชีวิตประจำวันในอิรียาบถต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้และเผาผลาญพลังงาน โดยกล้ามเนื้ออันคลอบคลุมการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเดินทางและกิจกรรมนันทนาการ โดยมีแนวโน้มทางการดำเนินงานและข้อตกลงร่วมกัน
ผลลัพท์: สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมเวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจทางกาย
- กองทุนสุขภาพตำบลฯ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 21 แห่ง
- กองทุนสุขภาพตำบลฯ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 14 แห่ง
- กองทุนสุขภาพตำบลฯ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19 แห่ง
ได้ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ที่หมายถึง การขับเคลื่อนให้ร่างกายทั้งหมดชีวิตประจำวันในอิรียาบถต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้และเผาผลาญพลังงาน โดยกล้ามเนื้ออันคลอบคลุมการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเดินทางและกิจกรรมนันทนาการ โดยมีแนวโน้มทางการดำเนินงานและข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ร่วมกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและตัวชี้วัดเพื่อให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรร่วมสนับสนุนและดำเนินงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานที่หรือระบบต่างๆ เช่น ระบบการศึกษา การทำงาน ชุมชน ผังเมือง คมนาคม การกีฬา และนันทนาการ สวนสาธารณะ สถานบริการสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพ เป็นต้น
2. สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอและหน่วยงาน องค์กรสาธารณะสุข ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลวิชาการ การจัดทำแผนงานและการพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย รวมถึงการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงาน เช่น สถานบริการสาธารณะสุขหรือระบบสุขภาพ เป็นต้น
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนกลุ่มต่างๆ ทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนด้วยการทำประชาคม หรือการให้ประชาชนได้จัดการโครงการเพื่อของบประมาณ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการระดมทรัพยากรของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เกิดความยั่งยืนและพึงพิงตนเองได้
4. สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญการทำกิจกรรมทางกาย และมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือแหล่งทุนอื่นๆ เพื่อดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางกายอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มวัย เช่น เด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร รวมถึงองค์กรส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมมีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ โดยสนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชนร่วมดำเนินกิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 19 ส.ค. 2565
พี่เลี้ยงลงพื้นที่พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทับช้าง และผู้เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทับช้าง โดยได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทับช้าง
ผลลัพท์: เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทับช้าง ร่วมกับผู้เสนอโครงการกรอกข้อมูลพัฒนาโครงการในระบบเว็บไซต์เพื่อเป็นต้นแบบ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก สร้างเสริมสุขภาพ
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ร่วมสนันสนุนและขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจทางกาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ บันทึกข้อตกลงจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยมี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 21 แห่ง เขตอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ที่หมายถึง การขับเคลื่อนให้ร่างกายทั้งหมดชีวิตประจำวันในอิรียาบถต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้และเผาผลาญพลังงาน โดยกล้ามเนื้ออันคลอบคลุมการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเดินทางและกิจกรรมนันทนาการ โดยมีแนวโน้มทางการดำเนินงานและข้อตกลงร่วมกัน
ผลลัพท์: สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมเวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจทางกาย
- กองทุนสุขภาพตำบลฯ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 21 แห่ง
- กองทุนสุขภาพตำบลฯ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 14 แห่ง
- กองทุนสุขภาพตำบลฯ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19 แห่ง
ได้ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ที่หมายถึง การขับเคลื่อนให้ร่างกายทั้งหมดชีวิตประจำวันในอิรียาบถต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้และเผาผลาญพลังงาน โดยกล้ามเนื้ออันคลอบคลุมการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเดินทางและกิจกรรมนันทนาการ โดยมีแนวโน้มทางการดำเนินงานและข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ร่วมกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและตัวชี้วัดเพื่อให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรร่วมสนับสนุนและดำเนินงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานที่หรือระบบต่างๆ เช่น ระบบการศึกษา การทำงาน ชุมชน ผังเมือง คมนาคม การกีฬา และนันทนาการ สวนสาธารณะ สถานบริการสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพ เป็นต้น
2. สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอและหน่วยงาน องค์กรสาธารณะสุข ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลวิชาการ การจัดทำแผนงานและการพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย รวมถึงการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงาน เช่น สถานบริการสาธารณะสุขหรือระบบสุขภาพ เป็นต้น
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนกลุ่มต่างๆ ทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนด้วยการทำประชาคม หรือการให้ประชาชนได้จัดการโครงการเพื่อของบประมาณ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการระดมทรัพยากรของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เกิดความยั่งยืนและพึงพิงตนเองได้
4. สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญการทำกิจกรรมทางกาย และมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือแหล่งทุนอื่นๆ เพื่อดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางกายอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มวัย เช่น เด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร รวมถึงองค์กรส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมมีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ โดยสนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชนร่วมดำเนินกิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
marokee vohleng เมื่อ 19 ส.ค. 2565
อบรม เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบกองทุนฯ อำเภอหนองจิก /อำเภอเมือง/อำเภอยะหริ่ง จำนวน 60 คน เพื่อสรุปโครงการ ผลการปฏิบัติงาน ประเมินคุณค่า ลงข้อมูลงาน PA โดยผ่าน Website กองทุนตำบล
ผลลัพท์: เวลา 9.00 นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดติดตามงานกิจกรรมทางกาย ของกองทุนจังหวัดปัตตานี โดยมีการบรรยายการดำเนินงานสรุปโครงการ ผลการปฏิบัติงาน และ ประเมินคุณค่าโครงการงาน PA โดยผ่าน Website กองทุนตำบล จากววิทยากรทั้ง 2 ท่าน โดยสรุป ทุกกองทุนฯ ทั้ง 12 กองทุนอยู่ในช่วงของการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย ส่วนกองทุนที่ดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย ที่แล้วเสร็จไป 1 โครงการ คือ กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก
โดยให้แต่ละกองทุนอยู่ในช่วงของการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย ดังนี้
1.กองทุนปูยุด จำนวน 1 โครงการ
2.กองทุนตาลีอายร์ จำนวน 1 โครงการ
3.กองทุนปุโละปุโย จำนวน 1 โครงการ
4.กองทุนตันหยงลุโละ จำนวน 2 โครงการ
5.กองทุนตะลุโบะ จำนวน 2 โครงการ
6.กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก จำนวน 2 โครงการ
7.กองทุนเทศบาลตำบลยะหริ่ง จำนวน 2 โครงการ
8.กองทุนยาบี จำนวน 1 โครงการ
9.กองทุนตุยง จำนวน 6 โครงการ
11.กองทุนบางตาวา จำนวน 2 โครงการ
12.กองทุนคอลอตันหยง จำนวน 2 โครงการ

โดยกองทุนดังกล่าวจะเร่งดำเนินกิจกรรมทางกายให้แล้วเสร็จภายใน เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 นี้

เวลา 16.00 นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม
marokee vohleng เมื่อ 19 ส.ค. 2565
การตรวจสอบข้อมูลแผนงาน PA ของกองทุนฯผ่าน Website
แก้ไขข้อมูลแผนงาน PA และโครงการ PA ที่ผ่านการอนุมัติแล้วWebsite
ผลลัพท์: วันที่ 15 มีนาคม 2565
ณ สถานที่ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาดีการตำบลดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
เวลา 9.00 นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดติดตามงานกิจกรรมทางกาย ของกองทุนจังหวัดปัตตานี โดยกองทุนที่ยังไม่อนุมัติโครงการคือ
กองทุนบางตาวา กองทุนคอลอตันหยง กองทุนตาลีอายร์ โดยกองทุนดังกล่าวจะเร่งอนุมัติให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 นี้
เวลา 9.15 น.นายอับดุลรอซัค กุลตามาและนายแวอูเซ็ง แวสาและ พี่เลี้ยงระดับจังหวัด
เปิดข้อมูลงานแผนงาน PA ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:15 น. จนถึงเวลา 12:00 น
โดยให้แต่ละกองทุนเพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้
1.กองทุนปูยุด เพิ่มเติมตัวจำนวนตัวเลขในสถานการณ์
2.กองทุนตาลีอายร์ เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากรและเพิ่มโครงการที่ควรได้รับงบประมาณ
3.กองทุนปุโละปุโย เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากรและเพิ่มโครงการที่ควรได้รับงบประมาณ
4.กองทุนตันหยงลุโละ เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร
5.กองทุนตะลุโบะ เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร
6.กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร
7.กองทุนบางตาวา เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร
8.กองทุนยาบี เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร
9.กองทุนคอลอฯ เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร และคำนวณเป็นจุดทศนิยม
10.กองทุนตะโละกาโปร์ เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร

เวลา 13.30 ช่วงภาคบ่ายวิทยากรให้ผู้รับการอบรมหาข้อมูลประชากรจากโปรแกรม HDC รายตำบลเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลสถารการณ์ต่อไป โดยมีวิทยากรคอยให้คำปรึกษาและแนะนำ สุดท้ายก่อนจะปิดการประชุมได้ให้ทุกกองทุนสามารถข้อมูลเพิ่มเติม ในกองทุนตัวเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีพี่เลี้ยงช่วยตรวจสอบและเช็คความเรียบร้อย

เวลา 16.00 นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม
ภานิชา เขต 4 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
กระบวนการกลุ่มถอดบทเรียนการทำงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่
กระบวนการกลุ่ม : ถอดบทเรียนการทางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและเครือข่ายต่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่
1) ผลการดาเนินงานของการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของแต่ละกองทุนฯ
2) ความสาเร็จของการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของแต่ละกองทุนฯ ที่คาดหวัง
3) ปัจจุบันความสาเร็จของการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของกองทุนฯอยู่ในระดับใด มีความ
แตกต่างจากส่วนที่คาดหวังไว้หรือไม่ เพราะอะไร
4) บทเรียนและข้อเสนอแนะต่อการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและคุณภาพผลลัพธ์ของโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
5) ความสาเร็จที่ภาคภูมิใจของการดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของกองทุนฯ
6) แนวทางการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เป็นนโยบายสาธารณะในพื้นที่
ผลลัพท์: -ผลการดำเนินงานของการขับคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายกระบวนการกลุ่ม : ถอดบทเรียนการทางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและเครือข่ายต่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่
1) ผลการดาเนินงานของการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของแต่ละกองทุนฯ
2) ความสาเร็จของการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของแต่ละกองทุนฯ ที่คาดหวัง
3) ปัจจุบันความสาเร็จของการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของกองทุนฯอยู่ในระดับใด มีความ
แตกต่างจากส่วนที่คาดหวังไว้หรือไม่ เพราะอะไร
4) บทเรียนและข้อเสนอแนะต่อการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและคุณภาพผลลัพธ์ของโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
5) ความสาเร็จที่ภาคภูมิใจของการดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของกองทุนฯ
6) แนวทางการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เป็นนโยบายสาธารณะในพื้นที่
ภานิชา เขต 4 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ทบทวนการใช้งานเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล (https://localfund.happynetwork.org/) เพื่อพัฒนาแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
1) ทบทวนการบันทึกข้อมูลเพื่อพัฒนาแผนงาน/โครงการ
2) การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ผลการดำเนินงานและประเมินคุณค่าของโครงการ) ผ่านการใช้งานเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล
ผลลัพท์: แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และติดตามผลการดำเนินงานของแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ ที่มีการบันทึกผ่านเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/)
1) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองบางแม่นาง
2) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
3) กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางใหญ่
4) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบางใหญ่
5) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบางเลน
6) กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านใหม่
7) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบางม่วง
8) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเสาธงหิน
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
1.การกำหนดและออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต
2.โครงการประยุกต์ใช้แนวทางบริการทางสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรมในสถานพยาบาลภูเก็ต การปรับปรุงโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
3.หารือการกำหนดและออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเขาหลัก การประยุกต์การบริการสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม
4.หารือเรื่องแบบสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ผลลัพท์: - การเพิ่มกิจกรรมทางกาย
1. สำรวจข้อมูล พื้นที่
2. ทบทวน สำรวจ
3. แบบ 1 ไปถามความเห็น/ความต้องการของชุมชน
-รอบวิทยาเขต
-ในวิทยาเขต
-กลุ่มองค์กร หรือ ที่จะมาใช้บริการ
-- รพ.
-- รพ แพทย์แผนไทย
-- ศูนย์กีฬา
4. ปรับแบบ
5. จัดเวลา รับฟังความคิดเห็น
ออกแบบหากลไกการขับเคลื่อนให้มี PA
***********************************************
การนำเสนอกรอบแนวคิดเบื้องต้น
1 พื้นที่โครงการ
2 การสำรวจสภาพปัจจุบัน
3 แนวทางการออกแบบ
ทำอย่างไรให้คนในพื้นที่สามารถมาใช้พื้นที่ หรือ ออกกำลังกาย หากจับกลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้สุงอายุกระทู้ รวมกลุ่มกัน มีชมรมไลน์แด้นซ์ เลยทำให้ มอ. อยู่ระหว่าง ตรงกลาง
นายกกระทู้เน้นเรื่องการออกกำลังกายในกระทู้เอง
มอ.ก็ต้องทำในสิ่งนี้ให้ดีขึ้น มอ. ต้องปรับปรุงสถานที่ที่ดีขึ้น สิ่งที่นัฐพูดและสำรวจมา ทาง มอ. ต้องมาถกกันว่าจะทำอะไรต่อ แล้วเราต้องเก็บคนที่ตกหล่นอยู่ที่เค้าไม่มีโอกาสได้ออกกำลังกาย หรือ มีกิจกรรม
รองพันธ์ จะตั้งกรรมการ จะได้นำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องมาช่วยขับเคลื่อน (ตามที่นัฐบอก) จะทำให้ชัดเจน เพราะว่า ทางจังหวัดก็กำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะทางจังหวัดก็มีกรรมการจาก expo จะมาดูพื้นที่ เราจึงต้องทำกิจกรรมอะไรบางอย่าง ที่ทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามาทำให้มีการดูแลสุขภาพ และจะได้ดูว่า ทาง มอ.ภูเก็ต จะได้นำแผนเราที่กำลังทำน้ำเสนอกรรมการ expo และจะเหมาะสมเป็นเจ้าภาพงาน wellness expo หรือไม่
**************************
ความแตกต่างระหว่าง สวนสาธารณะ คือ ใน มอ. เราจะมีในความรู้เรื่องงานวิชาการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกำลังกาย เช่น การออกกำลังกายที่ถูกต้อง การวิ่ง การเดินทางถูกต้องและปลอดภัย
ต้องแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำได้กับ คนภูเก็ต ไม่ใช่ได้ประโยชน์ แค่เฉพาะมหาวิทยาลัย
และสิ่งสำคัญที่แตกต่าง คือ ถ้ามามีกิจกรรมทางกาย คือ มีสะอาด และ มีความปลอดภัย
ศูนย์กีฬา สระว่ายน้ำ ทำไมเด็กๆใน มอ. ไม่ค่อยมาใช้ใน มอ.
ดร.จันทนี บุญชัย เสนอ ขอทำ การตั้ง play ground กิจกรรมหรือ กลุ่มเด็กที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกับ พ่อแม่ ในพื้นที่ ม.อ.
อ๊อด เรามี รร.นานาชาติ ค่อนข้างเยอะ มีกีฬาชนิดใหม่ กีฬา เด็ก ออทิสติก เด็กโฮมสคูล

*************************
คุณสมพงษ์
สิ่งที่เราจะไปช่วย คือ
1. Product post covid การวาง poition
2. คลินิก แพทย์แผนไทย
3. ที่จอดรถ อาจดูตัวอย่างจากต่างประเทศ อาจจะมีสนาม play ground
4. วิธีการทำให้คนเดินข้ามสะพาน แต่ผ่อนแรง จะทำอย่างไร
5. หรือว่าจะมีร้านค้าของ ม.อ. อยู่ในนั้น จะเชื่อมกับสวนพฤษศาสตร์ อย่างไร ปลูก ต้นกล้า แปรรูป แล้วนำไปใช้เชื่อมต่อกันอย่างไร
อบรม post covid อบรมให้แพทย์แผนไทย และผู้ประกอบการ เป็นหลักสูตร Non Degree ขึ้นมา และได้ประกาศนียบัตร
ต้องสร้าง Brand ของ ม.อ. ต้องทำให้คนรู้สึกว่าต้องเป็น ม.อ.เท่านั้น product ของเรา คนต้องเชื่อมัน ต้องทำแพ็คเกจจิ้งให้ดูดี มีแบรนด์ สำหรับ local และ สำหรับ premium
อ.ฝน กำลังพัฒนาร่วมกันกับ คณะเภสัช จะเปลี่ยนรูปแบบแพ็จเกจให้ดูดีกว่าเดิม แพคเกจ ไม่ติดสติ๊กเกอร์ ต้องเป็น paint ไปเลย
ดร.จันทนี บุญชัย การออกแบบสวนสมุนไพรให้สอดรับกับธรรมชาติ การปลูกพืชที่ช่วยดูดซับคาร์บอน และจะไปดูให้เรื่อง play ground
ภานิชา เขต 4 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
นำเสนอผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการยกระดับกองทุน ฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ ที่มีการบันทึกผ่านเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/)
ประเด็นนำเสนอ :
1. ให้นำเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย แห่งละ 2 โครงการ โดยเป็นโครงการ
1) ผ่านการอนุมัติจากกองทุนฯ
2) มีกิจกรรมที่หลากหลายนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
3) มีการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของผลการเนินงานตามกิจกรรมและการประเมินคุณค่า
2. การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เป็นนโยบายสาธารณะในพื้นที่
กองทุนฯที่นำเสนอ (นำเสนอและแลกเปลี่ยนกองทุนละ 30 นาที)
1) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองบางแม่นาง
2) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
3) กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางใหญ่
4) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบางใหญ่
นำเสนอผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการยกระดับกองทุน ฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ ที่มีการบันทึกผ่านเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/)
ประเด็นนำเสนอ :
1. ให้นำเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย แห่งละ 2 โครงการ โดยเป็นโครงการ
1) ผ่านการอนุมัติจากกองทุนฯ
2) มีกิจกรรมที่หลากหลายนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
3) มีการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของผลการเนินงานตามกิจกรรมและการประเมินคุณค่า
2. การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เป็นนโยบายสาธารณะในพื้นที่
กองทุนฯที่นำเสนอ (นำเสนอและแลกเปลี่ยนกองทุนละ 30 นาที)
1) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองบางแม่นาง
2) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
3) กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางใหญ่
4) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบางใหญ่
ผลลัพท์: แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคณภาพของแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ ที่มีการบันทึกผ่านเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/)
1) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบางเลน
2) กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านใหม่
3) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบางม่วง
4) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเสาธงหิน
นำเสนอผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการยกระดับกองทุน ฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ ที่มีการบันทึกผ่านเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/)
ประเด็นนำเสนอ :
1. ให้นำเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย แห่งละ 2 โครงการ โดยเป็นโครงการ
1) ผ่านการอนุมัติจากกองทุนฯ
2) มีกิจกรรมที่หลากหลายนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
3) มีการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของผลการเนินงานตามกิจกรรมและการประเมินคุณค่า
2. การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เป็นนโยบายสาธารณะในพื้นที่
กองทุนฯที่นำเสนอ (นำเสนอและแลกเปลี่ยนกองทุนละ 30 นาที)
1) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองบางแม่นาง
2) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
3) กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางใหญ่
4) กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบางใหญ่
เตรียมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่
มีการบันทึกวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่กองทุนฯ ในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ บันทึกโครงการที่พัฒนา โครงการที่ติดตาม โดยทีมพี่เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยงพื้นที่และกองทุนฯ จำนวน 10 กองทุน
ผลลัพท์: มีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานจาก อบต.และเทศบาลจำนวน 10 พื้นที่ๆละ 1-2 คน และสามารถบันทึกข้อมูลแต่ละประเด็น ได้ 10 แผน
บันทึกโครงการที่พัฒนาได้จำนวน 20 โครงการและ บันทึกโครงการที่ติดตามได้จำนวน 11 โครงการ
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่
มีการบันทึกวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่กองทุนฯ ในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ บันทึกโครงการที่พัฒนา โครงการที่ติดตาม โดยทีมพี่เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยงพื้นที่และกองทุนฯ จำนวน 13 กองทุน
ผลลัพท์: มีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานจาก รพสต. อบต.และเทศบาลจำนวน 13 พื้นที่ๆละ 1-2 คน และสามารถบันทึกข้อมูลแต่ละประเด็น ได้ 13 แผน
บันทึกโครงการที่พัฒนาได้จำนวน 44 โครงการและ บันทึกโครงการที่ติดตามได้จำนวน 16 โครงการ
Air.yala เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ระเบียบวาระการประชุม
1.แนะนำทีมและพื้นที
2.แนะนำการใช้ระบบ
3.กระบวนการดำเนินกิจกรรมทีผ่านมา
4.แผนการดำเนินกิจกรรมต่อไป
ผลลัพท์: สรุปการประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย PA ครั้งที่ 2 จังหวัดยะลา
วันที 31 ธันวาคม 2564
ณ.ห้องประชุม อเมซอน ผังเมือง 4 อ.เมือง จ.ยะลา
ระเบียบวาระการประชุม
1.แนะนำทีมและพื้นที ซึ่งทางพี่เลี้ยงทีมยะลา ได้รับดึงพี่เลี้ยงคนใหม่ของพื้นที อำเภอรามันเจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชน อบต.บาโงย คือ นางสาวนูรียะ๊ แทน เจ้าหน้าทีอบต.บือมัง ที่เคยรับที่จะมาเป็นพี่เลี้ยง PA ยะลา เนื่องจากพี่เลี้ยงคนเดิมไม่สะดวกที่จะเข้า ในการพัฒนากองทุนอื่นๆ
2.แนะนำการใช้ระบบ ทางคุณอิสมาแอล ได้ มีการแนะนำระบบของกองทุนสุขภาพตำบลสปสช.เพื่อในการใช้งานพัฒนาโครงการประเด็นกิจกรรมทางกาย PA พร้อมกับการคัดเลือกพื้นที่ใหม่สำหรับพี่เลี้ยงในอำเภอรามัน พื้นที 18 กองทุน นำร่อง PA จังหวัดยะลา
อำเภอเมือง (มาเรียม : ทต.นครยะลา / ทต.สะเตงนอก / ทต.ยุโป)
อำเภอกรงปินัง (นาร์ดิน : อบต.สะเอะ / อบต.ปุโรง / อบต.ห้วยกระทิง)
อำเภอบันนังสตา ( แอ : อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ /ทต.บันนังสตา / อบต.บาเจาะ)
อำเภอรามัน ( รุสลาม : อบต. กอตอตือร๊ะ /อบต.กาลอ / อบต.ตะโละหะลอ)
อำเภอรามัน ( นูรียะ : อบต.บาโงย / อบต.เนินงาม / ทต.โกตาบารู)
อำเภอเบตง (กะดะห์ : ทต.เบตง / อบต.อัยเยอรเวง / อบต.ยะรม)
3.กระบวนการดำเนินกิจกรรมทีผ่านมา
จากการดำเนินกิจกรรมของการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการทำงานในพื้นที่ เพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 18 กองทุน ปี 65 ซึ่งได้มีการจัด วันที 15 ธ.ค.2564 จาก18 กองทุนที่เข้าร่วม ขาด 2 กองทุนในกลุ่มเป้าหมาย คือ 1.อบต.เนินงาม 2.อบต.บือมัง ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาต่อไปต้องให้ทางพี่เลี้ยงเข้าไปหนุนเสริมในการสร้างความเข้าใจในเรื่องของ PA ในแต่ละกองทุนโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกองทุนเป้าหมายใหม่
4.แผนการดำเนินกิจกรรมต่อไป
ทางทีมพี่เลี้ยงจังหวัดยะลาในการจัดทำแผนการใช้งบประมาณและแผนกิจกรรมตลอดโครงการของ PA ในการเสริมกองทุนทั้ง 18 กองทุนด้วยพี่เลี้ยงจะแต่ละคนจะมีการรับผิดชอบคนละ 3 กองทุนในการส่งเสริม โดยจะมีการทำกิจกรรมในแต่ละรุ่นตามพื้นที่และอำเภอเพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมออก
pareedah Kaewkrod เมื่อ 19 ส.ค. 2565
1.ประชุมติดตามการดำเนินงานแต่ละกองทุนที่รับผิดชอบ
2.หารือแนวทางการดำเนินงานเดือนพ.ค.2565
ผลลัพท์: ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที 4 วันที 13-05-65
1.การสร้างแผนกิจกรรม และโครงการPA แต่ละตำบล 18 ตำบล ตรวจความสมบูรณ์
1.1 รายละเอียดที่ยัง กองทุนระบบ ยังไม่เปลี่ยนแปลง
1.อำเภอรามัน : ยะ : เพิ่ม อบต.บาโงย / โกตาบารู / เนินงาม
2.อำเภรามัน : รูสลาม : เพิ่ม กอตอตือระ / กาลอ
3.อำเภอเบตง :ปารีดะ : เพิ่ม อบต.อัยเยอร์เวง (ตัดทต.ธารน้ำทิพย์)
4. อำเภอกรงปินัง นาดินร์ : เพิ่ม อบต.ปุโรง
5.อำเภอบันนังสตา : อิสมาแอล : เพิ่ม ทต.บันนังสตา
6.อำเภอเมืองยะลา : มาเรียม : ตัด ทต.บุดี
2.การลงข้อมูลในระบบ กิจกรรมทีผ่านมา (รูปและรายงาน)
เหลือ กิจกรรมการประชุม ครั้ง 1 และ 2 และ 4
3.วางแผนกิจกรรมเดือนพ.ค.2565
ประเด็นปัญหาของทีมยะลา ในการดำเนินกิจกรรมที่คงเหลือ 3 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมติดตาม หนุนเสริม 2.กิจกรรมประเมินคุณค่า 3. กิจกรรมถอดบทเรียน
เรื่องการดำเนินกิจกรรมและโครงการในกองทุน ณ ตอนนี้ หลายกองทุนเพิ่มจะผ่านการอนุมัติ และช่วงดำเนินกิจกรรม
ในเรื่องนี้ ขอหารือกับ พีเปิล ในการดำเนินกิจกรรมในแล้วเสร็จ

4.วาระอื่นๆ
อยากให้ทางน้องปริมช่วยสรุปรายจ่ายของแต่ละกิจกรรม ว่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไรและคงเหลือเท่าไหร เพื่อในการปรับแผน กิจกรรม
nardin เมื่อ 19 ส.ค. 2565
พี่เลี้ยงลงพื้นที่จัดทำพัฒนาโครงการผ่านระบบกองทุนในประเด็น ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และผู้ข้อรับทุนโครงการในแต่ละกองทุน โดยจะมีกระบวนการโดย
1.เริ่มด้วยการกล่าววัตถประสงค์ และให้ผู้เข้าร่วมออกกำลังกาย
2.การอธิบายให้ความรู้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย PA มีมากกว่าการออกกำลังกาย
3.ทบทวน สร้างความเข้าใจการเขียนโครงการ ในการขอสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบล
4.ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการผ่านเว็บไซต์ แบ่งกลุ่มเขียนโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนเป็น facilitator กลุ่ม/กองทุน และคณะทำงานเป็นพี่เลี้ยง
4.นำเสนอโครงการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผล และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป
ผลลัพท์: 1. ผู้รับทุนกองทุนสุขภาพตำบลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2. ผู้ขอรับทุนกองทุนสุขภาพตำบล มีทักษะ สามารถเขียนโครงการ/กิจกรรมทางกาย ออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา
3.ในการพัฒนาโครงการในกองทุนสุขภาพตำบล ในพื้นที อำเภอกรงปินัง มี 3 กองทุนเข้าร่วม คือ 4.กองทุนสุขภาพตำบลสะเอะ 2.กองทุนสุขภาพตำบลปุโรง 3.กองทุนสุขภาพตำบลห้วยกระทิง
5.สำหรับผู้ขอรับทุนที่เข้าร่วม ในครั้งนี้ มีกลุ่ม 1.สภาเด็กและเยาวชนตำบล 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4.ชมรมกลุ่มสตรี 5.ชมรม อสม. 6.กลุ่มองค์กรภาคประชาชน
nuriyah เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ประชุมคณะทำงาน
กำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม
ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้
ประเมินและติดตามผลการดำเนินกิจกรรม
ผลลัพท์: มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
- ทีมพี่เลี้ยงจังหวัด จำนวน 3 คน
- จนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนละ1 คน * 3กองทุน จำนวน 3 คน
- จนท.คีย์ข้อมูลกองทุนกองทุนละ1 คน * 3กองทุน จำนวน 3 คน
- ผู้ขอรับทุนจำนวน กองทุนละ 3 คน*3 กองทุน = 9 คน
ร่วม กองทุนละ 5 คน*3 กองทุน +พี่เลี้ยง 3 คน = 18 คน
pareedah Kaewkrod เมื่อ 19 ส.ค. 2565
พี่เลี้ยงลงพื้นที่จัดทำพัฒนาโครงการผ่านระบบกองทุนในประเด็น ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และผู้ข้อรับทุนโครงการในแต่ละกองทุน โดยจะมีกระบวนการโดย
1.เริ่มด้วยการกล่าววัตถประสงค์ และให้ผู้เข้าร่วมออกกำลังกาย
2.การอธิบายให้ความรู้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย PA มีมากกว่าการออกกำลังกาย
3.ทบทวน สร้างความเข้าใจการเขียนโครงการ ในการขอสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบล
4.ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการผ่านเว็บไซต์ แบ่งกลุ่มเขียนโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนเป็น facilitator กลุ่ม/กองทุน และคณะทำงานเป็นพี่เลี้ยง
4.นำเสนอโครงการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผล และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป
ผลลัพท์: 1. ผู้รับทุนกองทุนสุขภาพตำบลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2. ผู้ขอรับทุนกองทุนสุขภาพตำบล มีทักษะ สามารถเขียนโครงการ/กิจกรรมทางกาย ออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา
3.ในการพัฒนาโครงการในกองทุนสุขภาพตำบล ในพื้นที อำเภอเบตง มี 3 กองทุนเข้าร่วม คือ
1.กองทุนสุขภาพตำบลอัยเยอร์เวง
2.กองทุนสุขภาพตำบลยะรม
3.กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง
5.สำหรับผู้ขอรับทุนที่เข้าร่วม ในครั้งนี้ คือ
1.ชมรม/กลุ่ม
2. ครูโรงเรียนตาดีกา
3.กองสาธารณสุข อบต.
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.
5.เจ้าหน้าที่เทศบาล/อบต
Mariam_2022 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
พี่เลี้ยงลงพื้นที่จัดทำพัฒนาโครงการผ่านระบบกองทุนในประเด็น ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และผู้ข้อรับทุนโครงการในแต่ละกองทุน โดยจะมีกระบวนการโดย
1.เริ่มด้วยการกล่าววัตถประสงค์ และให้ผู้เข้าร่วมออกกำลังกาย
2.การอธิบายให้ความรู้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย PA มีมากกว่าการออกกำลังกาย 3.ทบทวน สร้างความเข้าใจการเขียนโครงการ ในการขอสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการผ่านเว็บไซต์ แบ่งกลุ่มเขียนโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนเป็น facilitator กลุ่ม/กองทุน และคณะทำงานเป็นพี่เลี้ยง 4.นำเสนอโครงการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผล และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป
ผลลัพท์: ผู้รับทุนกองทุนสุขภาพตำบลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ผู้ขอรับทุนกองทุนสุขภาพตำบล มีทักษะ สามารถเขียนโครงการ/กิจกรรมทางกาย ออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา
3.ในการพัฒนาโครงการในกองทุนสุขภาพตำบล ในพื้นที อำเภอเมืองยะลา มี 3 กองทุนเข้าร่วม คือ 4.กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลยุโป 2.กองทุนสุขภาพเทศบาลสะเตงนอก3.กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา 5.สำหรับผู้ขอรับทุนที่เข้าร่วม ในครั้งนี้ มีกลุ่ม 1.ชมรม อสม 2. ชมรมไทเก๊ก 3.กองสาธารณสุขเทศบาล 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.5.ชมรมผู้สูงอายุ
tweet เมื่อ 19 ส.ค. 2565
09.00-09.30 ประธานคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการเรียนรู้
09.30-10.30 คณะวิทยากรกระบวนการ โดยเสงี่ยม ศรีทวี สอนหลักการบันทึกกิจกรรมรายงานผลโครงการ แนะนำเมนูรายละเอียด/เมนูกิจกรรม >กิจกรรมที่ปฏิบัติให้บันทึกรายละเอียด ในประเด็น(ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร) โดยเขียนบรรยายให้ละเอียด/ > ผลที่เกิดขึ้น :ผลผลิต คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ที่ทำ ซึ่งอาจเขียนแยกเป็นข้อๆ
(ให้ดูรายละเอียดในกิจกรรมโครงการว่า ทำอะไร ได้อะไร) ผลลัพธ์: คือความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังให้เกิด /การลงรายละเอียดการเงิน การแยกหมวดการเงิน / และการแนบภาพถ่าย การบันทึกรายละเอียดใต้ภาพ
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่างในเวลาปฏิบัติงานการสอน
10.45-12.00 นำเสนอผลการบันทึกกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน /ซักถามและอธิบายเพิ่มเติม โดยวิทยากร ธมล มงคลศิลป์ Commentator
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 คณะวิทยากร นำโดยวลัยพร ด้วงคง แนะนำสร้างความเข้าใจการใช้เมนูสรุปโครงการ เฉพาะการประเมินคุณค่าตามแบบประเมินคุณค่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้
-ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
-การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
-ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
กระบวนการชุมชน
-มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่างในเวลาปฏิบัติงานการสอน
14.45-16.00 อภิปราย/ตอบข้อซักถาม โดยคณะวิทยากร
ผลลัพท์: ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม เจ้าหน้าที่กองทุน 14 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ 12 คน คณะทำงาน 6 คน

โครงการที่ได้รับการติดตาม ประเมินคุณค่า ดังนี้
1.กองทุนตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน - โครงการส่งเสริมสุขภาพกายจิตบุคลากรสำนักงาน ทต.โคกม่วง ปี 2564
2.กองทุนตำบลเขาชัยสน อบต.เขาชัยสน - โครงการเผชิญการระบาดของ โควิด 19
3.กองทุนตำบลท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว -โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
4.กองทุนตำบลชะรัด อ.กงหรา - โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรในสำนักงาน ทต.ชะรัด
- โครงการส่งเสริมการขยับกายในชุมชน ปี2565
- โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
- โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในวัยเด็กและเยาวชนด้วยการเล่นฟุตบอล
5.กองทุนตำบลหานโพธิ์ อ.เขาชัยสน -โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา23
6.กองทุนตำบลคลองทรายขาว อ.กงหรา -โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ ปี 2564
7.กองทุนตำบลกงหรา อ.กงหรา -โครงการ TO BE NUMBER ONE 2565
8.กองทุนตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด -โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชยับกายสบายชีวี
9.กองทุนตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน -โครงการสุขภาพดีด้านคีตะมวยไทย แอโรบิก ปี2564
10.กองทุนตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน - โครงการจัดตั้งศุนย์พักคอยเตียงสำหรับคนในชุมชน
11.กองทุนเทศบาลเมืองพัทลุง - โครงการขยับเพื่อปรับเปลี่ยน 2565
12.กองทุนตำบลลำปำ อ.เมืองพัทลุง -โครงการส่งเสริมการเล่นกิฬาเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายของนักเรียนวัดโพเด็ด
13.กองทุนตำบลนาโหนด อ.เมืองพัทลุง - โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรในสำนักงาน ทต.นาโหนด
14.กองทุนตำบลชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง (เจ้าหน้าที่ย้ายมาใหม่ ยังไม่เเข้าใจการใช้เว็บ)

กองทุนที่ไม่เข้าร่วมประชุมติดตาม 5 กองทุนดังนี้
1.กองทุนตำบลจองถนน อ.เขาชัยสน (ไม่มา)/ (เจ้าหน้าที่ย้ายมาใหม่ ยังไม่เเข้าใจการใช้เว็บ และยังไม่มีโครงการในปีนี้)
2.กองทุนตำบลคลองเฉลิม อ.กงหรา (ไม่มา)
3.กองทุนตำบลสมหวัง อ.กงหรา (ไม่มา)
4.กองทุนตำบลฝาละมี อ.ปากพะยูน (ไม่มา)
5.กองทุนตำบลทุ่งนารี อ.ป่าบอน (ไม่มา)

ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถบันทึกการติดตาม และประเมินคุณค่าโครงการได้
ธนพนธ์ จรสุวรรณ เมื่อ 19 ส.ค. 2565
เวลา 09.30 - 10.00 น. ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 12 กองทุน

เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะพี่เลี้ยงโครงการ ทบทวนและสรุปขั้นตอน การจัดทำแผนงาน แผนเงิน พัฒนาโครงการ สรุปโครงการ และประเมินคุณค่าโครงการ

เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 16.00 น. กองทุนนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมทางกายของกองทุน ดังนี้

- ทต.บ้านนา กิจกรรมทางกายลดพุง ลดโรค บ้านบ่อต้นแซะ คนสามวัยใส่ใจการออกกำลังกายฯ

- อบต.ขุนตัดหวาย การส่งเสริมสุขภาพเพิ่มกิจกรรมทางกายใส่ใจการออกกำลังกาย การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID)

- อบต.ท่าหมอไทร บริหารกายให้ได้เหงื่อเพื่อสุขภาพบ้านหัวควน บ้านหัวควนครอบครัวสัมพันธ์ป้องกันลูกติดยา ปี 2564

- อบต.สะกอม หงวย(ขยับ) วันละนิด เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีกว่า การป้องกันและแก้ไขปญหาโรคระบาดไวรัสโคโรน่าระลอกใหม่

- อบต.ตลิ่งชัน หนูน้อยวัยใส ห่วงใยสุขภาพ ศพด.บ้านป่างาม ปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่างามมีคุณภาพและปลอดโรค ปี 2564

- อบต.นาหว้า หนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุลดการเกิดโรคจากอุบัติเหตุ

- อบต.สะพานไม้แก่น ส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายแก่บุคลากร อบต.สะพานไม้แก่น การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)ในโรงเรียน

- อบต.น้ำขาว ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ

- อบต.จะโหนง เสริมสร้างสุขภาพดีด้วยกิจกรรมทางกายบ้านปากช่อง ส่งเสริมการออกกำลงกายบ้านทุ่งส้าน

- อบต.ป่าชิง ส่งเสริมกิจกรรมทางกายบ้านดอนไฟ ขยับกาย สบายชีวี (เต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ)

- อบต.เกาะสะบ้า ส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการเต้นแอโรบิคบ้านหัวสวน อาหารเช้าอิ่มท้องเพื่อน้องโรงเรียนบ้านโคกพยอม

- อบต.ฉาง สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ เพิ่มกิจกรรมทางกายตำบลฉาง การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรปลูกผักและผลไม้
ผลลัพท์: - จำนวนกองทุนที่เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรม PA. จำนวน 12 กองทุน จำนวน 30 คน
- แต่ละกองทุนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
- มีโครงการต้นแบบกิจกรรมทางกายเกิดขึ้นนทุกองทุนทั้ง 12 กองทุน
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ประชุมการติดตามและคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ เพื่อคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบในแต่ละพื้นที่
ผลลัพท์: พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงระดับเขต พี่เลี้ยงระดับจังหวัด พี่เลี้ยงระดับพื้นที่เข้าร่วมประชุม on-site จำนวน 10 คน ร่วมประชุม Online จำนวน 8 คน
Nuchi เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ประชุมปฐมนิเทศน์โครงการหน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ ประชุมที่สาธารณะสุข จังหวัด ยะลาตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น
ผลลัพท์: เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
วางแผนงาน
ผลลัพท์: 1. รอเงินเข้าบัญชีโครงการ
2. นัดคุณอ็อด คุยร่างแผนงาน
3. โอนเงินเข้าไปให้ 2 ทีม
ขั้นตอน
1. ทำหนังสือเบิก พร้อมแนบ tor ของ 2 ทีม
2. ปริ้น tor เซ็น / ของทีม อ.พนิต ส่งไปให้ อ.พนิต / ทีมรองพัน พาไปเซ็นที่ ม.อ.

*********************
เตรียมงานภูเก็ต 13-16 พค.65

1. ส่งหนังสือขอใช้ห้องประชุม
2. ส่งหนังสือขอใช้รถ / ขอใ้ช้รถตู้ 1 คัน และรถยนต์ 1 คัน
3. ติดต่อเรื่องอาหาร
tweet เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการผ่านเว็บไซต์
09.00-09.30 ประธานคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการเรียนรู้
09.30-10.30 คณะวิทยากร นายสมนึก นุ่นด้วง สอนหลักการบันทึกกิจกรรมรายงานผลโครงการ แนะนำเมนูรายละเอียด/เมนูกิจกรรม >กิจกรรมที่ปฏิบัติให้บันทึกรายละเอียด ในประเด็น(ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร) โดยเขียนบรรยายให้ละเอียด/ > ผลที่เกิดขึ้น :ผลผลิต คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ที่ทำ ซึ่งอาจเขียนแยกเป็นข้อๆ (ให้ดูรายละเอียดในกิจกรรมโครงการว่า ทำอะไร ได้อะไร) ผลลัพธ์: คือความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังให้เกิด /การลงรายละเอียดการเงิน การแยกหมวดการเงิน / และการแนบภาพถ่าย การบันทึกรายละเอียดใต้ภาพ
10.45-12.00 นำเสนอผลการบันทึกกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน /ซักถามและอธิบายเพิ่มเติม โดยวิทยากร Commentator
13.00-14.30 คณะวิทยากร นางกชกานต์ คงชู แนะนำสร้างความเข้าใจการใช้เมนูสรุปโครงการ เฉพาะการประเมิน คุณค่าตามแบบประเมินคุณค่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพซึ่ง
เป็นคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้
-ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
-การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
-ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน กระบวนการชุมชน
-มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
14.45-15.30 อภิปราย/ตอบข้อซักถาม โดยวิทยากร พี่เลี้ยงเครือข่าย
ผลลัพท์: ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ครบ 5 กองทุน
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน 5 คน
2. ผู้รับทุนโครงการ 10 คน
3. คณะทำงาน 3 คน
โครงการที่ได้รับการติดตาม ประเมินคุณค่าในช่วงเวลาการประชุมมีดังนี้
1. กองทุนตำบลนาท่อม โครงการขยับกายใส่ใจสุขภาพ ที่นี่นาท่อม
2. กองทุนตำบลอ่างทอง โครงการขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอดรบิกและเล่นกีฬา
3. กองทุนตำบลชุมพล โครงการเพิ่มพื้นที่การออกกำลังการให้บุคลากรในสำนักงาน
4. กองทุนตำบลบ้านนา โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลบ้านนา ป 2564
5. กองทุนตำบลลำสินธุ์ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ปี2565
ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถบันทึกการติดตาม และประเมินคุณค่าโครงการได้
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
20-24มีนาคม 2565 เยี่ยม กองทุน ทบทวนการทำแผน บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ในอำเภอเมืองพะเยา ให้คำแนะนำการบันทึกแผน โครงการ การบันทึกกิจกรรม ตาวจสอบรายละเอียดโครงการ
บันทึกการพัฒนาโครงการโดยทีมพี่เลี้ยงจังหวัดและกองทุนฯ
ผลลัพท์: เยี่ยม กองทุน วันละ3 แห่ง 5 วัน มีการบันทึกแผน13 แผน พัฒนาโครงการ 10 โครงการ
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
เยี่ยม กองทุน ทบทวนการทำแผน การพัฒนาโครงการให้คำแนะนำการบันทึกแผน โครงการ การบันทึกกิจกรรม โดยตรวจสอบรายละเอียดโครงการพี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ติดตามการดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและสรุปผลการทำงานพื้นที่เขต 1 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล ใน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยทบทวนนิยามกิจกรรมทางกายรายประเด็นแต่ละหัวข้อ ทั้ง 8 หัวข้อ ในสถานการณ์ปัญหา ทบทวนการจัดทำแผน บรรยายความเชื่อมโยงการทำแผนการพัฒนาโครงการ ฝึกปฏิบัติการ บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ การพัฒนาโครงการผ่านเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ ที่มีการบันทึกผ่านเว็บไซด์
ผลลัพท์: พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ติดตามการดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและสรุปผลการทำงานพื้นที่เขต 1 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบลอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ดังนี้ ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนวันละ 3 กองทุน จำนวน 10 แห่ง จำนวน 18 ครั้ง
7 เม.ย. 65 - อบต.แม่ยางตาล
11 เม.ย. 65 - อบต.แม่ทราย
18 เม.ย. 65 - อบต.ร้องกวาง- อบต.น้ำเลา
21 เม.ย. 65 - อบต.ไผ่โทน- อบต.ห้วยโรง
22 เม.ย. 65 - อบต.แม่ยางร้อง
26 เม.ย. 65 - ทต.บ้านเวียง-อบต.แม่ยางฮ่อ
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ทบทวนสถานการณ์ของกองทุน
นัดหมาย กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชุม และเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนตำบลภาวะสุขภาพผ่านกระบวนการกิจกรรมทางกาย
ผลลัพท์: ทีมบริหาร ตัวแทน เครือข่าย กลุ่มเป้าหมายที่ขอรับการสนับสนุนกองทุนฯ ตัวแทน แกนนำชุมชน เข้าร่วมรารือ และให้ข้อคิดเห็นและเเลกเปลี่ยนกระบวนการในการจัดงาน
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ครั้งที่ 3 วันที่ 29 เมษายน 2565 ติดตามการดำเนินงานและปัญหาการบันทึกข้อมูลของพื้นที่จำนวน 14 กองทุน ทั้ง 8 หัวข้อ บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ในอำเภอเมืองพะเยา บันทึกการพัฒนาโครงการโดยทีมพี่เลี้ยงจังหวัดและกองทุนฯ
ผลลัพท์: มีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานจาก อบต.และเทศบาลจำนวน 26 คน
มีการบันทึกพัฒนาโครงการได้ 30 โครงการ
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
กิจกรรม 1.ชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ทบทวนสถานการณ์การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายของพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 พื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
2. ทบทวนนิยามกิจกรรมทางกาย การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม และติดตามประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
3. ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูล การจัดทำแผน พัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมในระบบออน์ไลน์ และตรวจสอบการบันทึกแผนงานและโครงการในภาพรวมที่ฝึกบันทึก โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด และพื้นที่
4.การจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการและการติดตามเสริมพลังการดำเนินงานของพื้นที่ อ.ร้องกวาง สรุปแผนการติดตามเสริมพลังของละพื้นที่ อภิปราย ปิดการประชุม โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด และพื้นที
ผลลัพท์: มีผู้เข้าร่วมประชุม 37 คน สามารถบันทึกกิจกรรมทางกายจำนวน 10 แผน การจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการและการติดตามเสริมพลังการดำเนินงานของพื้นที่ อ.ร้องกวาง
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 19 ส.ค. 2565
-
ผลลัพท์: วันที่ 27 เมษายน 2565 ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ได้นำเสนอผลความร่วมมือของคณะปฏิรูปฯ ด้านการพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ สสส. กกท. และสนส.มอ. ในการขับเคลื่อน
1. การพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ และการส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาค
2. การเพิ่มกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชาชน กรณีนำร่อง : จังหวัดตรัง และ จังหวัดราชบุรี
กิจกรรมความร่วมมือ
1. สำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกาย (PA) โดยเฉพาะการออกกำลังกาย
2. ออกแบบพื้นที่เชิงกายภาพ : สนามกีฬา พื้นที่สาธารณะ
3. ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะกับพื้นที่และกลุ่มวัย เพื่อการเพิ่ม PA โดยเฉพาะการออกกำลังกาย
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย เพื่อการพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผน โครงการเพื่อการเพิ่ม PA โดยเฉพาะการออกกำลังกาย
5. ประสานความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนงบประมาณให้แก่แผนงาน โครงการในพื้นที่จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และ แหล่งทุนอื่น
6. การติดตามและประเมินผลสำเร็จในการเพิ่ม PA ที่เพียงพอโดยเฉพาะการเพิ่มการออกกำลังกายของประชาชน
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (14-17 มีนาคม 2565) จำนวน 16 กองทุน วันละ 4 แห่งทบทวนนิยามกิจกรรมทางกายรายประเด็นแต่ละหัวข้อ ทั้ง 8 หัวข้อ
ทบทวนการบันทึกสถานการณ์ การทำแผนการพัฒนาโครงการและการบันทึกข้อมูลออนไลน์
โดยพี่เลี้ยงพื้นที่
ผลลัพท์: มีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานจาก อบต.และเทศบาลจำนวน 1ุ6 พื้นที่ๆละ 1-2 คน และสามารถบันทึกข้อมูลแต่ละประเด็น ได้ 14 แผน
มีการบันทึกพัฒนาโครงการได้ 12 โครงการ
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (3-26 เมษายน 2565) จำนวน 51 กองทุน โดยทีมพี่เลี้ยงเขต(ส่วนกลาง)
กิจกรรม ทบทวนนิยามกิจกรรมทางกายรายประเด็นแต่ละหัวข้อ ทั้ง 8 หัวข้อ ในสถานการณ์ปัญหา ทบทวนการจัดทำแผน บรรยายความเชื่อมโยงการทำแผนการพัฒนาโครงการ ฝึกปฏิบัติการ
บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ การพัฒนาโครงการผ่านเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ ที่มีการบันทึกผ่านเว็บไซด์
ผลลัพท์: ทีมพี่เลี้ยงระดับเขต พี่เลี้ยงระดับอำเภอ/จังหวัด ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ , ผู้รับผิดชอบงานกองทุนจาก สสอ. ทีมประเมินกองทุนระดับเขตจากอปท. และตัวแทนกองทุน ประกอบด้วย จนท.กองทุนตำบล ,กรรมการกองทุน,ผู้เสนอโครงการ เป้าหมายกองทุนละ 2 -3 คน
การบันทึกแผนจำนวน 51 แผน พัฒนาโครงการ 24 โครงการ
เพชรรุ่งเขต1 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
กำหนดการประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและจังหวัด แกนนำกองทุน
ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อทบทวนการดำเนินงานโครงการ
2) เพื่อวางแผนการจัดแผนปฏิบัติการกิจกรรมของโครงการในพื้นที่ เขต1
08.30 - 09.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่ระบบ ZOOM / เตรียมความพร้อม ซักซ้อมระบบ
09.00 - 10.20 น. ทบทวนแนวทาง และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการประชุม
โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
10.20 – 10.30 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 – 11.00 น.ทิศทาง ระเบียบและข้อกำหนดกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปี2565 โดย นางสาวมนัสชนก ณ มงคล สปสช.1
11.00 – 12.00 น ทบทวนการจัดทำแผน การพัฒนาโครงการฯ การบันทึกกิจกรรม และการติดตามงานโครงการฯในพื้นที่ แลกเปลี่ยน แนวทาง แผนการดำเนินงานของพื้นที่
โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.ปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบ
13.00 – 14.30 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.30 –16.00น.แลกเปลี่ยนแผนการบริหารงานโครงการฯในพื้นที่โดย พี่เลี้ยงเขตและจังหวัสรุปผลและปิดการประชุม โดย คุณสุวิทย์ สมบัติ และนางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
ผลลัพท์: มีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานจาก อบต.และเทศบาลจำนวน 12 พื้นที่ๆละ 1-2 คน และสามารถบันทึกข้อมูลแต่ละประเด็น ได้ 12 แผน
มีการบันทึกพัฒนาโครงการได้ 4 โครงการ
อะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 19 ส.ค. 2565
พี่เลี้ยงลงพื้นที่พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลักหนู และผู้เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลักหนู โดยได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลักหนู
ผลลัพท์: เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลักหนู ร่วมกับผู้เสนอโครงการกรอกข้อมูลพัฒนาโครงการในระบบเว็บไซต์ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุโดยการรำไทเก็กและบาสโลบ
2. โครงการเดินไปมัสยิดพิชิตสวรรค์ด้วยสุขภาพที่ดี
3. โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กเล็กโดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่น
ภานิชา เขต 4 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
การลงติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบบริหารกองทุนตำบล (ผ่านเว็บไซต์)
-มีโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3 กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ )โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบบริหารกองทุนตำบล
ผลลัพท์: 1.มีกระบวนการสื่อสาร /ทาความเข้าใจขยายภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
การประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาแผนงาน/โครงการ
2.มีโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย3กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยทางานและกลุ่มวัยผู้สูงอายุ) โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบบริหารกองทุนตาบล (ผ่านหน้าเว็บไซต์)
3. มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบบริหารกองทุนตาบล (ผ่านหน้าเว็บไซต์)
1.พี่เลี้ยงเขต12 จัดประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย

2.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และผลกระทบ ดังนี้

 สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง มีอัตราการฆ่าตัวตายของประชาชนในพื้นที่เกินเกณฑ์ที่กำหนดของกระทรวงสาธารณสุข สาเหตุเกิดเนื่องจากภาวะเครียด ด้านเศรษฐกิจ หนี้สิน และสถานการณ์โรคโควิด-19

 ด้านสังคมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศบาลตำบลท่าช้างเป็นสังคมพาหุวัฒนธรรม วิถีไทยพุทธ และไทยมุสลิม มีกลุ่มเครือข่ายชุมชน ประกอบด้วย เครือข่ายแอโรบิคตำบลท่าช้าง (กลุ่มวัยทำงาน) เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ (13ชุมชน) เครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน (เด็ก-เยาวชนในโรงเรียน) เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสร.)

 ด้านองค์กร หน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย อปท. อำเภอบางกล่ำ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) คลีนิคให้คำปรึกษาสุขภาพจิต ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุ และบริษัทซีพีฮอล์

 ประเภทของการมีกิจกรรมทางกาย ประกอบด้วย การรำไม้พลอง แอโรบิค คีตะมวยไทย โนราบิค ลิเกฮูลู การเดินออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน การออกำลังกายด้วยยางยืด กีฬาประจำปี (บานไม่รู้โรยเกมส์) การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุ การปลูกผักสวนครัวของครัวเรือน และการยืดเหยียด หยุดพักในที่ทำงาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล มาผ่อนคลายโดยการเต้นเพื่อให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ช่วยสร้างพลังในการทำงาน

 ด้านสภาพแลดล้อม มีพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ถนนปันสุข มีการจัดภูมิทัศน์ 2ข้างทาง มีการปลูกต้นทองอุไร อย่างน้อย 500ต้น ในช่วงที่มีการออกดอกบานสพรั่ง จะเป็นจุดเชคอิน ถ่ายภาพ ของคนที่ไปเดินออกกำลังกาย และปั่นจักรยาน

 ประเมินคุณค่าโครงการ การป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 ปีพ.ศ.2564 มีการบูรณาการกิจกรรมทางกายในการดำเนินโครงการ เช่น การเดินรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ชุมชนทุกชุมชน การทำความสะอาด Big Cleanning Day การออกกำลังกายภายในศูนย์กักตัวผู้ป่วยโควิด-19 การใช้กิจกรรมPA เข้ามากระตุ้นด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อลดภาวะเนือยนิ่ง เครียด ภาวะซึมเศร้า และลดการฆ่าตัวตายของประชาชนในพื้นที่
ผลลัพท์: 1.เกิดการประเมินคุณค่าโครงการในระบบเว้ปไซต์กองทุน

2.คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายอำเภอบางกล่ำ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- น.ส.กฤษณพร ไพบูลย์เกษมสุทธิ อบต. บางกล่ำ
- นางธัญชนก สุขยะฤกษ์ อบต. แม่ทอม
- นางสาวสุลียพร ศรีประไพ เทศบาลตำบลบ้านหาร
- นางสาวสุพรรษา อุไรพันธ์ เทศบาลตำบลท่าช้าง
ประชาสังคม-10 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ ทีมพี่เลี้ยงกองทุนที่มีศักยภาพ เพื่อออกแบบ วางแผนการยกระดับโครงการกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพให้เป็นโครงการต้นแบบการเรียนรู้ระดับอำเภอ และกลไกการติดตามหนุนเสริมโครงการต้นแบบ โดยได้จัดประชุมแต่ละอำเภอ 3 อำเภอ
เวทีครั้งที่ 1 ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ ทีมพี่เลี้ยงกองทุนที่มีศักยภาพ อ.คำเขื่อนแก้ว วันที่ 4 เมษายน 2565
เวทีครั้งที่ 2 ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ ทีมพี่เลี้ยงกองทุนที่มีศักยภาพ อ.กันทรลักษ์ วันที่ 5 เมษายน 2565
เวทีครั้งที่ 3 ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ ทีมพี่เลี้ยงกองทุนที่มีศักยภาพ อ.เขื่องใน วันที่ 7 เมษายน 2565
ผลลัพท์: ครั้งที่ 1
ประชาสังคม-10 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
1. ทบทวนขั้นตอนและข้อมูลการจัดทำแผนงาน การพัฒนาโครงการ และโครงการที่ติดตาม
2. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการพัฒนาโครงการให้มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นโครงการที่มีคุณภาพ ในระบบเว็บไซต์
3. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
4. สรุปผลการดำเนินงาน วางแผนและนัดหมายกิจกรรมต่อไป
ผลลัพท์: 1. แกนนำกองทุนฯ สามารถใช้โปรแกรมในการบันทึกข้อมูลแผนงาน พัฒนาการโครงการและติดตามโครงการกิจกรรทางกายได้เป็นอย่างดี โดยมีแกนนำกองทุนจำนวน 10 กองทุน ประกอบด้วย 1) อบต.หนองหญ้าลาด 2) อบต.ซำ 3) อบต.ขนุน 4) อบต.บึงมะลู 5) อบต.รุง 6) อบต.โนนสำราญ 7) อบต.เวียงเหนือ 8) อบต.เมือง 9)อบต.น้ำอ้อม 10) ทต.สวนกล้วย
2. การพัฒนาโครงการให้เป็นโครงการที่มีคุณภาพ ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถบันทึกเป็นโครงการที่ติตดามได้ จำนวน 14 โครงการ
3. มีการบันทึกข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ประชาสังคม-10 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
1. ทบทวนขั้นตอนและข้อมูลการจัดทำแผนงาน การพัฒนาโครงการ และโครงการที่ติดตาม
2. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการพัฒนาโครงการให้มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นโครงการที่มีคุณภาพ ในระบบเว็บไซต์
3. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
4. สรุปผลการดำเนินงาน วางแผนและนัดหมายกิจกรรมต่อไป
ผลลัพท์: 1. แกนนำกองทุนฯ สามารถใช้โปรแกรมในการบันทึกข้อมูลแผนงาน พัฒนาการโครงการและติดตามโครงการกิจกรรทางกายได้เป็นอย่างดี โดยมีแกนนำกองทุนจำนวน 7 กองทุน ประกอบด้วย 1) อบต.โนนรัง 2) อบต.สร้างถ่อ 3) อบต.หัวดอน 4) อบต.ก่อเอ้ 5) อบต.สหธาตุ 6) อบต.ธาตุน้อย 7) อบต.หนองเหล่า
2. การพัฒนาโครงการให้เป็นโครงการที่มีคุณภาพ ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถบันทึกเป็นโครงการที่ติตดามได้ จำนวน 12 โครงการ
3. มีการบันทึกข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมาางกาย
ประชาสังคม-10 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
1. ทบทวนขั้นตอนและข้อมูลการจัดทำแผนงาน การพัฒนาโครงการ และโครงการที่ติดตาม
2. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการพัฒนาโครงการให้มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นโครงการที่มีคุณภาพ ในระบบเว็บไซต์
3. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
4. สรุปผลการดำเนินงาน วางแผนและนัดหมายกิจกรรมต่อไป
ผลลัพท์: 1. แกนนำกองทุนฯ สามารถใช้โปรแกรมในการบันทึกข้อมูลแผนงาน พัฒนาการโครงการและติดตามโครงการกิจกรรทางกายได้เป็นอย่างดี โดยมีแกนนำกองทุนจำนวน 9 กองทุน ประกอบด้วย 1) อบต.นาตำ 2) อบต.กู่จาน 3) อบต.สงเปือย 4) ทต.คำเขื่อนแก้ว 5) อบต.เหล่าไฮ 6) อบต.โพนทัน 7) อบต.ย่อ 8) อบต.กุดกุง 9)อบต.ดงเจริญ
2. การพัฒนาโครงการให้เป็นโครงการที่มีคุณภาพ ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถบันทึกเป็นโครงการที่ติตดามได้ จำนวน 15 โครงการ
3. มีการบันทึกข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมาางกาย
ภานิชา เขต 4 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาแผนงาน/โครงการ
-วางแผนงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3 กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยทำงานและกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
-มีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบบริหารกองทุนตำบล ผ่านหน้าเว็บไซต์
ผลลัพท์: 1) การสร้างทีมพี่เลี้ยงระดับกองทุนฯ
2) กระบวนการสื่อสาร /ทำความเข้าใจขยายภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
3) กระบวนการพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ โดยนำเสนอแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่
4) การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เป็นนโยบายสาธารณะในพื้นที่
ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาแผนงาน/โครงการ
-วางแผนงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3 กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยทำงานและกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
-มีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบบริหารกองทุนตำบล ผ่านหน้าเว็บไซต์
ภานิชา เขต 4 เมื่อ 19 ส.ค. 2565
-ครั้งที่ 1 เชิญพี่เลี้ยงระดับกองทุนทำความเข้า/ วางแผนการลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจ
-ครั้งที่ 2 มีกระบวนการสื่อสาร/ ทำความเข้าใจขยายภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
-ครั้งที่ 3 ทีมพี่เลี้ยงเพื่อวางแผนการดำเนินงานการติดการประเมินผล
ผลลัพท์: 1) การสร้างทีมพี่เลี้ยงระดับกองทุนฯ
2) กระบวนการสื่อสาร /ทำความเข้าใจขยายภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
3) กระบวนการพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ โดยนำเสนอแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่
4) การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เป็นนโยบายสาธารณะในพื้นที่
ธนพนธ์ จรสุวรรณ เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ในเวปไซด์กองทุน สปสช.
เวลา 09.00-09.30 น.
- เปิดการประชุม ฯ โดย นายจำรอง บุลวรรณ์ นายก อบต.คลองเปียะ
เวลา 09.30 - 10.30 น.
- ทบทวนการจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย
- การพัฒนาโครงการในระบบ
เวลา 10.30 - 12.00 น.
- การลงบันทึกกิจกรรม ลงในระบบ
เวลา 12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 15.30 น.
การสรุปโครงการ
- ผลการดำเนินงาน
- ประเมินคุณค่า
- รายงานการเงิน
- รายงานฉบับสมบูรณ์
เวลา 15.30 - 16.00 น.
- สรุปผลการประชุม
- ปิดการประชุม
ผลลัพท์: 1. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน
- พี่เลี้ยงโครงการ/คณะทำงาน จำนวน 7 คน
- ผู้ได้รับทุนจากกองทุนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 33 คน
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารบันทกกิจกรรม สรุปโครงการ รายงานฉบับสมบูรณ์ ได้
sulaiman เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ประชุมหารือโครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้ความร่วมมือของกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพ กรณีจังหวัดชายแดนใต้ พื้นที่อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ผลลัพท์: แลกเปลี่ยนข้อมูล จากผู้รับผิดชอบ สสอ.กาบัง

กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอกาบัง คำว่า “ กาบัง ” หรือ กาแบ เป็นภาษามลายูพื้นเมืองของปักษ์ใต้ เป็นคำเรียกพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง เป็นต้นไม้ตระกูลเดียวกันกับเงาะ อำเภอกาบัง ได้จัดตั้งขึ้นตามพรก. เดิมอยู่ในเขตของอำเภอยะหา แยกออกมาเป็นกิ่งอำเภอกาบัง วันที่ 1 เมษายน 2534 จัดตั้งเป็นอำเภอ ในปี พ.ศ. 2540

คำขวัญของอำเภอ คือ แหล่งต้นน้ำใหญ่ ชื่นใจธรรมชาติ ไม้กวาดดอกหญ้า จำปาดะพันธุ์ดี

อำเภอกาบัง ระยะทางห่างจากจังหวัดยะลา 40 กม. ติดต่อกับตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลาและอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ติดต่อกับรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ติดต่อกับตำบลบาโร๊ะ ตำบลปะแต

ลักษณะภูมิประเทศ อำเภอกาบังมีภูมิประเทศ

เป็นป่าเนินเขาสูง มีภูเขาสลับซับซ้อน
มีที่ราบเพียงส่วนน้อยอยู่บริเวณตอนเหนือ
ทิศใต้มีลักษณะเป็นภูเขาสูงเป็นพื้นที่ลักษณะป่าดิบชื้น
แนวชายแดนไทย – มาเลเซีย มีลำคลองและลำธารไหลผ่านหลายสาย
ข้อมูลพื้นฐานประชากร รวม 22,769 คน แบ่งเป็น ชาย 11,865 คน หญิง 10,904 คน

0-14 ปี = 29 %
15-59 ปี = 15 %
60 ปี ขึ้นไป = 55 %
ศาสนา

อิสลาม 88 % พุทธ 12 %
การปกครอง

2 ตำบล 19 หมู่บ้าน
ทรัพยากรสาธารณสุข

รพช 1 แห่ง สสอ. 1 แห่ง รพสต. 4 แห่ง
ศสมช. 10 แห่ง
ศพด 5 แห่ง
สถานบริการสาธารณสุขในเครือข่ายอำเภอกาบัง

โรงพยาบาลกาบัง

รพ.สต.ลูโบ๊ะปันยัง

สาธารณสุขอำเภอกาบัง

รพ.สต.คลองน้ำใส

รพ.สต.บาละ

รพ.สต.บันนังดามา

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ.กาบัง จ.ยะลา

ประชากรวัยรุ่น 10 – 19 ปี อำเภอกาบัง ปี 2564

วัยรุ่นหญิง 2,218 คน (9.4 %)

วัยรุ่นชาย 2,269 คน (9.6 %)

วัยรุ่น อายุ 10 – 19 ปี 4,487 คน (19.0 %)

การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 – 14 ปี

ปี 2564 ต.กาบัง คลอดมีชีพ 2 คน

การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี

2564 : คลอดมีชีพ 31 คน ต.กาบัง19 คน และต.บาละ 12 คน

การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

2564 : ท้องซ้ำ 5 คน ท้องซ้ำทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ ต.กาบัง

การวางแผนครอบครัวในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่เคยตั้งครรภ์

2564 : มีวางแผนครอบครัว 2 คน (เป้าหมาย 34 คน) ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ ต.กาบัง

ข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (HIV) ปีงบประมาณ 2558 – 2565

ปี 2561 มีจำนวน 24 คน

ปี 2562 มีจำนวน 20 คน

ปี 2563 มีจำนวน 23 คน

ปี 2564 มีจำนวน 22 คน

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

มีคลินิกวัยรุ่นในรพ.กาบัง
มีช่องทางรับบริการภายนอก เช่น call center 1663
มีการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อเนื่อง
คำสั่งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ
(คำสั่งจังหวัดยะลา 1926/2562 ลว 24 เม.ย. 2562)
อบต.บาละ เป็นแหล่งเรียนรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตั้งแต่ปี 2563
การใช้บริการสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ (การฝากครรภ์)

เปิดให้บริการคลินิกฝากครรภ์รายใหม่ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
รายเก่าทุกวันอังคารของสัปดาห์
เน้นย้ำการมาฝากครรภ์ตามนัด/ ลงติดตามเยี่ยมบ้านโดยนสค.อสม. ดูแลประจำหมู่บ้าน
ในกรณีคนไข้ไม่มาตามนัด จะมีการโทรตามให้มาฝากครรภ์ในสัปดาห์ถัดไป
มีการให้เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ให้กับคนไข้เพื่อสะดวกในการประสานงาน
การใช้บริการสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ (การเว้นระยะการตั้งครรภ์)

เปิดให้บริการคลินิกวางแผนครอบครัวทุกวันพฤหัสของสัปดาห์
ในกรณีคนไข้ไม่มาตามนัด จะมีการโทรตามให้มาฝากครรภ์ในสัปดาห์ถัดไป
มีการให้เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ให้กับคนไข้เพื่อสะดวกในการประสานงาน
การให้บริการคลินิก มีมุมเฉพาะ การให้บริการเป็นการส่วนตัวสำหรับให้คำปรึกษาแก่คนไข้โดยเฉพาะ
ในปี 2563 จังหวัดยะลา อันดับที่ 1 ของประเทศ ติดเชื้อมาลาเรีย และปี 2563 เป็นอันดับที่ 4
นายอำเภอ

อำเภอกาบังมี 2 ตำบล และในพื้นที่มีปัญหา จะเป็นเรื่องรายได้ มีหลายส่วนขาดรายได้ มีปัญหา

เกี่ยวกับโควิด มีปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

อาจารย์ ซอฟิยะห์ สนส.ม.อ.
ประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาของเด็กในช่วงอายุ 10-14 ปี และ 15-19 ปี การดำเนินงานควรให้ความช่วยเหลือ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ

ผู้รับผิดชอบคลินิกวัยรุ่น
เปิดบริการในทุกวันพุธ กรณีเร่งด่วนสามารถมาได้ทุกวัน

อาจารย์ ซอฟิยะห์ สนส.ม.อ.
ยกตัวอย่างเคส การให้บริการของพื้นที่อื่น เช่น นัดมาปรึกษานอกสถานที่ เช่น ร้านกาแฟ เพื่อความสบายใจของตัวเด็กและลดการตีตราจากสังคม

เคสตัวอย่าง อำเภอแว้ง คนไข้ใช้วิธีปรึกษากับอสม.ในพื้นที่ และกรณีเด็กมาที่ รพ.สต. จะให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ พื้นที่อำเภอกาบังนี้มีหลายโครงการที่ดีและน่าสนใจ เช่น โครงการเยี่ยมบ้าน การเว้นระยะการตั้งครรภ์ หากมองเรื่องหลักศาสนา ให้มีการเว้นระยะการตั้งครรภ์ ทำให้การตั้งครรภ์มีคุณภาพ จะอาศัยผู้นำศาสนารวมถึงปราชญ์ชาวบ้านและมีทีมชรบ. เข้ามาร่วมด้วยกับคนในพื้นที่ด้วย

ยกตัวอย่างเคสของพื้นที่ตากใบ มีการตั้งครรภ์วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เด็กขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เนื่องจากสภาพโรงเรียนไม่รองรับ ทำให้วงจรชีวิตด้านการศึกษาหายไป โดยโครงการของเราที่จะเข้ามาขับเคลื่อนและส่งเสริมรวมทั้งสร้างโอกาสในการใช้ชีวิตของเด็กให้มากขึ้น ให้เด็กมีทางเลือกในการศึกษา เช่น กศน. และจะใช้หลักการศาสนาเข้ามาส่งเสริม เช่น ให้เห็นโทษการทำซีนา การผิดประเวณี การดำเนินงานของโครงการต้องควบคู่หลักจริยธรรมมุ่งเน้นศาสนามาเป็นทางนำในการดำเนินชีวิต และเน้น ice brung model

ผู้รับผิดชอบคลินิกวัยรุ่น
เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กจากโรงเรียนกาบังพิทยาคม ซึ่งเด็กอิสลามส่วนใหญ่จะท้องมากกว่าเด็กไทยพุทธ เพราะเด็กไทยพุทธมีความกล้าที่จะป้องกัน ทำให้เด็กไทยพุทธไม่มีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแต่จะมีกับเด็กอิสลามมากกว่า ส่วนตำบลบาละ ไม่มีเด็กนอก ในขณะที่ตำบลกาบัง มีเด็กจากพื้นที่อื่นเข้ามา เช่น จากอำเภอยะหา

อาจารย์ ซอฟิยะห์ สนส.ม.อ.
แนะนำให้เห็นถึงปัญหา มีผู้นำศาสนาเข้ามาป้องกันการซีนา แนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้แก่บุตรหลาน โดยการชวนคิด ชวนคุย หาวิธีการในการแก้ปัญหาร่วมกัน ทำให้เห็นข้อมูลเพื่อป้องกันการซีนาในพื้นที่อย่างตรงจุด มองว่าการทำงานตรงนี้เป็นอามานะฮให้แก่คนในตำบลและอำเภอรวมถึงระดับประเทศต่อไป โดยส่วนใหญ่สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นหลักๆก็คือ เด็กเข้าถึงมือถือได้ง่าย ในขณะที่พ่อแม่ต้องทำมาหากิน และเด็กเสพสื่ออย่างขาดวิจารณญาณ

นายอำเภอ
ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในกลุ่มชุมชนหมู่บ้านที่เป็นมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ บางเคส เช่น โรงเรียนปอเนาะ เด็กที่แต่งงานแล้วก็สามารถกลับไปเรียนต่อได้ จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นร่วมกันข้างต้นทำให้เห็นถึงปัญหาและหากระบวนการในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ผู้นำศาสนา เช่น โต๊ะอีหม่าม หรือจะต้องหาพื้นที่ที่มีสภาพเดียวกัน เพื่อหาแนวร่วมแลกเปลี่ยนต่อไป ต้องให้โอกาสแก่เด็กที่ผิดพลาด คือ เมื่อคลอดเสร็จ ก็สามารถที่จะกลับไปเรียนต่อได้ ซึ่งในปัจจุบันโอกาสที่จะตัวเด็กเองจะเรียนต่อค่อนข้างน้อย

สสอ.กาบัง
ให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทาง หาช่องว่างที่มีปัญหา จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หาใครบ้างมาร่วมแลกเปลี่ยน อาจใช้หลักการศาสนาเข้ามาร่วมดูแลให้วัยรุ่น ชุมชนให้ทราบให้เห็นถึงโทษของการซีนา เช่น ให้บาบอมาให้ความรู้แก่กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา เช่น การเว้นช่วงการตั้งครรภ์ การซีนาหรือการผิดประเวณี ซึ่งพื้นที่อำเภอกาบังจะมีมุสลิมประมาณ 80% และพุทธ 20%

ผอ. กศน.
สถานศึกษาในปัจจุบัน มีกฎหมายมารองรับสำหรับนักเรียนที่ท้องแล้วให้สามารถกลับมาเรียนได้

ยกตัวอย่างเคส นักเรียนกำลังตั้งครรภ์และกำลังเรียนไปด้วย มีปัญหาการตีตราจากสังคม นักเรียนก็จะหยุดพักการเรียนไปเอง

บางเคส อายุไม่ถึง 15 ปี เด็กมาสมัครเรียนก็ต้องรับ

กศน มีเด็กออกจากระบบเยอะมาก เพาะเด็กที่ตั้งครรรภ์ไม่พึงประสงค์ในปัจจุบันมีเยอะมาก

ในอดีตกศน เป็นการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ ในปัจจุบันมีสื่อสังคมมออนไลน์เข้ามามีบทบาทต่อกลุ่มเหล่านี้ออย่างมาก ราต้องหาแนวทางออกร่วมกับหลายฝ่าย

อาจารย์ ซอฟิยะห์ สนส.ม.อ.
ในปัจจุบันที่ผ่านมาโครงการเน้นผู้ใหญ่ทำงานเพื่อเด็ก และไม่ได้ถามว่าเด็กต้องการอะไร แต่บางพื้นที่มีเครือข่ายเด็กด้วยกันมาร่วมกัน เช่น เครือข่ายฐานครอบครัว เศรษฐกิจ และมีเครือข่ายจิตอาสา

ยกตัวอย่างเคส รพ.สต. ตาแกะ มีผู้นำศาสนา เข้ามาดูแลเด็ก ในการช่วยเหลือบำบัดแก่เด็กผู้ชายและ

กลุ่มเด็กผู้หญิง จะมีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองและครอบครัวได้

ยกตัวอย่างเคส โกตาบารู มีเด็กแว้นและสก๊อย ใช้กลไกชรบ. +ชรต. ให้ช่วยกันตักเตือนและร่วมกันหา สาเหตุของปัญหา เพื่อมาช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลเด็กและดูแลลูกหลานบ้าน ใกล้เคียง

เคส ยะหริ่ง เป็นย่านรีสอร์ท การแก้ปัญหา ให้เจ้าของรีสอร์ทออกมาตรการร่วมหากไม่ใช่คู่สามีภรรยาจะไม่อนุญาตให้เข้าพัก

เคส เมืองปัตตานี มีสถานที่เที่ยวและห้องพัก เป็นย่านเมือง จะมีชรบ.เข้าดูแลเด็กและวัยรุ่นกลุ่มนี้

เคส บาเจาะ นราธิวาส อยากแก้ปัญหาเนื่องจากมีปัญหาการหย่าร้างสูง นายอำเภออยากแก้ปัญหาจึงจัดทำโครงการนิกะฮ์โมเดล โดยจุฬาราชมนตรีอนุมัติการนิกะฮ์เด็กต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ทำให้อิหม่ามหลายพื้นที่ มีการพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ว่าต้องมีช่วงการนิกะฮ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักศาสนาอิสลาม ควรระมัดระวังเรื่องการจับแต่งงาน เช่น เด็กแค่เป็นแฟนกัน พ่อแม่กลัวเลยเถิด จึงจำเป็นต้องจับเด็กแต่งงาน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการ ซึ่งบางครั้งอาจไม่ใช้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเสมอไป โดยหลักการแก้ปัญหาอีกทางหนึ่ง คือ ให้อีหม่ามเข้ามานาซีฮัต ตักเตือนร่วมกันทั้งสองฝ่ายร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง สำหรับระยะเวลาในการขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 18 เดือน มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน โดยใช้เครือข่าย พชอ. เข้ามาขับเคลื่อนทางพื้นที่ว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วผลลัพธ์จะดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร

กำนัน ต.กาบัง
ยกตัวอย่างเคส ชุมชนรามัน หญิงรักหญิง เพศทางเลือก (LGBT) มาร่วมกันแลกเปลี่ยนและหาร่วมกัน ในวงประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา เช่น มีการเชิญโต๊ะอีหม่าม โดยการให้ความรู้หรือคุบตะห์ในทุก ละหมาดวันศุกร์

อาจารย์ ซอฟิยะห์ สนส.ม.อ. แลกเปลี่ยนประเด็นนี้
กลุ่ม LGBT เคสกรณีเคยเจอ แต่มีวิธีการแก้ปัญหามีกลุ่มลูกเหรียงเข้ามาดูแลกรณีเคสนี้ หน้าที่คือ ให้ กลับไปสู่หลักศาสนา ใช้หลักศาสนาเป็นทางนำ เช่น ให้ความรู้ว่าเพศหญิงแท้คืออะไร ให้เด็กมีเวลาคิด ทบทวน ปรับตัว และหาทางออกให้กับชีวิตต่อไป

การแก้ปัญหาควรแก้จากทุกภาคส่วน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทิ้งไม่ทอดทิ้งเด็กหรือวัยรุ่นกลุ่มนี้ ซึ่งการ แก้ไขปัญหาควรขับเคลื่อนหลายๆ ฝ่ายไปพร้อมๆ กัน

นายอำเภอ
ส่งเสริมการทำฮาลาเกาะฮฺระหว่างกลุ่มผู้ชายกับผู้ชาย และกลุ่มผู้หญิงกับผู้หญิง อาจมีการจัดทำ แคมป์หรือค่ายพักแรมให้กลุ่มเยาวชน 1 ตำบลจะมี 1 กลุ่มหรือ 2 กลุ่มที่เป็นกลุ่มพหุวัฒนธรรม มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน หากเป็นอิสลามจะเน้นผู้นำศาสนามาให้ความรู้ จัดการกับนัฟซู หรืออารมณ์ใฝ่ต่ำในตัว

และปัญหาการสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันเร็วมาก เช่น เด็กเจนแอลฟาต่อไปจะเรียนรู้ได้เร็วมาก เป็น ปัญหาและจะส่งผลกระทบต่อเด็กในอนาคต หากเด็กเหล่านี้ขาดทักษะการใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน อาจตก เป็นเครื่องมือของการใช้สื่อออนไลน์ได้โดยง่าย

อสม. และสภาเด็ก
ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก ซึ่งมองว่าทางกลุ่มเป็นกลุ่มที่สำคัญในการขับเคลื่อนโดยที่มี เครือข่ายสภาเด็กเข้ามาร่วมด้วย เช่น นักเรียนจากโรงเรียนกาบังพิทยาคม เด็กกลุ่มนี้สามารถเข้ามา ช่วยขับเคลื่อนได้ และได้เห็นแนวทางจากที่อาจารย์ซอฟียะห์แนะนำ

พยาบาล รพ.สต.
จาการลงพื้นที่ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ปัญหาเกิดจากเด็กจากพื้นที่ อื่นเข้ามาในพื้นที่ พ่อแม่ไม่ได้อบรมสั่งสอนเด็กได้อย่างทั่วถึง เพราะพ่อแม่ต้องไปกีดยางตั้งแต่ย่ำรุ่หรือ เช้ามืดและกลับมาตอนบ่ายโมงหรือบ่ายสองโมง และปัญหาที่ตามมาเมื่อเด็กตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ก็คือ เด็กไม่ได้เรียนต่อ ปัญหาส่วนใหญ่ก็จะตกไปอยู่ที่สาธารณสุข

อาจารย์ซอฟียะห์ แนะนำการแก้ปัญหาเคสนี้
เช่นให้พ่อแม่หรือครอบครัวบริเวณใกล้เคียงมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการดูแลเด็กๆ ในแต่ละ หลังคาเรือน เมื่อตอนที่ตัวเองไปกรีดยาง เด็กต้องอยู่บ้านคนเดียว เพื่อนบ้านอาจจะช่วยสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกัน วิธีนี้อาจเป็นฐานในการแก้ไขปัญหา สิ่งแรกที่จะได้หากมีการป้องกันการ ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ด้วยวิธีนี้ คือ ให้ความเข้มแข็ง มีทักษะในการใช้ชีวิต เช่น ทักษะการป้องกันตัว รู้จักหรือกล้าที่จะปฏิเสธ มีครอบครัวระบบครัวเรือนเข้ามาผลัดกันดูแลเด็ก จะได้เห็นถึงปัญหาของ เด็กแต่ละคน จากนั้นจึงร่วมกันหาทางในการแก้ไขปัญหา ได้ทราบระบบสาธารณสุข ได้เห็นปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาในเชิงรุกต่อไป จากสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยจึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ควรมีมาตรการชุมชน เช่น บทบาทของผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นโจทย์ให้คิด ต่อไปว่าจะร่วมคิด ร่วมทำในหารแก้ปัญหาได้อย่างไร ซึ่งรากเหง้าของปัญหาก็คือ ปากท้อง แล้วจะ เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น มีการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เพราะปัญหาหลักๆ ล้วนมาจากด้าน เศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี เด็กไม่ได้ศึกษาต่อ เป็นวงจรที่วนเวียนไปมา

คุณอิลฟาน ตอแลมา แลกเปลี่ยนประเด็นนี้
จากการแลกเปลี่ยนประเด็นจากหลายฝ่ายข้างต้น พบว่าข้อมูลของกาบังเป็นที่น่าสนใจ มีกระบวนการของโครงการ ทางทีมจะเข้ามาช่วยสนับสนุนหนุนเสริมทีมร่วมกับพชอ. ในการแก้ปัญหาในพื้นที่ มีกระบวนการและเครือข่ายพร้อมข้อมูลในการจัดการ คือ โมดูล ดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน โดยขั้นแรกจะมีการอบรมให้ข้อมูลแก่ตัวแทน อบต.ในพื้นที่และบุคคลทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะนำข้อมูลที่ได้ไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนเพื่อหาแนวทาง เช่น สมาคมจันทร์เสี้ยวเข้ามาร่วมด้วย ทางทีมจะเข้าช่วยในการปรับ mindset ใหม่ มีการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี มาเป็นตัวผลักดัน มีการจัดทำสื่อหรือสกู๊บข่าว เพื่อนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของพื้นที่กาบังให้คนภายนอกได้รับทราบ ซึ่งทีมแกนหลักที่สำคัญของพื้นที่จังหวัดยะลา คือ คุณอิสมาแอล สิเดะ

คุณอานัติ หวังกุหลำ
มีการสรุปประเด็นและขั้นตอนการดำเนินงานหลังจากนี้ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สามารถนำมาเป็น แนวทาง กลไกและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

นายอำเภอ
จะใช้ทีมพชอ.ในการขับเคลื่นงาน โดยการเตรียมตัว เตรียมคน ชุมชน การบริหาร เครื่องมือ โดยใช้ หลักกา 4 Ms และเลือกพื้นที่และแนวทางในการจัดกระบวนการว่าควรใช้แนวทางไหน เช่น เยาวชนที่ พร้อม กาบัง ลิบงบ เพราะมีประชากรเยอะ พื้นที่ก็จะมีปัญหาเยอะตามา อาจมีทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามาร่วมด้วยโดยตรง ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อให้ได้ output หรือ outcome เป็นตัวชี้วัดที่ จับต้องได้ ให้มีผลสัมฤทธิ์และสถิติลดลง โดยใช้องค์ความรู้เรื่องการซีนา โดยการนัดบรรยายธรรม ให้แก่เด็กหรือเยาวชนกลุ่มนี้ สอนวัยรุ่นให้ทำอากีเกาะฮ ทั้งเรื่องการสอนศาสนา การออกกำลังกาย เรื่องเพศและเรื่องอื่นๆ มีแนวทางที่จับต้องได้เข้ามาตอบโจทย์ให้แก่คนในพื้นที่ โดยการวางระบบ ระเบียบและจัดกระบวนการต่อไป

สสอ.กาบัง
ต้องขอบคุณทางทีมทุกท่านที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อน เพราะกาบังคือครอบครัว กาบังมีคนน้อย สามารถ เข้าถึงทุกพื้นที่ และทุกครอบครัว วันนี้ได้เห็นถึงปัญหาและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

สสอ.จะร่วมขับเคลื่อนต่อไป โดยใช้จุดแข็งของนายอำเภอที่มีการวางบริการของสสอ. ไว้แล้ว มี เครือข่ายอะไรบ้าง เช่น กลุ่มเยาวชนหรือสภาเด็ก แล้วนำมาขยายต่อยอด ร่วมกันหาแนวทางต่อไป

หลังจากนี้จะเริ่มขับเคลื่อนอย่างไร ไปในทิศทางไหน ร่วมกันหาแนวทางป้องกัน จัดการความรู้ต่อไป ร่วมกับผู้ปกครอง ตัวเด็กเองและบุคคลรอบข้าง เป้าหมายเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างต้องการ มีการจัดการ ชีวิตโดยดึงเยาวชนเข้ามาขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อหากระบวนการทำงานใหม่ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้มีทิศทางในการดำเนินงานต่ออย่างชัดเจน ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายที่ทุกฝ่าย ต้องการ คือ ไม่มีการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เลยในพื้นที่ เมื่อมีทิศทางการเดินต่อไปแล้ว คนอำเภอกาบังก็มีทิศทางและจะนำร่องพร้อมกันทั้ง 2 ตำบล

คุณอิสมาแอล สิเดะ
ได้ทราบปัญหาของพื้นที่ว่ามีกิจกรรม เพื่อติดตามประสานงานและจะเป็นข้อมูลให้แก่ทีมภาคสนาม ต่อไป

ปิดประชุมโดยนายอำเภอ
หาปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แนะนำให้เลือกพื้นที่ทาง เทศบาลเข้ามาร่วมด้วยเพราะเป็นสังคมเมืองมากกว่า จะมีความยุ่งยากมากกว่านี้ มีการปรับ mind set ให้กับคนในพื้นที่ โดยใช้หลักการ think problem local แปลงยุทธศาสตร์ให้ทำงานง่ายขึ้นและมี การคิดแบบบ้านๆ การกำหนดพื้นที่ ติดตามผลต่อไป ค่อยมาเรียนรู้ร่วมกันในปีหน้าและขอบคุณคณะ ทีมงานและจะขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต
sulaiman เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ประชุมหารือโครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้ความร่วมมือของกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพ กรณีจังหวัดชายแดนใต้ พื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในวันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสาธารณสุข อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ผลลัพท์: อาจารย์ซอฟียะห์และคณะ เข้าพบปลัดอาวุโส อำเภอแว้ง
กล่าวแนะนำโครงการเบื้องต้น

เปิดวาระการประชุมโดย สสอ.อ.แว้ง
ยินดีต้อนรับทางคณะจาก สนส.ม.อ.

กล่าวแนะนำและเริ่มวาระการประชุม โดยงานอนามัยแม่และเด็ก รพ.สต.บางขุด
กล่าวถึงข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ หญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมักจะมีความเครียด หากมีอาการจะมีการส่งต่อไปยังงานด้านสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลแว้ง เพื่อเจอกับนักจิตวิทยาต่อไป ในพื้นที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ HIV มีแนวทางคลินิกฝากครรภ์ และมีการติดตามคนไข้เป็นประจำทุกๆ 4 สัปดาห์ มีคลินิกวางแผนครอบครัว มีการอบรมความรู้ทางด้านเพศศึกษา และมีการพบปะและบอกวิธีการวางแผนครอบครัว มีคลินิกป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อติดตามและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ปัญหาที่พบบ่อยในพื้นที่ คือ คนไข้ไม่มาตามนัด ทางรพ.สต. จึงโทรตามให้มาในอาทิตย์ถัดไป หากคนไข้มีปัญหาให้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ เช่น หลังคลอดมีการวางแผนการคุมกำเนิดแบบไหน มีการลงพื้นที่เยี่ยมหลังคลอด แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ช่วงโควิดระบาด จะให้คำปรึกษาและแนะนำโครงการผ่านทางโทรศัพท์ ในพื้นที่นี้พ่อแม่มีความพร้อมที่จะดูแลหลานในอนาคต กรณีเด็กไม่พร้อมทั้งด้านการตั้งครรภ์ที่รพ.สต.จะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแว้ง

อาจารย์ ซอฟิยะห์ สนส.ม.อ.
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีความเสี่ยง เด็กที่เกิดมามีภาวะซีดและน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ครรภ์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่เกิดกับพื้นที่ที่มีมุสลิม จึงเชื่อมโยงไปยังการซีนา เด็กไม่ได้รับการศึกษา สังคมแวดล้อมที่ตามมา คือ ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงลูกลุกที่เกิดมาได้อย่างมีคุณภาพ ส่วนใหญ่จะฝากเด็กไว้กับยาย จึงเกิดปัญหาสังคมตามมา กลายเป็นวงจรที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ในพื้นที่นี้มีเด็กแต่งงานช่วงอายุ 15-19 ปี และไม่ได้กลับไปเรียนต่อ โดยโครงการนี้พยายามผลักดันให้เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้มีโอกาสกลับมาเรียนต่อ ทำให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ Productivity และจีดีพีหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Products : GDP) เพิ่มขึ้น และโครงการพยายามตัดวงจรที่หมุนเวียนจากแม่ไปสู่ลูกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น การแต่งงานมีลูกแล้วไม่ได้กลับไปเรียนต่อและอยากเข้ามาปรับ mindset ของคนในพื้นที่ให้มีความก้าวหน้าตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแว้ง
บริบทของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้จะมีลักษณะใกล้เคียงกัน การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม เช่น ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ การแต่งงาน ดูแลลูก ขบวนการขับคลื่อน ของ พชอ.ทำงานร่วมกับหลายเครือข่าย โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขอบคุณทีมวิจัยที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดี เน้นความสำคัญและแก้ปัญหาของพื้นที่

อาจารย์ ซอฟิยะห์ สนส.ม.อ.
ยินดีกับ อ.แว้ง ที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพราะการเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีและไม่ควรละเลยเพื่อจะตัดวงจรเหล่านี้ให้หมดไป และอ. แว้งยังคงตระหนักถึงปัญหาในเรื่องนี้ ซึ่งบางพื้นที่ มองว่าปัญหานี้ยังเป็นปัญหายิบย่อยไม่ค่อยมีความสำคัญ เพราะเด็กในพื้นที่มีไอคิวและอีคิวต่ำ ซึ่งโครงการนี้ต่อยอดมาจากเฟสที่ 1 และได้รับการสนับสนุนจากสสอ. ต่อเป็นเฟสที่ 2 โดยหลังจากเข้าร่วมโครงการจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป สุดท้ายแล้วจะมีการทำ MOU ร่วมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานในการจัดงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

แลกเปลี่ยนประเด็นจากโรงพยาบาลแว้ง
กล่าวถึงข้อมูลเบื้องต้นประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากข้อมูลพบว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ตั้งเป้าน้อยกว่า 10% แต่ทางโรงพยาบาลทำได้ที่ระดับ 8.95% ซึ่งต่ำกว่าเป้าทีตั้งไว้ ด้านการแท้ง วางแผนไว้ว่าต้องน้อยกว่า 10% แต่ทางโรงพยาบาลทำได้ที่ระดับ 20% ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้โรงพยาบาลแว้งมีการทำ RSA (การยุติการตั้งครรภ์) การจัดทำทุกช่วงวัย โดยเป็นศูนย์ของจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีเพียง 1 ที่ ที่รับ RSA โดยจะให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการในจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับปัญหาการตั้งครรภ์ในปี 2564 เน้นให้ประชาชนเข้าถึงและเข้ามารับบริการกันมากขึ้น มีการจัดทำเพจเฟสบุ๊คแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างพยาบาลและคนไข้ มีคลินิกสำหรับให้บริการและมีการลงพื้นที่เชิงรุก ประเด็นการตั้งครรภ์ซ้ำ มีความประสงค์ในการตั้งครรภ์ แม้จะมีอายุต่ำกว่า 19 ปี

ปี 2564 มีการตั้งครรภ์ซ้ำในเด็กอายุ 14 ปี จำนวน 1 ราย ของตำบลโล๊ะจูด ประเด็นการตัดสินใจทำแท้ง หลายรายที่สามีต้องการและหลายรายที่ไม่ต้องการ มีการนำพรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมาปรับใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละเคส

อาจารย์ ซอฟิยะห์ สนส.ม.อ.
โครงการของพื้นที่นี้ คือ เน้นวัยรุ่นมีทางเลือก ส่งเสริมอนาคตให้เด็กกลุ่มนี้มีการศึกษา สามารถเลี้ยงดูเด็กที่จะเกิดมาให้มีชีวิตที่ดีและมีคุณภาพ มีหน้าที่การงานและอาชีพที่มั่นคง จะสามารถเพิ่ม GDP ให้กับพื้นที่และประเทศได้ ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้ไม่ยากหากทุกฝ่ายร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างแท้จริง

คุณมะยุนัน มามะ ผู้ประสานงานภาคสนาม
ประเด็นเหล่านี้สำคัญมาก เราทุกฝ่ายต้องช่วยกันเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ เช่น บางพื้นที่ไม่มีเคส แต่ไม่สามารถแสดงได้ว่าพื้นที่นั้นไม่เป็นปัญหา ซึ่งปัญหาที่แท้จริงอาจตกผลึกอยู่ในแต่ละพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า พื้นที่นี้มีกลุ่มเยาวชนที่มีความเข้มแข็ง กลุ่มเยาวชนที่สามารถขับเคลื่อนในพื้นที่ได้ร่วมกับทีมภาคสนาม เช่น กศน. เป็นต้น

อาจารย์ ซอฟิยะห์ สนส.ม.อ.
แนะนำผู้รับผิดชอบโครงการ เช่น หมอสุวัตน์ เน้นกลไกการทำงานร่วมกันทั้ง พชอ.และ พชต.

ลักษณะการทำงานโดยใช้กลไกเชื่อม พชอ.+พชต. อาจมีการสนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานเหล่านี้ เช่น กศน. เน้นให้การศึกษา สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ต่อไป ซึ่งอำเภอแว้งเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง 30 ปีที่แล้วประเด็นปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในพื้นที่สามจังหวัดเยอะมาก แต่ในปัจจุบันปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำสูงกว่าในอดีตเล็กน้อย โครงการเน้นลดการตั้งครรภ์ซ้ำ ให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสกลับไปเรีนต่อทั้งในระบบหรือนอกระบบ (กศน.) แต่ส่วนใหญ่เมื่อมีการตั้งครรภ์ซ้ำแล้วจะไม่กลับไปเรียนต่อ ทำให้เด็กหลุดออกจากระบบเยอะมาก กล่าวถึง timeline หรือกระบวนการทำงานของ โครงการจะมีกำหนดการการลงพื้นที่ภาคสนาม มาชวนคิด ชวนคุยแลกเปลี่ยนกับพื้นที่เพื่อให้เห็นต้นทุนของพื้นที่รวมทั้งมีการประเมินเพื่อให้ได้กรอบแนวคิดร่วมกัน โดยสิ่งที่พื้นที่ต้องมี คือ ข้อมูลด้านสถานการณ์ของพื้นที่ การดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่โมเดล Wows การมองเพศแม่เป็นอนาคตของชาติ

คุณวิทยา สสอ.อ.แว้ง
ยินดีที่ทาง ม.อ. เข้ามาช่วยเหลือและขับเคลื่อนโครงการนี้ อำเภอแว้งจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พื้นที่เจาะไอร้องและสุไหงโก-ลก เคยทำโครงการลักษณะเหล่านี้ แต่ช่วงหลังๆ ขาดช่วงไป สสอ. มองว่าประเด็นแม่และเด็กเป็นประเด็นที่สำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันและผลักดัน เวลาที่จัดทำโครงการทั้งหมดประมาณ 18 เดือน จะลองวิเคราะห์ภูเขาน้ำแข็งเพื่อให้เห็นถึงปัญหาที่ฝังอยู่ มีการใช้เครื่องมือมาเสริมพลังร่วมกัน โดยการร่วมคิด ร่วมทำ เน้นเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องการศึกษาต่อ เน้นให้โอกาสเด็กที่หมดหวัง หมดอนาคตและพลาดพลั้งไป อาจเกิดกระบวนการเรียนรู้จากพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะและบริบทใหกล้เคียงมาปรับใช้กับพื้นที่ดู เพื่อเน้นความยั่งยืน จากนั้นจะร่วมแลกเปลี่ยนจุดยืนระหว่างกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งประเด็นเน้นการศึกษาของเด็กอาจเชิญชวนครูที่มีความสนใจในเรื่องนี้ อาจจัดทำข้อสอบให้เด็กสามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ ให้เด็กสามารถคิดเอง ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ แต่เมื่อหลังจากอายุเกิน 20 ปี ไปแล้ว เด็กจะไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของเด็ก ควรให้ความสำคัญกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเข้มแข็ง

อาจารย์ ซอฟิยะห์ สนส.ม.อ.
พูดถึงอำเภอตากใบ ว่ามีการเลือกพื้นที่นำร่องทุกรพ.สต ทั้ง 11 รพ.สต.ให้อำเภอแว้งได้เลือกพื้นที่นำร่อง ซึ่งอำเภอแว้งได้เลือกพื้นที่ ดังนี้ 1. เลือกตำบลแว้ง 2. เลือกตำบลคอแนะ 3. รพ.สต. บางขุด 4. รพ.สต แม่ดง ยกตัวอย่างเคสอำเภอบาเจาะว่าที่นั่นมีประเด็นการหย่าร้างเยอะมาก บางพื้นที่มีประเด็นการตั้งครรภ์ซ้ำ เช่น เปลี่ยนคู่นอน เปลี่ยนคู่สมรสแล้วแต่งงานใหม่ ซึ่งโครงการพยายามลดปัญหาตรงนี้ จังหวัดนราธิวาสไปร้องเรียนที่ศูนย์ไกล่เกลี่ย กรณีที่สามีไม่เลี้ยงดู ซึ่งกรณีนี้กลายเป็นปัญหาที่เจอมากในจังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาชีพส่วนใหญ่ของคนที่นี้ คือ รับจ้างกรีดยางที่แถบชายแดนและประเทศใกล้เคียง คือ มาเลเซีย เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพในประเทศไม่เพียงพอ การที่ไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมา เช่น พ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูก เกิดปัญหาเด็กไม่ได้เรียนหนังสือ/เด็กขาดการศึกษา เพราะเด็กต้องเคลื่อนย้ายตัวเองไปมาตามพ่อแม่ และบางกรณีจะปล่อยให้เด็กอยู่บ้านกับปู่ ย่า, ตา ยาย จะเกิดปัญหาเด็กไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างทั่วถึง และความแตกต่างระหว่างวัยในครอบครัวก็เกิดปัญหาความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน และในอำเภอแว้งมีประชากรย้ายถิ่นเข้ามา จึงไม่สามารถระบุประชากรได้อย่างชัดเจน แนะนำให้ทางพื้นที่เน้นการแก้ปัญหา ice brung model และปรับ Mindset เรื่องการคุมกำเนิดโดยไม่มีความพร้อมในพื้นที่ ซึ่งยังไม่มีการยอมรับ แต่หากลองมองย้อนดูถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะเป็นบาปมากกว่าการคุมกำเนิด หากเด็กที่เกิดมาแล้วปล่อยให้อดอยากและไม่เลี้ยงดู ปล่อยให้ลูกเพ่นพ่านกลายเป็นปัญหาของสังคมจะบาปมากมากกว่า ยกเคสของอำเภอตาแกะ ที่มีการนัดหมายนอกสถานที่ ที่ไม่ใช่คลินิก เพื่อลดความอึดอัดใจของคนไข้และจะได้พุดคุยกันอย่างสบายใจเป็นกันเองมากขึ้น และสามารถลดการตีตราจากสังคมได้

แลกเปลี่ยนประเด็นจากโรงพยาบาลแว้ง
ทางโรงพยาบาลมีแกนนำ มีแอดมินตอบกลับทางเพจตลอด 24 ช.ม.มีการนัดหมายการพูดหลังไมค์ โดยไม่ต้อง work in เข้ามาที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นแนวทางการรับคนไข้ของศูนย์บริการที่นี้และโรงพยาบาลแว้งยังมีคลินิกวัยรุ่นอีกด้วย

คุณอิลฟาน ตอแลมา ผู้จัดการสมาคม
จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำโมดูลสื่อให้น่าสนใจอ่านง่าย มีการสแกนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางเพจและไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะชองพชอ. หากท่านจะพัฒนาอะไรสามารถพูดคุยผ่านกระทู้นี้ได้

คุณนาตือเราะห์ รายะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พบหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี และปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำก็เยอะมาก และพบหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 14 ปี 1 ราย ยกตัวอย่างเคสการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยคนไข้เข้ามาหาโดยตรง เข้ามาหาก๊ะเราะห์ ได้มีการให้ข้อมูลแกคนไข้ คุยกับคนไข้โดยตรง เด็กส่วนใหญ่จะมากับแม่ มีการสอบถามความรู้สึกระหว่างแม่และเด็ก อีกเคสหนึ่ง คือ เด็กที่เข้ามามีอายุต่ำกว่า 19 ปี ซึ่งทางรพ.สต.มีการให้ทำแบบประเมินทุกราย 2Q หากทำแบบประเมินได้มากกว่า 20 คะแนน จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแว้ง มีหลายเคสเด็กยอมรับการตั้งครรภ์ แต่จะมีการซักถามประเด็นการดูแลลูกในอนาคตว่าเมื่อคลอดลูกมาแล้วสามารถดูแลลูกได้ไหม ครอบครัวเต็มใจและยอมรับที่เลี้ยงดูต่อไปหรือไม่ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้ คือ ครอบครัวไม่ได้ดูแลเด็กอย่างเต็มที่

40 วันหลังคลอด หากไม่มีการฝังเข็ม จะรีบฉีดยาคุมกำเนิดให้แก่เด็กเลย

อาจารย์ ซอฟิยะห์ สนส.ม.อ.
โครงการนี้มุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้น มุ่งผลลัพธ์ที่อยากให้เกิดขึ้นและเน้นทำประโยชน์ให้แก่คนรอบข้างชุมชน ไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง

คุณมะยูนัน มามะ ผู้ประสานงานภาคสนาม
มองเห็นภาพทุกมิติ มีการดึงมิติเด็ก เห็นการดึงข้อกฎหมายมาปรับใช้ เน้นการขับเคลื่อนร่วมกัน

โดยให้ สสอ.มาขับเคลื่อนร่วมกัน

คุณสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ ผู้ประสานงาน
จะทำการประสานงานกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนต่อไป

ปิดวาระการประชุมโดย สสอ.
sulaiman เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ประชุมหารือโครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้ความร่วมมือของกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพ กรณีจังหวัดชายแดนใต้ พื้นที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีในวันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม รพ.สต.เมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ผลลัพท์: ประชุมหารือโครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้ความร่วมมือของกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพ กรณีจังหวัดชายแดนใต้ พื้นที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีในวันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม รพ.สต.เมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

ผู้ปกครองนักเรียน
ครู
นักจิตวิทยา
พยาบาลวิชาชีพ
กำนัน
อีหม่าม
ตัวแทน อสม.
นักวิชาการสาธารณสุข
รองปลัดอบต.
รองนายกอบต.
สสอ.ยะรัง
ผอ.รพ.สต.เมาะมาวี กล่าวเปิดการประชุม

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 3 ประเด็นหลัก กล่าวโดยเลขาผอ.รพ.สตเมาะมาวี
อนามัยแม่และเด็กเป็นประเด็นสำคัญและเป็นประเด็นหลักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
ยินดีที่ได้รับการขับเคลื่อนในหลายภาคีทุกภาคส่วน
ตำบลเมาะมาวี เป็นพื้นที่ใหญ่ และมีเครือข่ายภาคีที่เข้มแข็ง เป็นชุมชนใหญ่และสามารถขับเคลื่อนได้
ข้อมูลของพื้นที่อำเภอยะรังและข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ (พอสังเขป) โดยพยาบาลสาธารณสุข

อำเภอยะรังมีปัญหาแม่และเด็กมาเป็นเวลานาน ปัญหาแม่ตาย (คลอดและเสียชีวิต) การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่ำกว่า 20 ปี หรือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ก็เป็นปัญหามาประมาณ 30 ปี ในปีที่ผ่านๆ มามีการตั้งครรภ์ ปีละ 1,000 คน ซึ่งในพื้นที่มีประชากรเกิน 10,000 คน มีการใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาขับเคลื่อนดูแลเยาวชน ในอนาคตจะเลือกพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป พื้นที่อำเภอยะรังคนฝากท้องส่วนใหญ่จะแต่งงานแล้ว ในปี 2561 ที่ผ่านมา พบวัยรุ่นตั้งครรภ์ จำนวน 11 ราย

ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ : ภาวะสุขภาพมารดาและภาวะสุขภาพลูก
พื้นที่ตำบลยะรัง ให้ข้อมูลจากโรงพยาบาลเมาะมาวี

ในแต่ละปีพบว่ามีคนตั้งครรภ์เป็นจำนวนมาก ประมาณ 800-1,000 คน (รวมทุกช่วงอายุ) และในพื้นที่มีแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไม่เยอะจนเป็นปัญหา แต่ปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำจะเยอะกว่า ส่วนเรื่องการวางแผนครอบครัวจะน้อยมาก ส่วนใหญ่แทบจะไม่มีการวางแผนครอบครัวเลย ทางโรงพยาบาลมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนไข้ โดยการเยี่ยมแม่วัยรุนหลังคลอด พบว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับผู้ปกครองมากกว่า เช่น การตัดสินใจเรื่องการเว้นช่วงหลังคลอด ตัววัยรุ่นเองไม่สามารถตัดสินใจเองได้ การตัดสินใจขึ้นอยูกับพ่อแม่และสามี ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น แต่ปี 2560, 2561, 2562 และ 2564 พบจำนวนวัยรุ่นตั้งครรภ์ซ้ำ สำหรับประเด็นการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นไม่พึงประสงค์ จะเจอในพื้นที่เมาะมาวีด้วย

นักจิตวิทยา โรงพยาบาลยะรัง
ยกตัวอย่างเคสการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น คนไข้กับแม่เข้ามาขอคำปรึกษาที่โรงพยาบาล เพราะตัวคนไข้เองไม่มาประจำเดือนเป็นเวลาหลายเดือน ได้มาขอคำปรึกษาและทราบว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์ จึงหาแนวทางในการทำแท้งต่อไป เพราะพ่อแม่รับไม่ได้และเห็นด้วยที่จะให้เอาเด็กออก

บางเคสหากมีแฟน จะแต่งงานตามหลักศาสนาและเลี้ยงลูก

ปี 2564 ผู้ที่เข้าไปขอคำปรึกษา มี 3 คน ที่โรงพยาบาลเมาะมาวี

ปี 2562 ผู้ที่เข้าไปขอคำปรึกษา มี 1 คน ที่โรงพยาบาลเมาะมาวี

ปัญหาหลักๆ ที่ส่งผลกระทบตามมา คือ กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่พร้อมในการตั้งครรภ์และอยากเรียนต่อ

โรงเรียนไทยรัฐแลกเปลี่ยน
ยกตัวอย่างเคส 1 ราย คือ เด็ก ป.6 ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ณ ปัจจุบัน เด็กคลอดแล้ว ไปอยู่กับสามีที่อยู่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างตั้งครรรภ์ให้หยุดพักการเรียนไม่กลับมาเรียนต่อ

โรงพยาบาลยะรัง
เพิ่มเติมเคสข้างต้น ปัจจุบันเด็กได้หย่ากับสามีคนแรกแล้ว ปัจจุบันแต่งงานใหม่กับสามีคนใหม่ ทางโรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมภาวการณ์มีบุตรได้ หรือเว้นช่วงการมีบุตร ให้เกิน 20 ปีได้ เพราะการตัดสินใจไม่มีผลต่อตัวเด็กจะขึ้นอยู่กับผู้ปกครองและสามีเป็นส่วนใหญ่

ก๊ะนี อสม. ม.2
ในพื้นเมาะมาวีที่มีจุดชมวิวสวยๆ เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น

อีหม่าม ม.2
บางครอบครัวมีสถาบันครอบครัวที่ไม่เข้มแข็ง พ่อแม่มีปัญหาในการดูแลลูก ซึ่งการเลี้ยงลูกส่วนใหญ่ไม่ได้ยึดตามหลักศาสนา เช่น เวลาประมาณ 5 โมง ถึง 7 โมง เป็นเวลาละหมาดมักริบ แต่เด็กไม่ได้ไปละหมาดกลับมั่วสุมอยู่กับการเพศตรงข้าม

ประธานกรรมการโรงเรียนไทยรัฐ
ยกตัวอย่างเคส มีการตรวจ DNA ปรากฏว่าไม่ใช่ลูกของตัวเองเพราะเมื่อทำการแต่งงานกับฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ได้ประมาณ 5 เดือน จึงเกิดปัญหาจนต้องหย่าร้าง

สาเหตุหลัก มาจากสถาบันครอบครัวเป็นหลัก ทางแก้ไข คือ เน้นโต๊ะอีหม่าม ผู้นำศาสนาเป็นหลัก มีการแนะนำผ่านคุตบะห์เพื่อให้แนวทางให้ความรู้แก่เด็กวัยรุ่น ในเรื่องการแต่งงาน การดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์และหลังตั้งครรภ์

อาจารย์ ซอฟิยะห์ แลกเปลี่ยน
พื้นที่ที่นี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นชุมชนมุสลิมเกือบ 100% ได้เห็นปัญหาเรื่องซีนา ปัญหาการตั้งครรภ์ ท้องไม่พร้อม ไม่ทราบว่าตัวเองตั้งท้อง และประจำเดือนมาไม่ปกติ ไม่กล้าไปขอคำปรึกษารพ.สต.หรือโรงพยาบาลเพราะไม่กล้า/อาย นวมทั้งถูกตีตราจากสังคม

สิ่งที่โครงการเข้ามาเน้น

ความปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคีเราะฮ์
ป้องกันการผิดประเวณีก่อนการเกิดปัญหา
พื้นที่ที่เป็นจุดเที่ยวจุดชมวิว อาจแก้ที่ทีม พชอ. ในหมู่บ้าน
บริบทของพื้นที่ในปัจจุบัน เป็นพื้นที่มีการตั้งรับเยอะกว่า
มี พรบ. ที่เอื้อให้แก่เด็กในปัจจุบัน อบต. เข้ามาช่วยผลักดันให้แก่เด็กวัยรุ่น ป้องกันตัวเองควบคู่กับหลักการอิสลาม
เน้นให้เด็กมีทางเลือกควบคู่กับดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา ส่งเสริมให้แม่ตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ ลดการตีตราของสังคม หรือตราบาปของสังคม
ทำไมเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในพื้นที่นี้ (เป็นปัญหาสังคม) ทำไมเด็ก ป.6 จึงท้องก่อนแต่ง ปัญหาของครอบครัว ชุมชนและอำเภอ
เน้นการป้องกันก่อนการตั้งครรภ์ ไม่ใช่การแก้ปัญหาหลังคลอด
การเรียนต่อค่อนข้างน้อย ทำให้อนาคตวูบดับ
การตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพเริ่มน้อยลง ส่งผลต่อประเทศชาติในอนาคต (คนรุ่นเก่าแก่แล้วเสียชีวิตไป คนรุ่นใหม่จึงเข้ามาแทนที่)
ประมาณ 30 ปีที่แล้ว ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาหนักมาก แต่ในปัจจุบันเริ่มลดลงมาแล้ว แต่หากเทียบในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วประเทศไทยยังเยอะอยู่
โครงการนี้ทำร่วมกับโครงการของนครศรีธรรมราช ซึ่งเน้นกลุ่มไทยพุทธ แต่ในส่วนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเน้นบริบทของคนมุสลิม
หัวใจหลักของโครงการ คือ พชอ. ร่วมขับเคลื่อนกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการและกศน.ซึ่งกศน.จะเป็นที่รองรับเด็กหลุดจากระบบเป็นจำนวนมาก เพราะเมื่อตั้งครรภ์แล้ว ไม่มาเรียนต่อในระบบ ต้องไปเรียนต่อที่กศน.
ความหมายของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือ การตั้งครรภ์ของแม่ที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ซึ่งหลักการอิสลามไม่ส่งเสริมการคุมกำเนิดก่อนแต่งงาน (การคุมกำเนิด เช่น ยากิน, ยาฝัง, ยาฉีด, ใส่ห่วง )
ใช้หลักศาสนามาบูรณาการเพื่อหาทางออก
สาเหตุที่เลือกพื้นที่สามจังหวัดชายภาคแดนใต้ เพราะพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการตั้งครรภ์มากที่สุดเมื่อเทียบกับเขตอื่นๆ
ครอบครัวอาจไม่ใช่สถานที่มีความสุขที่สุดสำหรับคนบางคน เช่น ที่จะแนะเด็กมีการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยพ่อของตัวเอง
การตรียมการของพื้นที่

เชิญชวนในพื้นที่ขับเคลื่อนในการป้องกันร่วมกัน
หากตั้งครรภ์มาแล้ว จะมีการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำอย่างไร
มีการทำ MOU ประจำจังหวัด มีนโยบายสาธารณะออกมา จะมีการดูแลพื้นที่นี้ต่อยังไง
องค์รวมของการจัดการปัญหา

ทีมถอดบทเรียน
ทีมสื่อ
ดูผลลัพธ์ด้วยความสำเร็จ จะมีการขับเคลื่อนต่อไปอย่างไร
สรุป อยากให้ครอบครัว คือ พื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

ผอ รพ.สต. แลกเปลี่ยน

ขอบคุณอาจารย์และทีมงานที่มาแนะนำโครงการดีๆ มีประโยชน์กับภาคีเครือข่าย
เป็นบทบาทหน้าที่ของเราโดยตรง เป็นอามานะฮ์ที่สำคัญในการดูแลกลุ่มวัยรุ่น
ยึดหลักศาสนาเป็นทางนำในการแก้ปัญหา
พร้อมจะร่วมมือกับทางม.อ.ต่อไป
อาจารย์เลือกพื้นที่นี้ถูกแล้ว เพราะเป็นชุมชนเข้มแข็ง และเป็นทางนำในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปอีกด้วย
คุณอิลฟาน แลกเปลี่ยนประเด็น

คุณลักษณะของงานมีคุณภาพ ต้องเน้นเด็กที่มีคุณภาพ
เน้นการศึกษาในการบริหารจัดการคนในพื้นที่ เป็นภารกิจที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
หน้าที่ด้านวิชาการ มีทีมอาจารย์เข้ามาช่วยสนับสนุน
หน้าที่หลักๆ คือ เน้นทำสื่อ ทำข่าว
นำเสนอแหล่งที่ดีๆ ต้นทุนทางสังคมให้แก่เยาวชนในพื้นที่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป
ไม่ควรพูดถึงสิ่งที่ไม่ดี เน้นสิ่งที่ดีในการเผยแพร่ออกสู่ชุมชนและภายนอก
มีเครื่องมือ ทีมวิทยากร สามารถขับเคลื่อนให้อย่างเหมาะสม
ทาง ม.อ. มีการจัดสรรทุน แหล่งทุนให้ทางพื้นที่ ผ่านปลัด อบต. ในพื้นที่
อาจมีการขับเคลื่อนขยับงานต่อในอนาคต เป็นเฟสที่ 3 เพราะเฟส 1 เริ่มจาก 4 พื้นที่ แต่เฟส 2 ปรับเพิ่มเป็น 19 พื้นที่
คุณอานัติ พูดสรุปประเด็น สะท้อนปัญหา

สาเหตุ ความรู้ ความเข้าใจประเด็นท้องก่อนวัย ท้องในวัยรุ่น ผลกระทบ คือ ไม่ได้ศึกษาต่อ เกิดการตีตราจากสังคม
เน้นการวางแผนครอบครัวเป็นหลัก
ปัจจัยสาเหตุจากจุดชมวิว สถานที่ท่องเที่ยว หากมีช่องว่างจะทำให้เกิดปัญหาในแง่ลบได้
อีหม่ามสะท้อนสถาบันครอบครัว เช่น มิติด้านศาสนา เข้ามาช่วยแก้ปัญหา
การตัดสินใจส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ปกครอง สามี ออกแบบร่วมกันว่าควรจะอยู่ตรงไหนให้มีความเหมาะสมกับทุกฝ่าย
ระบบที่จะเอื้อ เช่น มีคลินิกให้คำปรึกษาหรือทีม อสม.และอีหม่ามจะมีคุตบะห์วันศุกร์ แต่ปัญหาคือเด็กจะรู้สึกอายเมื่อมาขอคำปรึกษา ทาพื้นที่มีทางออกในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรและจะต้องจัดอะไรเข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่
มีหน่วยงานส่วนไหนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นการขยับต่อไปได้อย่างไร
มูฮำหมัด สาและ รองปลัด อบต. แลกเปลี่ยน

มีสภาเยาวชนเมาะมาวี ขับเคลื่อนส่วนกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่ ในปัจจุบันคือเน้นป้องกันโรคระบาด COVID -19
เคยมีกิจกรรมการจัดการขยะ ซึ่งโครงการแต่ละปีจะเข้ามาแตกต่างกัน
ใน 1 ปี จะมีกิจกรรม ประมาณ 4-5 ครั้ง แต่ปีนี้จะมีแค่ 1 ครั้ง
เน้นการให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ ช่วง 2 ปีมานี้ หลายโครงการถูกยกเลิก งบประมาณส่วนใหญ่ถูกใช้ในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันมากกว่า เช่น มีการกักตัวยุคโควิด
ดีใจที่ทาง ม.อ. เข้ามาร่วมกันสนับสนุนในพื้นที่
รอง ผอ. รพ.สต.

ทีมยะรังมีกระบวนการ Design Thinking เป็นปัญหาใต้ภูเขาน้ำแข็ง ที่ต้องนำมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
คนที่มีปัญญาต้องมีการร่วมมือกัน เช่น ตาดีกา
ทีมที่นี้ได้รับการรับรอง จึงมาร่วมกันคิดออกแบบร่วมกัน ด้วยการปรับเปลี่ยน mindset ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ ในพื้นที่นี้ ไม่ใช่แค่ทีมเมาะมาวีอย่างเดียวที่เป็นปัญหา แต่เป็นปัญหาทั้งยะรังทั้งพื้นที่เลย


คุณอานัติ แลกเปลี่ยน

วันนี้ดีใจที่ได้แนวทางและหารือแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาในเบื้องต้น ทำให้ได้เห็นว่าบริบทของ

ครอบครัวในพื้นที่ต้องมีการดำเนินงานแบบไหน อย่างไร และทางด้านโรงเรียน กลุ่มเพื่อน รพ.สต.และโรงพยาบาล ต้องทำอะไรเพิ่มเติม อย่างไร

อาจารย์ ซอฟิยะห์ แลกเปลี่ยน

อาจารย์มีการยกเคสของตำบลตาแกะ มีการจัดการให้วัยรุ่นกลุ่มผู้ชาย คือ มีสภาเยาวชน การจัดการปัญหายาเสพติด การเล่นกีฬาร่วมกัน ทางด้านกลุ่มผู้หญิง มีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ทำให้เด็กมีรายได้เสริม และยกเคสของอำเภอบาเจาะ เกิดจากชมรมผู้ใหญ่บ้าน ดูแลเยาวชนในเรื่องยาเสพติด พื้นที่นี้มีทุนทางสังคมเยอะมาก

กะดา ทีมดูแลเด็ก

บางครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี มีการฝากครรภ์ แต่บางครอบครัวไม่ทานยาตามคำแนะนำของหมอ เพราะมีความเชื่อผิดๆ เช่น เชื่อว่าหากกินยาเด็กจะโตในท้อง เมื่อครบกำหนด ไม่ไปคลอด รอจนปวดท้องถึงที่สุด ไม่ไปคลอดเพราะจะรอคลอดเองที่บ้าน และปัญหาเด็กตั้งครรภ์ก่อนการกำหนด เป็นเรื่องปกติของคนในพื้นที่และพื้นที่รับผิดชอบ

คุณอิลฟาน แลกเปลี่ยน

ต้องมีการปรับ Design Thinking ปรับการรับรู้ การแก้ปัญหาความเชื่อของคนในพื้นที่ เปิดใจ คุยเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็น ปรับ mindset ให้มีความเข้าใจตรงกัน เช่น แต่งงานต้องให้มีคุณภาพ

พยาบาลวิชาชีพ แลกเปลี่ยน

ปัญหาความจำเป็นทางเศรษฐกิจ หากพื้นที่ไหนเศรษฐกิจไม่ดี ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจะสูงขึ้นตามลำดับ

อาจารย์ ซอฟิยะห์ แลกเปลี่ยน

มีหลายพื้นที่ที่ไม่นิยมไปคลอดที่ รพ.สต.เพราะมีความเชื่อทางลบ ดังนั้นทางรพ.สต.จำเป็นต้องให้ความอบอุ่นและใช้ใจในการบริการ มีการพูดคุย ให้คำปรึกษาปัญหาด้วยความจริงใจ พร้อมทั้งผลักดันการทำงานและการให้บริการร่วมกัน ทำให้เขาเชื่อมั่นเชื่อถือและมีความไว้วางใจต่อการให้บริการ อาจดูจากพื้นที่อื่นๆ ที่เขามีความพร้อมมาเป็นแนวทาง

พยาบาลวิชาชีพ

ปัญหาการไม่ไปคลอดที่ รพ.สต. เพราะกลัวการผ่าตัดคลอด คนไข้เชื่อว่าหากอยู่บ้านจะมีคนในครอบครัวคอยดูแล แต่เมื่อไปอยู่โรงพยาบาลจะมีแค่ตัวคนเดียวไม่มีใครคอยดูแล ซึ่งเหล่านี้เป็นปัญหาสำคัญที่สั่งสมกันมารุ่นสู่รุ่นผ่านความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ

อาจารย์ ซอฟิยะห์ แลกเปลี่ยน

ทางพื้นที่จำเป็นต้องหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นมรดกให้แก่ลูกหลานในอนาคตต่อไป

คุณอานัติ แลกเปลี่ยน

จำเป็นต้องค้นหาปัญหาในเชิงลึก ความคิด ความเชื่อของคนในชุมชน ทำอย่างไรให้กลไกที่มีอยู่ค่อนข้างพร้อม เช่น มีรถรอรับอยู่หน้าบ้าน และเน้นประเด็นด้านศาสนาเข้ามาเชื่อม ให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างไร ภายใต้กลไกที่มีอยู่เดิม เราจะทำอะไรเพิ่มเติมได้เพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิมกว่าที่เป็นอยู่ เช่น ปัจจุบันมีการ คุตบะห์วันศุกร์อยู่แล้วโดยผู้นำศาสนา ทางพื้นที่สามารถทำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร เช่น มีพื้นที่ชมวิวอยู่แล้ว เราจะพัฒนาต่ออย่างไร

อสม.หมู่ 2 แลกเปลี่ยน

ปัจจุบันทางหมู่ 2 จะมีชมรมโบมูดา คือ จะมีการสอนศาสนาเดือนละครั้ง จัดโดยกลุ่มวัยรุ่นอายุ 16-18 ปี ประมาณ 30-40 กว่าคน โดยกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้จะเชิญผู้นำในหมู่บ้านหรือในชุมชนมาให้ความรู้ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เช่น เชิญโต๊ะอีหม่ามและผู้นำชุมชนมาบรรยายธรรม ทางกลุ่มจะมีการทำปฏิทินไปขายและทำส้มโอ ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อในพื้นที่ไปขาย โดยที่แต่ละเดือนทางหมู่บ้านจะทำข้าวยำเลี้ยงแจกจ่ายเพื่อหารายได้จากคนหมู่บ้าน สร้างรายได้ได้เดือนละประมาณ 15,000 บาท เพื่อนำเงินที่ได้มาเข้าชมรมและมีการของบจากชาวบ้านมาเป็นทุนต่อยอด

คุณอิลฟาน แลกเปลี่ยน

เน้นต่อยอดเครือข่ายเดิมที่มีอยู่แล้ว มาสร้างรูปแบบต่อยอดโดยบังอานัติต่อไป พื้นที่นี้มีเสน่ห์ เพราะมีDesign Thinking ทำให้คนในพื้นที่เข้าใจง่ายและอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดร่วมกัน โดยมีนวัตกรรม เช่น การออกแบบแอพพลิเคชั่นให้มีความทันสมัย เช่น หากจะมีการคลอดสามารถจองรถมารับถึงหน้าบ้านผ่านแอพพลิเคชั่นได้เลย

รองนายก รพ.สต.

จุดเด่นอาจกลายเป็นจุดด้อยได้ ควรหาทางแก้ปัญหาทางกายภาพได้ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว
แก้ปัญหาในการปรับ mindset ของคนในพื้นที่
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ยกตัวอย่างเคส เจอกับคนไข้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังท้อง เช่น คนไข้มาหาหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าตัวเอง

ปวดท้อง เพราะไปกินขนมจีนมาซึ่งตัวเองไม่ได้ท้อง ผลสรุปพบว่าคนไข้กำลังท้อง ซึ่งทางพ่อแม่ผู้ปกครองยังไม่ทราบเรื่อง เมื่อทราบเรื่องทางพ่อแม่ผู้ปกครองทำใจยอมรับไม่ได้

งาน NCD ดูแลคนไข้ โรคเรื้อรัง

ประสบการณ์ที่ไม่อยากไปโรงพยาบาล เพราะมีความเชื่อผิดๆ ยกตัวอย่างเคสการท้องไม่พึงประสงค์

เช่น มาอนามัยบอกว่าลูกปวดท้อง และไม่อนุญาตให้พยาบาลคลำท้องอีกด้วย ซึ่งทางแม่และครอบครัวยังไม่ทราบและไม่ยอมรับ บอกว่าลูกของตนยังไม่ได้แต่งงานจะท้องได้อย่างไร แต่เมื่อส่งคนไข้ไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าคนไข้คลอดเด็กออกมา

คุณอานัติ แลกเปลี่ยน

ในพื้นที่นี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ
เลือกโครงการที่มีประโยชน์มาพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
เลือกประเด็นแต่ละพื้นที่ แล้วแต่ทางพื้นที่จะเลือกชูประเด็นอะไร เช่น ประเด็นความขัดแย้งต่างๆ นำมาแก้ไขร่วมกัน ทำให้เข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยเหลือกันและกันได้หากเกิดปัญหา
คุณอิลฟาน แลกเปลี่ยน

ประเด็นการเลือกพื้นที่โครงการ จะเลือกพื้นทีไหนก็ได้แล้วแต่ทางพื้นที่ต้องการ เช่น ม.2 เด่นเรื่อง

อะไร เลือกมาได้เลย และควรเลือกผู้ที่ให้ข้อมูลให้ชัดเจนว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง

อาจารย์ซอฟียะห์ แลกเปลี่ยน

เน้นความเชื่อใจระหว่างคนไข้และเจ้าหน้าที่ กล้าที่จะแลกเปลี่ยน พุดคุย ปรึกษาและขอคำแนะนำ จากทางรพ.สต.ให้มากขึ้น

ผอ.รพ.สต.

ขั้นตอนต่อไปควรเริ่มทำแต่หมู่บ้านก่อน เป็นการนำร่อง เช่น เริ่มตั้งแต่หมู่ 2 ข้อมูลเด่นจากที่ทาง อสม.และอีหม่ามหมู่ 2 มาแลกเปลี่ยนข้างต้น เพราะประเด็นมีความน่าสนใจและสามารถขับเคลื่อนได้ จากนั้นค่อยต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
จัดทำโมเดลร่วมกัน โดยรวมทางพื้นที่พร้อมสู้และขยับขับเคลื่อนต่อไป
อาจารย์ซอฟียะห์ แลกเปลี่ยน

หลังจากนี้จะมีการทำ workshop โดยเลือกแกนนำหลักๆ คนสำคัญในพื้นที่มาเข้าร่วมต่อไป
นำต้นทุนทางพื้นที่ที่มีอยู่นำไปพัฒนาต่อยอด
คุณอานัติ แลกเปลี่ยน

ดำเนินการเพื่อกำหนดการลงพื้นที่ภาคสนามกับทางม.อ.
หลังจากทำ workshop เสร็จแล้ว ประมาณเดือนกุมภาพันธ์จะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและตั้งเป้าหมาย เกี่ยวกับวัยรุ่น แล้วหาทางตั้งประเด็นต่อไป
ผอ.รพ.สต

พร้อมร่วมมือกับทาง ม.อ. อย่างเต็มที่ ดุอาร์ปิดการประชุม
sulaiman เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ประชุมหารือโครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้ความร่วมมือของกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพ กรณีจังหวัดชายแดนใต้ พื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมองอค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ผลลัพท์: ประชุมหารือโครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้ความร่วมมือของกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพ กรณีจังหวัดชายแดนใต้ พื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมองอค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

นายสมศักดิ์ ทิพธ์มณี นายอำเภอแม่ลาน
น.ส.อุสนี สาแลมะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แม่ลาน
นางออรัญญา ฤทธิเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แม่ลาน
น.ส.อาอีเสาะ สาแล๊ะมะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แม่ลาน
นายชานนท์ มณีศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ปัตตานี
น.ส.รอฮานา ยามา ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาน
น.ส.อารียา อำมาตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.แม่ลาน
น.ส.ซูนีตา มะเซ็ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.แม่ลาน
นายสมรัฐ คงเขียว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการ สสอ.แม่ลาน
น.ส.จิราภรณ์ บุญไชยสุริยา ครูกศน.อำเภอแม่ลาน
นางนิภารัตน์ แก้วยอดจันทร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.แม่ลาน
น.ส.สุนทรี โตบุรี หัวหน้าสำนักปลัด อบอต.แม่ลาน
น.ส.จิราพร สุวรรณ์ ผช.สาธารณสุข อบต.แม่ลาน
น.ส.สุนิสา กาญจนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.แม่ลาน
ดร.ซอฟียะห์ นิมะ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายอิลฟาน ตอแลมา สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
นายอานัติ หวังกุหลำ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสา ม.อ.
น.ส.เกตุกนก พงษ์นุรักษ์ ผู้ช่วยโครงการ
น.ส.เกตุสุดา พงษ์นุรักษ์ ผู้ช่วยโครงการ
วัตถุประสงค์

เพื่อหารือการดำเนินงานและชี้แจงรายละเอียดโครงการ พื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
สรุปสาระสำคัญ

นายอำเภอ ให้การต้อนรับแล้วกล่าวเปิดงาน

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเกิดขึ้นกับเด็กที่ไม่มีความพร้อม จึงส่งผลกระทบต่อตัวเด็กและผู้ปกครองในอนาคต เมื่อเด็กทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีเหตุผล ผลที่ตามมา จึงเกิดปัญหาการหย่าร้างและการตั้งครรภ์ไม่มีคุณภาพเพราะเด็กอายุน้อย

ปัญหาหลักๆ ที่อาจเกิดขึ้น คือ เป็นภาระของครอบครัว

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ มีทีมพชอ.ทุกอำเภอ เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกประเด็น และมี สสอ. กศน. เข้ามาร่วมแก้ปัญหานั้นด้วย เน้นส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมในการใช้ชีวิตคู่ ซึ่งกศน. เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องแก้ไข

ดร.ซอฟิยะห์ นิมะ อาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะ พูดคุยในประเด็นดังนี้

เรื่องการตั้งครรภ์มีผลลัพธ์อะไรบ้าง
เรื่องระดับการศึกษาของเด็กมีผลต่อการตั้งครรภ์ในวัยวุ่นหรือไม่
ให้วัยรุ่นเป็นศูนย์กลาง
มีสถานบริการร่วมป้องกัน
การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ
ส่งเสริมงานวัยรุ่นในตำบลแม่ลานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีศูนย์อนามัยที่ 12 มาร่วมในการขับเคลื่อน
คุณสุนิสา แลกเปลี่ยนประเด็น

เข้ามาขับเคลื่อนได้วางแผนในอนาคตต่อไป
สามารถนำและขับเคลื่อนงานตรงนี้ได้
ช่วยให้แม่ลานพัฒนาขึ้นดียิ่งขึ้น
พร้อมจะสู้ไปด้วยกัน ยินดีเข้าร่วมโครงการต่อไป
นับเป็นโอกาสที่ดี สิ่งที่ดีในการพัฒนาขับเคลื่อน
ดีใจที่ อ.ซอฟิยะห์ เข้ามาช่วยสนับสนุนโครงการให้แก่คนในพื้นที่
คุณอิลฟาน ตอแลมา แลกเปลี่ยนประเด็นนี้

มีการพัฒนาโครงการและจะเข้าไปขับเคลื่อนต่อไป
มีทีมพชอ.เข้าไปขับเคลื่อนหรือไม่
พี่สุนิสาแลกเปลี่ยนประเด็นนี้

ประเด็นอาจไม่อยู่ในพชอ. ณ ตอนนี้อยากรอคนที่มีอำนาจมากกว่าเข้ามาเติมเต็ม มาขับเคลื่อน เช่น สสอ. หรือ คนขับเคลื่อนที่มีความชัดเจน
คุณอิลฟาน ตอแลมา แลกเปลี่ยนประเด็นนี้

ยึดเครือข่ายและมีการดำเนินงานเลย
ให้ทางเครือข่ายหรือพชอ.ในพื้นที่ จัดกระบวนการร่วมกัน
จะจัดให้มีการจัดอบรมร่วมกันอีกครั้ง ประกอบด้วย ความรู้, นโยบาย, พรบ., การจัดทำแผนและการประเมินผล
โดยจัดทำทุกประเด็น ให้ได้เข้าใจกระบวนการที่เราทำ ไม่ได้แค่ประเด็นของเราอย่างเดียว แต่ยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจและมีความเกี่ยวข้องมาร่วมกันปรึกษาหารือด้วย
คุณอานัติ หวังกุหลำ แลกเปลี่ยนประเด็นนี้

มีการลงพื้นที่ ปฏิบัติการ ชวนคุย ตั้งเป้าหมาย มีการดำเนินงานตามแผนต่อไปอย่างไรบ้าง ดูแหล่งทุนในพื้นที่ ที่สามารถขยับขับเคลื่อนงานของเราได้ หลังจากนั้นจะมีการลงพื้นที่ ประมาณ 3-4 ครั้ง
สุนิสาแลกเปลี่ยนประเด็นนี้

จำเป็นต้องมีแกนนำหลักหรือไม่ เช่น กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน
การรักษาความมั่นคงในพื้นที่ กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่ได้เข้ามีบทบาทเท่าไหร่
ดร.ซอฟิยะห์ นิมะ แลกเปลี่ยนประเด็นนี้

เอาตัวเลือกที่มีบริบทในพื้นที่นั้นๆ ได้เลย เช่น คนที่ทำงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ (อาจเลือกคนอื่นๆ ได้เข้ามาได้โดยไม่จำกัดเฉพาะคนที่มีตำแหน่งทางสังคมเท่านั้น) แต่การลงพื้นที่อาจต้องมีการแจ้งต่อผู้ที่มีตำแหน่งหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบก่อนการจะลงพื้นที่จริง
สุนิสาแลกเปลี่ยนประเด็นนี้

เลือกพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาจริงๆ เพราะพื้นที่นี้มีประชากรเยอะ มีคนนอกพื้นที่เข้ามาด้วยอยู่ในพื้นที่นี้ด้วย ทำให้มีประชากรแฝง เช่น ตั้งครรภ์มาจากที่อื่น แล้วมาคลอดในพื้นที่นี้ ข้อมูลที่ได้อาจมีเฉพาะจำนวนประชากรจากทะเบียนราฏร์เท่านั้น
เลือกพื้นที่ป่าไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ เป็นพื้นที่ที่มีปัญหา แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ บริบทของพื้นที่ เช่น เครือข่ายเข้าไม่ถึง มีประเด็นที่ท้าทาย แต่ก็ไม่จัดเป็นอุปสรรค
พื้นที่ป่าไร่ เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอแม่ลาน เพราะมีประชากรเยอะ มีข้อมูลและการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
มีประชากรเยอะ มี 2 รพ.สต. รพ.สต ที่ 1 เข้าถึงง่ายและรพ.สต.ที่ 2 เข้าถึงค่อนข้างยาก เพราะมีประชากรเยอะ และมีพื้นที่เยอะกว่า แต่มีความร่วมมือจะดีมาก
ยอมรับหากทีม ม.อ. เข้ามาช่วยขับเคลื่อนโครงการ เพราะมีทีมวิชาการที่ดี มีหลังการทำงาน ทำให้งานที่ออกมาจะเป็นงานใหม่ๆ ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม แต่งานของสาธารณสุข เน้นการทำงานแบบเดิมๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มาอาจจะได้ก็คล้ายๆ แบบเดิม
พื้นที่ป่าไร่ มีทีมแกนหลัก คือ ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนที่มีความร่วมมือและมีความพร้อม
ชาวบ้านในพื้นที่ ต้องการพัฒนาพื้นที่ของป่าไร่ แต่ไม่แน่ใจว่าควรเริ่มยังไง
ต้องเข้าไปให้ความรู้ ให้คำแนะนำ พูดคุย แลกเปลี่ยนแก่ชาวบ้านในพื้นที่ให้มีความเข้าใจเรื่องเดียวกันไปในทิศทางเดียวกัน จึงมองว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างท้าทาย
เป็นโอกาสของคนในพื้นที่ เพราะได้มีหลักวิชาการเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น
สรุป เลือกพื้นที่ป่าไร่
ดร.ซอฟิยะห์ นิมะ แลกเปลี่ยนประเด็นนี้

วางแผนเลือกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวในการขับเคลื่อนโครงการ ผู้เข้าร่วม workshop ได้แก่ แกนนำเยาวชน, ผู้ใหญ่บ้าน, กศน.เขตป่าไร่, ปอเนาะ เช่น ผู้จัดการโรงเรียน, อบต.ป่าไร่, ปลัดตำบลและสภาเยาวชนอาจมีการประชุมทั้งในรูปแบบ online ให้แก่กลุ่มข้าราชการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ Zoom ได้ และจัดกิจกรรมในรูปแบบ onsite ให้แก่ กลุ่มชาวบ้าน
ข้อมูลจากเสริมจากแม่ลาน

คำขวัญประจำอำเภอ
พืชผักผลไม้ดี ดิเกฮูลูดัง มโนราห์กลองยาวเด่น ถิ่นวิปัสสนา

อาณาเขต
ทิศเหนือจรด เขตอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้จรด เขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออกจรด เขตอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตกจรด เขตอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
การปกครอง
ประกอบด้วย 3 ตำบล 22 หมู่บ้าน 3,365 หลังคาเรือน ประชากร 16,493 คน แบ่งเป็น เพศชาย 8,349 คน เพศหญิง 8,144 คน

ภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ: เป็นที่ราบลุ่ม การคมนาคมมีถนนสาย 418 ตัดผ่านถนนในชุมชน หมู่บ้านหลายสายเป็นถนนลาดยาง และคอนกรีต

ลักษณะภูมิอากาศ
มี 2 ฤดู ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนชื้น ในฤดูฝนมีฝนตกบ่อยและมีน้ำหลากประกอบกับมีคลองชลประทานล้อมรอบทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบางแห่ง

ประชากร / การปกครอง
นับถือศาสนาพุทธ 61% และนับถือศาสนาอิสลาม 39%

อาชีพและสภาพเศรษฐกิจ
อาชีพหลัก : เกษตรกรรม
สวนยางพารา และทำนา

อาชีพเสริม
เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว แพะ แกะ และประมงน้ำจืด

การศึกษา

ไม่ได้ศึกษา ร้อยละ 11.20 (1,596 คน)
ประถมศึกษา ร้อยละ 36.49 (5,199 คน)
มัธยมศึกษา ร้อยละ 39.77 (4,242 คน)
อนุปริญญา/ปริญญาตรี ร้อยละ 10.87 (1,549 คน)
สูงกว่าระดับปริญญา ร้อยละ 3.57 (509 คน)
ไม่ได้ระบุ ร้อยละ 8.08 (1,152 คน)
บริบทในพื้นที่

สังคมชนบท สองวิถี
ครอบครัวแบบขยาย ฐานะปานกลาง
ประชากรได้รับการศึกษาบางส่วน
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ติดสังคม
ออกกำลังกายไม่ต่อเนื่อง
รับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม
ใช้สื่อสังคมออนไลน์
หน่วยบริการสาธารณสุขในเครือข่ายแม่ลาน

รพ.สต.ตำบล ป่าไร่
โรงพยาบาลแม่ลาน
รพ.สต.ม่วงเตี้ย
รพ.สต.แม่ลาน
รพ.สต.บ้านต้นโตนด
รพ.สต.บ้านคลองทราย
เครือข่ายชุมชน

อบต. 3 แห่ง
วัด 4 แห่ง
สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
มัสยิด 16 แห่ง
มัธยมฯ 1 แห่ง
ประถมฯ ขยายโอกาส 2 แห่ง
ประถมฯ 2 แห่ง
กศน. 1 แห่ง
ศพด. 7 แห่ง
สถานศึกษาปอเนาะฯ 9 แห่ง
วิสัยทัศน์

อนามัยการเจริญพันธุ์เข้มแข็ง บูรณาการเสริมสร้างโดยภาคีเครือข่ายในชุมชน

พันธกิจ

บูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดำเนินงานเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์สุขภาพกาย สุขภาพจิตและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นและเยาวชน
พัฒนาองค์ความรู้เรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ในระดับอำเภอและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
พัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพอื่น ๆ เช่น บุหรี่ สุรา สารเสพติด ความรุนแรงของวัยรุ่นและเยาวชน
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่อายุ 15-19 ปี (ที่มา : รานงานอนามัยแม่และเด็ก 30 เม.ย. 62)

ปี 2561 ร้อยละ 20
2562 ร้อยละ 40
2563 ร้อยละ 60
2564 ร้อยละ 100

ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

ปี 2561 ร้อยละ 15
2562 ร้อยละ 20
2563 ร้อยละ 40
2564 ร้อยละ 60
แผนการดำเนินงานด้านอนามัยเจริญพันธุ์โครงดารพัฒนาระบบบริการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

อบรมฟื้นฟูศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่เจ้าหน้าที่ รพ./PCU/เวชศาสตร์
อัตราของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดหลังคลอด > 80%รายงานกิจกรรมในชุมชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอแม่ลาน (ศปก.) ทุก 1 เดือน
ประชุมคณะทำงานร่วมกันกับ MCH Bord และประชุม คปสอ.เดือนละ 1 ครั้ง
ฐานข้อมูลด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ปี 2563

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี มี15%
อัตราเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ใช้ถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด 2.38%
อัตราของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า20 ปี มี 33.3%
ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง มี 5%
กิจกรรมในพื้นที่
ปีงบประมาณ 2561 จัดโครงการอบรมวัยเรียน วัยใส เข้าใจเรื่องเพศ โดย อบต.แม่ลาน
ปีงบประมาณ 2562 จัดโครงการโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันรู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ โดย อบต.แม่ลาน
ปีงบประมาณ 2562 จัดโครงการอบรมให้ความรู้การคุมกำเนิด โดย อบต.ป่าไร่
ปีงบประมาณ 2562 จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดย อบต.แม่ลาน
ปีงบประมาณ 2562 จัดโครงการค่ายอบรมจริยธรรมฤดูร้อน โดย อบต.ม่วงเตี้ย
ปีงบประมาณ 2563 อบต. แม่ลาน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนงานสุขภาวะเยาวชน ในงาน “คนใต้ หยัดได้ ครั้งที่ 2”
ปีงบประมาณ 2561 มีการจัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา /เอดส์ / อนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพ ในวิชาสุขศึกษา ม.1 – ม.6 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่ลานวิทยา
ปีงบประมาณ 2562 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา เอดส์ และกิจกรรมป้องกันพฤติกรรมด้านสุขภาพ ได้แก่ สุรา ยาเสพติด บุหรี่ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่ลานวิทยา
ปีงบประมาณ 2563 มีการจัดโครงการเพศศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต ให้แก่ กศน. ในพื้นที

ชนิดยาคุมกำเนิดจำนวน
2561 2562
ยากิน - -
ยาฉีด 1 1
ถุงยาง 4 4


อัตราของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดหลังคลอด > 80%


ชนิดยาคุมกำเนิดจำนวน
2561 2562
ยาฝังคุมกำเนิด 0 4
ห่วงอนามัย 0 0
การบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรอายุต่ำกว่า 20 ปี


ชนิดยาคุมกำเนิดจำนวน
2561 2562
ยาฝังคุมกำเนิด 0 3
ห่วงอนามัย 0 0


การพัฒนาคลินิกวัยรุ่นและการขยายเครือข่าย

พัฒนาคลินิกวัยรุ่นเชิงรับ-เชิงรุก

1.พัฒนาศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่เจ้าหน้าที่ รพ./เจ้าหน้าที่ รพสต./PCU/เวชศาสตร์

2.ให้คำปรึกษาและการบริการวางแผนครอบครัวแก่มารดาวัยรุ่นหลังคลอดก่อน D/C ทุกราย

3.ประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกวัยรุ่นและการป้องกันการคุมกำเนิดทั้งในโรงเรียนและในชุมชน

4.การบริการฝั่งยาคุมกำเนิดแก่วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี

สิ่งที่จะพัฒนาต่อ

ประชุมติดตามการดำเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์กลุ่มวัยรุ่นระดับอำเภอ เดือนละ 1 ครั้ง คณะกรรมการอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ พร้อมภาคีเครือข่ายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
จัดกิจกรรมเชิงรุกในชุมชนทุกตำบล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ขยายกิจกรรม/โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ ตำบลป่าไร่และตำบลม่วงเตี้ย
เพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมอนามัยเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกตำบลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ขยายแผนการสอนอนามัยเจริญพันธุ์ ในโรงเรียนประถม, โรงเรียนขยายโอกาส, ปอเนาะ ฯลฯ
sulaiman เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ประชุมหารือโครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้ความร่วมมือของกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพ กรณีจังหวัดชายแดนใต้ พื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในวันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ผลลัพท์: วัตถุประสงค์

เพื่อหารือการดำเนินงานและชี้แจงรายละเอียดโครงการ พื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงาน

เปิดการประชุม โดย คุณวีระโชติ รัตนกุล ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอตากใบ
ได้กล่าวถึงประวัติอำเภอตากใบ คำว่า “ตากใบ” ตามประวัติกล่าวว่า มีคนชื่อ ตาบา มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่เป็นคนแรก ต่อมามีคนมาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นจนเป็นชุมชนใหญ่ขึ้น กลายเป็นหมู่บ้านซึ่งเรียกกันว่า “บ้านตาบา” อยู่ในตำบลเจ๊ะเห และได้เรียกเพี้ยนมาเป็น “ตากใบ” ต่อมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2452 (ร.ศ.128) ได้ประกาศกฤษฎีกายกฐานะตำบลเจ๊ะเห ตั้งเป็นอำเภอเรียกว่า “อำเภอตากใบ” ที่ตั้งและอาณาเขต

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป : มีพื้นที่ประมาณ 253.457 ตารางกิโลเมตร หรือ 158,125 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนราธิวาส ห่างจากตัวจังหวัดนราธิวาสประมาณ 33 กิโลเมตร ห่างจากรุงเทพมหานคร ประมาณ 1,500 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ จดอ่าวไทย
ทิศใต้ จดอำเภอสุไหงโกลก และอำเภอสุไหงปาดี
ทิศตะวันออก จดอำเภอตุมปัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก จดอำเภอเมือง และอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
อาชีพหลัก : เลี้ยงโค, ค้าขาย

รายได้เฉลี่ย/คน/ปี : ประมาณ 50,000 บาท

ประชากรและหลังคาเรือน : จำนวนประชากรและลังคาเรือนเปรียบเทียบทะเบียนราษฎร์และการสำรวจแยกรายตำบล อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2565

ตำบลเจ๊ะเห มีประชากรรวมทั้งหมด 21,228 คน มี 5,537 หลังคาเรือน
ตำบลไพรวัน มีประชากรรวมทั้งหมด 9,358 คน มี 2,026 หลังคาเรือน
ตำบลพร่อน มีประชากรรวมทั้งหมด 4,484 คน มี 1,453 หลังคาเรือน
ตำบลศาลาใหม่ มีประชากรรวมทั้งหมด 10,485 คน มี 1,913 หลังคาเรือน
ตำบลบางขุนทอง มีประชากรรวมทั้งหมด 5,645 คน มี 1,169 หลังคาเรือน
ตำบลเกาะสะท้อน มีประชากรรวมทั้งหมด 10,532 คน มี 1,708 หลังคาเรือน
ตำบลนานาค มีประชากรรวมทั้งหมด 4,880 คน มี 975 หลังคาเรือน
ตำบลโฆษิต ประชากรรวมทั้งหมด 7,177 คน มี 1,373 หลังคาเรือน
ชุดข้อมูล ปี 2564 ปี 2565 (ไตรมาสแรก)
รพ.สต. ประชากรอายุ 15-19 ปี หญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด หญิงตั้งครรภ์ 15-19 ปี ร้อยละ ประชากรอายุ 15-19 ปี หญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด หญิงตั้งครรภ์ 15-19 ปี ร้อยละ
1 รพ.สต.ศาลาใหม่ 768 4 776 85 0
2 รพ.สต.โคกมือบา 307 2 316 29 2
3 รพ.สต.ตะเหลี่ยง 416 0 408 31 0
4 รพ.สต.กูบู 523 1 502 35 2
5 รพ.สต.ทรายขาว 200 1 187 8 0
6 รพ.สต.โคกยาง 269 1 255 33 0
7 รพ.สต.นานาค 362 1 355 24 0
8 รพ.สต.เกาะสะท้อน 489 2 470 32 2
9 รพ.สต.พร่อน 178 1 172 5 0
10 รพ.สต.บางขุนทอง 48 0 52 0 0
11 รพ.สต. โคกงู 388 1 360 24 1
รวม 3,948 303 14 4.62 3,853 306 7 2.28
จากตารางแสดงให้เห็นว่ารพ.สต.ศาลาใหม่ มีปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในปี 2564 มากที่สุด จำนวน 4 ราย

· หน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายขาว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูบู
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร่อน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุนทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานาค
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมือบา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกงู
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเหลี่ยง
สถิติข้อมูลแม่วัยรุ่น อำเภอตากใบ
ปี 2564

ไม่มีจำนวนหญิงตั้งครรภ์/แม่วัยรุ่น อายุ 0-14 ปี
มีหญิงตั้งครรภ์ อายุ 15-19 ปี จำนวน 14 ราย
ไม่มีจำนวนหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี
ไม่มีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV
ปี 2565 ไตรมาสแรก

มีจำนวนหญิงตั้งครรภ์/แม่วัยรุ่น อายุ 0-14 ปี จำนวน 1 ราย
มีจำนวนหญิงตั้งครรภ์ อายุ 15-19 ปี จำนวน 7 ราย
มีจำนวนหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 1 ราย
มีจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV จำนวน 1 ราย อายุ 29 ปี
เครือข่ายบริการด้านสุขภาพอำเภอตากใบ เน้นการให้บริการด้านอนามัยเจริญพันธ์ เช่น การฝากครรภ์/การเว้นระยะการตั้งครรภ์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

ดร.ซอฟิยะห์ นิมะ อาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.หาดใหญ่ กล่าวแนะนำโครงการ
การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภายใต้ความร่วมมือของกลไกคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพ กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้

วาระการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ

การขออนุญาตเข้าพบนายอำเภอเพื่อชี้แจงกรดำเนินงานในพื้นที่
ภาพรวมและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ
การนำเสนอสถานการณ์วัยรุ่นในพื้นที่ และกิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา
การออกแบบการดำเนินงานเพื่อต่อยอดในพื้นที่
การนัดหมายการลงพื้นที่ในครั้งที่ 2
นำเสนอให้เห็นอำเภอนำร่องในเฟสที่ 2
อำเภอที่ยืนยันการสมัครเข้าร่วม

จังหวัดยะลา ได้แก่ กาบัง รามัน ธารโต

จังหวัดปัตตานี ได้แก่ แม่ลาน สายบุรี โคกโพธิ์ ยะหริ่ง เมือง

จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ ยี่งอ รือเสาะ แม่ลาน บาเจาะ ตากใบ ระแงะ แว้ง

อำเภอที่รอยืนยันการสมัคร

จังหวัดยะลา ได้แก่ กรงปีนัง บันนังสตา

ปัตตานี ได้แก่ ยะรัง

นราธิวาส ได้แก่ จะแนะ

แนะนำผู้รับผิดชอบโครงการ

ผศ.ดร.ภก.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและนโยบายสาธารณะ
นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ประธานคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ กระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และประธานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้
ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ และอาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะ
ดร.ซอฟิยะห์ นิมะ อาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะ
และได้กล่าวถึงกลไกการทำงานพชอ.หรือพชต.ว่ากลไกพชอ.เป็นคณะทำงานที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากเข้าใจและเข้าถึงปัญหาของพื้นที่

ดร.ซอฟิยะห์ นิมะ ได้อธิบายความหมายของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นคือ ตั้งครรภ์ < 20 ปี, มีการแต่งงานถูกต้อง /ไม่มีการแต่งงาน ,มีการคุมกำเนิด หรือไม่มีการคุมกำเนิด ต้องการบุตรและไม่ต้องการบุตร, คู่สมรสเดียว/ เปลี่ยนคู่ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตหรือการเรียนต่อ จากสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาสำคัญและเป็นประเด็นหลักในการปรึกษาหารือร่วมกัน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันปัญหานี้เริ่มลดบทบาทลงเริ่มลดลง แต่หากมองด้านสถานการณ์ระดับประเทศถือว่ายังสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ จะหลุดจากระบบการศึกษา หรือบางรายอาจตั้งครรภ์แล้วกลับมาเรียนต่อ

สำหรับระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มแม่วัยรุ่น

ได้แก่ มัธยม 38.8% ประถมปลาย 34.5% มัธยมปลาย 21.4% อาชีวศึกษา 2.0% ปริญญาตรีขึ้นไป 3.3% ซึ่งมีการกำหนดพรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นการให้สิทธิแก่วัยรุ่น อยากให้วัยรุ่นมีทางเลือกเกี่ยวกับการตัดสินใจ เช่น การตันสินใจมีแฟน มีพรบ.ให้สิทธิแก่วัยรุ่นมากมาย ในการกำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง โดยมีหลายกระทรวงเข้ามารับผิดชอบ-ดูแล ให้วัยรุ่นเหล่านั้นให้ได้เข้าถึงสิทธิ ข้อมูลต่างๆ มีกฎหมายการตั้งครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถทำแท้งได้ พรบ.ตั้งครรภ์วัยรุ่น 2559 มีมาตราที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

มาตร 6 สถานศึกษา-วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง

มาตรา 7 สถานบริการ-มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้

มาตรา 8 สถานประกอบกิจการ-ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์

มาตรา 9 สวัสดิการสังคม-ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว

มาตรา 10 อปท.-ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคมีการสรุปประเด็นการดำเนินงานตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของพชอ.ใน 4 อำเภอ จังหวัดชายแดนใต้และการวิเคราะห์พื้นที่นำร่อง เช่น พื้นที่ยะหริ่ง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย (รีสอร์ท) วิธีการแก้ปัญหา คือ ให้กลุ่มผู้ดูแลเกี่ยวกับธุรกิจรีสอร์ทเข้ามาช่วยสอดส่องดูแลกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ พื้นที่รามัน มีปัญหาของเด็กสก๊อย วิธีการแก้ปัญหา คือ มีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รวมทั้งมีทีมชรบ.ประจำหมู่บ้านเข้ามาช่วยดูแลสอดส่องแต่ละพื้นที่มีการเตรียมการเพื่อพัฒนาให้เกิด wows คือ ให้ความสำคัญกับเพศหญิงเป็นหลัก มีพชอ.เป็นเจ้าภาพกลาง เชื่อมต่อไปยังกรมแรงงาน พม. และส่งต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการ

ช่วงที่ 2 สถานการณ์ในพื้นที่
องค์ประกอบของการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนในแต่ละอำเภอ ในพื้นที่มีแหล่งทุนบ้างหรือไม่
การจัดบริการที่จำเป็น เน้นเชิงรุก โดยการส่งต่อข้อมูลโดยการเก็บเป็นความลับ มีการช่วยเหลือ
การดำเนินงานเชิงระบบแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน โดยเน้นวัยรุ่นเป็นศูนย์กลาง เน้นพื้นฐานครอบครัวเป็นประเด็นหลัก เป็นที่พักพิงและที่พึ่งให้แก่เด็ก
แลกเปลี่ยนประเด็นในแต่ละรพ.สต.
รพ. สต. บ้านโคกมือบา (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
พยาบาลวิชาชีพ พูดถึงเคส จำนวน 2 เคส ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ คือ เด็กจบ ป.6 และเด็กจบ ม.3 หลังคลอดเด็กไม่อยากเรียนต่อ ซึ่งจากการที่ทำงานมาพบเด็กที่มีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นเด็กที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่ง 2 เคสนี้มีฐานะทางบ้าน ระดับปานกลาง ซึ่งตัวเด็กเองมองว่าเรื่องฐานะทางบ้านไม่มีปัญหา

ดร.ซอฟิยะห์ นิมะ แลกเปลี่ยนกรณีเคสนี้

เน้นการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ควรปรับวิธีคิด หรือ Mindset เกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาให้แก่เด็ก
รพ. สต. บ้านโคกยาง (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เคสนี้มีการตั้งครรภ์ซ้ำ มีการฉีดยาคุมกำเนิด ซึ่งทางรพ.สต.ได้ทำการนัดอีก 3 เดือน นัดให้คนไข้มาฉีดยาคุมกำเนิดอีกครั้ง แต่หลังจากนั้นคนไข้ก็ไม่มาขอคำปรึกษาที่รพ.สต.อีกเลย จนกระทั่งตอนอายุ 18 ปี คนไข้ได้เข้ามาขอคำปรึกษาที่ รพ.สต.อีกครั้ง สาเหตุคือ มีการตั้งครรภ์ซ้ำและอยากให้คลอด ซึ่งทาง รพ.สต.จึงมองว่าเคสนี้ไม่เป็นปัญหา เพราะเป็นความต้องการของตัวคนไข้เอง

รพ. สต. บ้านทรายขาว (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
พูดถึงเคสเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา มีจำนวน 1 เคส เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการแต่งงานอย่างถูกต้องตามหลักศาสนา แต่เป็นปัญหาตรงที่ แม่ของคนไข้ไม่อยากมีหลานเพิ่ม ซึ่งแสดงว่าตัวเองต้องรับภาระเพิ่ม จาการที่ตัวเองก็ต้องดูแลลูกสาวที่มีพิการตั้งแต่กำเนิด (เป็นพี่สาวของคนไข้รายนี้) ทำให้แม่ของคนไข้มีความกังวลว่าถ้าหลานที่เกิดมา อาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ตัวเองในอนาคต เพราะฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน และมีปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่พร้อมสำหรับการมีหลาน

โดยทาง รพ.สต.ได้มีการลงไปเยี่ยมบ้าน และฉีดยาคุมกำเนิดให้แก่คนไข้รายนี้ รวมทั้งมีการอธิบายให้คนไข้ทราบถึงผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต มีการฝึกเรื่องการวางแผนในชีวิต และแนะนำวิธีการใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งคนไข้เป็นเด็กที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่

ดร.ซอฟิยะห์ นิมะ แลกเปลี่ยนกรณีเคสนี้

พยาบาลเน้นการตั้งครรภ์ของเด็กให้มีคุณภาพ
รพ.สต.นานาค (นางสาวนูรีซัน แวจิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
พูดถึงเคส ปี 2564 จำนวน 1 ราย เป็นคนไข้อายุ 14 ปี ที่มีการแต่งงานอย่างถูกต้องตามหลักศาสนา ซึ่งคู่สามี-ภรรยา ต้องการที่จะมีลูกด้วยกัน ทางรพ.สต.ร่วมกับอสม.ในพื้นที่ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของคนไข้ โดยให้คำแนะนำเรื่องการวางแผนการดูแลหลานในอนาคต

ปัญหาของผู้ปกครองในเคสนี้ คือ ตัวเองก็กำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วย

แต่ด้านคนไข้เองกลับมีพร้อมในการตั้งครรภ์ ฝั่งสามีก็มีความพร้อมสำหรับการมีลูก

รพ. สต.โคกงู (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
พูดถึงเคสที่เจอเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นคนไข้อายุ 14 ปี แต่งงานถูกต้องตามหลักศาสนา คนไข้และสามีของคนไข้ต้องการมีลูก คนไข้เป็นเด็กที่ครอบครัวมีปัญหา แม่ติดคุกทำให้ต้องอยู่บ้านคนเดียว

คุณวีระโชติ สสอ.แลกเปลี่ยนกรณีเคสนี้

สถานการณ์ส่วนใหญ่ในพื้นที่ เด็กมีความพร้อมทั้ง 2 ฝ่ายทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง คลอดแล้วต้องรู้จักวางแผนครอบครัวต่อไป พรบ.มีตัวชี้วัด เป็นประเด็นปัญหาพร้อมท้องและพร้อมแต่งงาน
ในพื้นที่สามจังหวัด เป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรม มีการแต่งงานถูกต้องตามบริบทของพื้นที่ จึงมองเหมือนไม่เป็นปัญหา เพราะเป็นเรื่องทั่วไป แต่ก็ควรมีการวางแผนให้แก่เด็กซึ่งจะเป็นการดี ด้านกระทรวงสาธารณสุขเองก็เข้าใจสภาพพื้นที่
ผู้ชายในพื้นที่อำเภอตากใบ ส่วนใหญ่จะไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย เพราะต้องการมีงานทำ ถึงแม้อายุยังน้อย ก็สามารถทำงานได้ และมาเลเซียก็มีชายแดนติดกัน การเดินทางจึงสะดวก ทำให้คู่สามีภรรยาไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกัน เป็นเหตุให้บางรายสามารถเว้นระยะการตั้งครรภ์ได้
จังหวัดที่มีความยากจนซ้ำซาก เช่น จังหวัดนราธิวาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยปัญหาหลักๆ ของความยากจนซ้ำซาก คือ ส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษา ท้องก่อนวัยอันควรและไม่ฉีดวัคซีน
หากต้องการที่จะแก้ปัญหาความยากจน ต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ก่อน เพราะเป็นปัญหาสำคัญของความยากจนซ้ำซาก
รพ. สต. บ้านตะเหลี่ยง (นางตัชนีม กะสูเมาะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
พูดถึงเคสคนไข้ ป.6 ซึ่งคนไข้มีเพศสัมพันธ์กันในห้องน้ำ พ่อแม่พร้อมสนับสนุนการตั้งครรภ์ คนไข้มีการแต่งงานถูกต้องตามหลักศาสนาในขณะที่กำลังตั้งครรภ์ได้ 5 เดือน ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนไข้ คือ ไม่ได้เรียนหนังสือต่อ เด็กไม่มีการศึกษาและไม่มีงานทำ

ดร.ซอฟิยะห์ นิมะ แลกเปลี่ยนกรณีเคสนี้

ยกตัวอย่างพื้นที่บาเจาะ ซึ่งเป็นพื้นที่มีปัญหาเด็กหย่าร้างมากที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ทำให้มีจำนวนแม่เลี้ยงเดี่ยวมากขึ้นตามลำดับ แนวทางแก้ปัญหา คือ มีท่านนายอำเภอที่เข้มแข็งเข้ามาช่วยส่งเสริมการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้เด็กมีความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคต

รพ. สต. เกาะสะท้อน (นางสุนิฑา อาแว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
คนในพื้นที่นี้ยึดหลักศาสนา ที่ว่าทุกอย่างพระเจ้ากำหนดมาแล้ว ให้อยู่หรือตาย ทำให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กไม่ต้องการฉีดวัคซีนอะไรทั้งสิ้น เคสที่เจอเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นคนไข้ ป.6 แต่เรียนต่อจนจบ ม.3 จากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม หรือ ปอเนาะ หลังจากนั้นก็ไม่ได้เรียนหนังสือต่อ เมื่อรพ.สต.มีการลงพื้นที่พร้อมกับ อสม. ได้สอบถามคนไข้ พบว่า คนไข้พอใจในสิ่งที่เขามีอยู่ พอใจในการใช้ชีวิต จึงมองว่าปัญหาที่เขาเจอ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิต

รพ. สต. บ้านกูบู (นางอุทัยพร นาวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
พูดถึงเคสคนไข้อายุ 14 ปี และสามีของคนไข้ อายุ 19 ปี มาขอคำปรึกษาปัญหาที่รพ.สต. ซึ่งทางรพ.สต.เองก็ให้คำแนะนำเรื่องการฉีดยาคุมกำเนิด แนะนำให้คนไข้ไปเรียนต่อ โดยทางรพ.สต.และอบต.ในปีที่ผ่านมามีการปรึกษาหารือร่วมกันโดยการจัดกิจกรรม ให้ความรู้เด็กนักเรียนทุกโรงเรียน ให้ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

รพ. สต.บางขุนทอง (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
พูดถึงกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ เว้นช่วงการมีบุตร ปัญหาการไม่พร้อมท้อง อาจเกิดจากปัญหาด้านเศรษฐกิจหรือปัจจัยอื่นๆ

รพ. สต.ศาลาใหม่ (นางสาวนูรมา แวฮาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
เคสของเด็กผู้ชายซึ่งเป็นสามี เป็นคนศาลาใหม่ และเด็กผู้หญิง คือ คนไข้ มีอายุ 14 ปี เป็นคนพื้นที่อื่น เข้ามาฝากครรภ์กับทางรพ.สต.ศาลาใหม่ ไม่มีการศึกษาต่อ หลังจากนั้นก็ได้ย้ายตัวเองไปอยู่กับสามี ทางรพ.สต.จึงแนะนำให้เด็กฉีดยาคุมกำนิด และวางแผนครอบครัวในอนาคต

โดยทางรพ.สต.เคยมีการจัดกิจกรรม การวางแผนครอบครัวให้แก่เด็ก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ปี 2563 ที่ผ่านมา มีการสอนการวางแผนครอบครัว และกิจกรรมมากมายให้แก่วัยรุ่นในพื้นที่

ดร.ซอฟิยะห์ นิมะ แลกเปลี่ยนกรณีเคสนี้

3 จังหวัดชายแดนใต้มีปัญหาความดันมากที่สุด และเป็นปัญหาระยะยาว

คุณอิลฟาน ตอแลมา แลกเปลี่ยนประเด็นนี้

กลไกกระบวนการแม่วัยรุ่น มีอสม.หรืออส.เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ ยังไม่เห็นการเข้าร่วมของ พชอ.
จากการฟังประเด็นจากผู้ร่วมประชุม พบว่า รพ.สต.ส่วนใหญ่เน้นการใช้ยาคุมกำเนิดเป็นหลัก อยากทราบกระบวนการอื่นๆ มีบ้างหรือไม่ เช่น มีทีมดูแลเด็ก, พชอ., การดูแลแม่วัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยง, พม. โรงเรียนหรือกศน. เข้ามาร่วมกระบวนการหรือเข้ามาช่วยผลักดันหรือไม่
อยากจะทราบความหมายของคำว่าพร้อม (ความพร้อมของใคร เช่น ตัวเด็กเองหรือความพร้อมของผู้ปกครอง)
ความหมาย ความพร้อมของเขาคืออะไร เช่น ฐานะการศึกษา, รายได้, การประกอบอาชีพ เช่น อายุน้อยไม่ค่อยมีการจ้างงาน
โอกาสในอนาคต พ่อแม่ผู้ปกครองคิดยังไง ความคิดตรงกับคำพูดของตัวเองยังไง
อยากเป็นกระบอกเสียงอย่างเป็นรูปธรรม
ให้ ม.อ. เข้ามาช่วย ถ่ายทอดสารคดียังไง มีการจัดทำสื่อเกี่ยวกับแนวคิดการแต่งงานที่มีอายุน้อย
เด็กมีความพร้อมหรือไม่ พร้อมยังไง มาดูแนวคิดกันอีกที
คุณวีระโชติ รัตนกุล ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็น

สำหรับประเด็นหลักในพื้นที่ที่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง คือ

ดูแลผู้ด้อยโอกาส เป็นประเด็นเด่น ประเด็นหลัก
การดูแลผู้พิการ
การจัดการเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง
ดูแลศาสนสถาน
ปี 2564 มีการเน้นลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพราะจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีอุบัติเหตุสูงสุ
สำหรับประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่นำมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ เป็นประเด็นที่ดี และเป็นประเด็นที่สำคัญ เพราะพื้นที่ตากใบมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง น่าจะขับเคลื่อนได้ไม่ยาก
คุณมยุนัน ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็น

มีเครือข่ายเด็กและเยาวชน
ประเด็นที่ร่วมหารือกัน ยังไม่เห็นภาพของผู้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตเทศบาล
ได้เห็นถึงปัญหาของอำเภอตากใบ เช่น หญิงตั้งครรภ์ที่อายุไม่ถึง 18 ปี คลอดเด็กออกแล้วมีการตั้งครรภ์ใหม่ เหมือนเป็นการประชดชีวิต ซึ่งผู้ที่ได้รับภาระมากที่สุด คือ ปู่ย่า ตายาย ของเด็กในอนาคต ซึ่งมองว่าเป็นการผลักภาระให้แก่ผู้อื่น
ประเด็นที่ต้องหาทางออกร่วมกัน คือ ให้พื้นหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสอดส่อง ซึ่งมีวิธีการอะไรบ้าง มีเครื่องมือเข้ามาสนับสนุนให้มีทิศทางสู่ทางที่ดีขึ้นอย่างไรบ้าง
คุณอิลฟาน ตอแลมา แลกเปลี่ยนประเด็นนี้

เสนอนวัตกรรมใหม่ ทำตามบริบท เปิดโอกาสให้เด็กวัยรุ่นได้เรียนต่อ
ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่เด็กกลุ่มนี้
เน้นการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ เช่น เน้นส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว
ลดภาวะเสี่ยง สามารถตอบตัวชี้วัดของกระทรวงได้
คุณอานัติ หวังกุหลำ แลกเปลี่ยนประเด็นนี้

ให้มองประเด็นเชิงบวกที่มีอยู่ในพื้นที่มากกว่า เช่น การวางแผนครอบครัว ควรจัดเป็นรูปแบบอย่างไรต่อไปให้เป็นปัจจัยวัยรุ่นเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพ
คุณอิลฟาน ตอแลมา เสริมประเด็นนี้

ทีมจะมีการพัฒนา หากได้เข้าร่วมโครงการ มีการอบรม โดยการให้ความรู้ เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการตั้งครรภ์ รวมทั้งการทำแผนต่างๆ ต่อไป
สรุปวาระการประชุม check-out
รพ.สต.ทั้งหมด ต้องการที่จะลุยต่อ สู้ต่อไปเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

รพ.สต. โคกงู

มีทีมภาคีที่เข้มแข็ง มีอบต.ที่เข้มแข็ง
คิดในกรอบ
รพ.สต.กูบู

การประชุมวันนี้ ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน และได้เห็นบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่
รพ.สต.พร่อน

มีการปรึกษาร่วมกับทีมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นกับทางโรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี
รพ.สต.ศาลาใหม่

มีความพร้อมในการร่วมมือต่อไป
รพ.สต.บางขุนทอง

ไม่มีปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
อยากทำงานแนวนี้มานานแล้ว เป็นเรื่องที่ดีน่าสนใจ ในการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่อไปในอนาคต
รพ.สต.เกาะสะท้อน

เน้นความร่วมมือที่เข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำและสู้ต่อไป
รพ. สต. บ้านนานาค

การประชุมวันนี้ ได้ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะทำต่อไป เพื่อลดปัญหาต่อไปในอนาคต
งานอนามัยแม่และเด็ก สสอ.

พร้อมเดิน พร้อมสู้ต่อ
ได้รับการประสานงานกับสจรส. ม.อ.
รพ.สต.มีการขับเคลื่อนงานร่วมกับพชอ.อยู่แล้ว จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาต่อไป
งานวิชาการ งานวัยรุ่น ทำด้วยกันรวมกับการขับเคลื่อน เพื่อเติมเต็มงานวิจัยร่วมกับม.อ.ต่อไป
ดร.ซอฟิยะห์ นิมะ แลกเปลี่ยนประเด็นก่อนปิดการประชุม
ได้เห็นถึง mindset ของผุ้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่
คนที่นับถือศาสนาอิสลามได้รับผลบุญ ในการเติมเต็ม ผลักดันคุณภาพชีวิตต่อไป
ส่งเสริมแม่ที่มีความรู้ เพราะแม่ที่มีความรู้กับแม่ที่ไม่มีความรู้ จะเลี้ยงลูกออกมาคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
ปิดประชุม โดยคุณวีระโชติ รัตนกุล สาธารณสุขอำเภอตากใบ เวลา19 น.
ขอบคุณที่ให้โอกาสชาวตากใบ ขอบคุณอาจารย์ ทีมงาน และผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทุกคน
อยากเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไป
มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนต่อไป แม้ว่าจะเป็นเรื่องเก่าแต่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญซึ่งต้องนำมาจัดการใหม่
ม.อ.+สสอ.ตากใบ พร้อมขับเคลื่อนร่วมกัน+ภาคีภาคสนาม
จะประสานงานและร่วมมือช่วยกันสนับสนุนการขับเคลื่อน ร่วมแลกเปลี่ยนประชุมกันอีกครั้ง
ผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยด้วยครับ
หวังว่าจะมีโอกาสดีๆ เช่นนี้ต่อไปในอนาคต (ขอบคุณครับ)
sulaiman เมื่อ 19 ส.ค. 2565
ประชุมหารือโครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้ความร่วมมือของกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพ กรณีจังหวัดชายแดนใต้ พื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในวันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ผลลัพท์: ประชุมหารือโครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้ความร่วมมือของกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพ กรณีจังหวัดชายแดนใต้ พื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในวันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

ปลัดอาวุโส อำเภอโคกโพธิ์
ปลัด อำเภอโคกโพธิ์ ดูแลงานพชอ.
สาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์
นวก.สาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์
ผอ.รพ.สต.ป่าบอน
นวก.พัฒนาชุมชนป่าบอน
อสม.ต.ป่าบอน
คณะทำงานโครงการ สถาบันโนบายสาธารณะ มหาวิทดยาลับสงขลานครินทร์​
วัตถุประสงค์

เพื่อหารือการดำเนินงานและชี้แจงรายละเอียดโครงการ พื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงาน

ชายแดนใต้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเริ่มลดลง โดยมีสถิติลดน้อยลง (การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นช่วงอายุ 15-19 ปี)
การวิเคราะห์บริบทพื้นที่นำร่องในการดำเนินงานตั้งครรภ์วัยรุ่น
การดำเนินงาน สสอ. อปท. สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย พม.
ทีมภาคสนาม จัดทำแผน ขับเคลื่อน การลงพื้นที่ภาคสนาม ลงพื้นที่ประมาณ 4 ครั้ง
ลงพื้นที่ เพื่อพัฒนาสรุปผลการดำเนินงานและการถอดบทเรียน
ปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น
คู่ครองเดิม ไม่ได้คุมกำเนิด/คุมแต่พลาด, ต้องการมีบุตร
เปลี่ยนคู่ ไม่ได้คุมกำเนิด/คุมแต่พลาด, ต้องการมีบุตรกับคนใหม่
คนเดิม/คนใหม่ ไม่ได้คุมกำเนิด/คุมแต่พลาด, ไม่ต้องการบุตร ทางออกคืออะไร
ปัจจัยกำหนดการตั้งครรภ์วัยรุ่นทั่วไป
การดื่มแอลกอฮอล์
ช่วงวัย
สื่อยั่วยุ
การระมัดระวังป้องกัน
สมรรถนะแห่งตน
ค่านิยมรักนวลสงวนตัว
ความเอาใจใส่ของครอบครัว
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ/ถูกละเมิดทางเพศ
ทักษะชีวิต/การรู้เท่าทันตนเอง
จัดทำ workshop team work ประเมินผล เฟส 2 โดยทีม พชอ. ทีม พชต.
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบในการเสริมสร้างสมรรถนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ. ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้
รูปแบบการดำเนินงานตั้งครรภ์วัยรุ่นของ พชอ. ใน 4 อำเภอนำร่อง จังหวัดชายแดนใต้
ระดับที่ 1 ป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดรายใหม่
ระดับที่ 2 การตั้งครรภ์คุณภาพ
ระดับที่ 3 ไม่เกิดการตั้งครรภ์ซำ
ภาพรวมของการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา
การดำเนินงานของการพัฒนารูปแบบนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
area Activation (โมดูลเคลื่อนที่)
wows ประกอบด้วย well-Being 2. Opportunity 3. Wake up 4. Sustainability
เวทีรับฟังการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเฟสที่ 2
ปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำ พบว่า 3 จังหวัดชายแดนใต้มีการตั้งครรภ์ซ้ำมากที่สุด
พูดถึง พรบ.+กฎหมายทำแท้ง
ปัญหาที่เกิดในพื้นที่มุสลิม คือ การแต่งงานเร็ว, เมื่อมีแฟนพ่อแม่จับนิกะห์
นิกะห์อายุ 17 ปีขึ้นไป
ใช้พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นหลัก
ประเด็นพูดคุยพื้นที่ตำบลโคกโพธิ์

แผนยุทธศาสตร์ ปี 64 มีการบูรณาการร่วมกับแม่และเด็ก
การได้รับความรู้เรื่องเพศศึกษา สรุปในพื้นที่นี้ ได้รับ 100%
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นศาสนาอิสลาม 90.32% และศาสนาพุทธ 12.90%
ลักษณะการคลอด ในพื้นที่มีการคลอดปกติ /ไม่มีภาวะเสี่ยง 100%
น้ำหนักเด็กแรกคลอด น้ำหนักตามเกณฑ์/ต่ำกว่าเกณฑ์ 80.64% 35%
สถานการศึกษา นอกระบบการศึกษา 100%
สถานะทางครอบครัว แต่งงาน/นิกะห์ตามประเพณี 100%
มีภาวะซีด (ติดตามในคนๆ เดียวกัน) ติดตามโดยงานอนามัยแม่และเด็ก 31.25%
การคุมกำเนิดก่อนตั้งครรภ์/หลังคลอด สรุปในพื้นที่นี้ ไม่ได้มีการคุมกำเนิด ไม่มีการยาฉีดหรือใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด
สาเหตุการท้อง สรุปในพื้นที่นี้ คือ ต้องการมีบุตร
เด็กคลอดซ้ำหรือหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สรุปในพื้นที่นี้ คือ ไม่ท้องซ้ำ
ปัญหาของการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ เกิดจากการที่วัยรุ่นอยู่นอกระบบการศึกษา แต่งงานก่อนวัยอันควร
แผนยุทธศาสตร์แม่และเด็ก
รพ.สต.คืนข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ติดตามหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ปี 2564 มีศูนย์การพัฒนาชุมชน ตำบลป่าบอน ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการ โดยการเชิญแม่และเด็กหลังคลอด ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ให้ความรู้เรื่องภาวะแทรกซ้อน ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแท้ง
จัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครอบครัวที่มีหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
มีผู้นำศาสนาเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านการมีคู่ครอง และความรู้เรื่องการใช้ชีวิตวัยรุ่นและวางตัวในช่วงระหว่างการคบหาดูใจ
เชิญผู้ปกครอง มาให้ความรู้ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน สอนเรื่องการใช้ชีวิต หรือปัญหาการท้องของเด็กก่อนวัยอันควร ทั้งนี้พื้นที่โคกโพธิ์ไม่ได้มีการลงงพื้นที่เชิงรุก แต่มีการติดตามผลจากเคสต่างๆ ที่ผ่านมา


อ.ซอฟียะห์ เสนอประเด็นเพิ่มเติม

กศน.มีการสร้างอาชีพ ส่งเสริมสมรรถนะแก่เด็ก ให้สามารถดูแลตัวเองได้
ควรดูแลวัยรุ่นทั้งชายและหญิง
จะดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน
สาธารณสุขอำเภอแลกเปลี่ยน

อยากจะดึงภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม แต่ก่อนเคยมีโครงการจัดการขยะ และชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาของสาธารณสุขเป็นหลัก โคกโพธิ์ก็มีปัญหา (มีปัญหาแต่ก็ยังได้รับการดูแลจากครอบครัว) แต่ยังไม่เยอะเท่ายะหริ่งและแม่ลาน เพราะประชากรน้อย จึงทำให้ตัวหารเยอะ
หาวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะกับวัยรุ่นและวัยรุ่นยอมรับ
มองภาพปัญหาวัยรุ่น (เลขา พชอ.)

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นน้อยกว่าพื้นที่ทุ่งยางแดง แต่คนที่ตั้งครรภ์ได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัว
การตั้งครรภ์โดยไม่คุมกำเนิด (มีการเว้นช่วงการมีบุตร ฉีดยา 1 เดือน หรือ 3 เดือน)
ปลัดอาวุโสอำเภอโคกโพธิ์

เน้นภาคีเครือข่าย
ต้องแก้ปัญหาผ่านจุดเล็กๆ ผ่านคณะกรรมการ พชอ.
สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับเด็กกลุ่มนี้
ปลัด (ดูแลงานพชอ.)

มองภาพรวมความร่วมมือระหว่าง กศน.
แต่ที่โคกโพธิ์เน้นคนที่เดินเข้ามาหา มาปรึกษา แต่ยังไม่มีภาพรวมของ กศน. เข้ามาร่วมด้วย
คุณอิลฟาน

อนาคตของชาติจะไม่มีคุณภาพ หากเราไม่ดูแลปัญหาหรือแก้ปัญหาให้ดี
มีทีมพชอ.เข้ามาร่วมมือกับสาธารณสุขจึงเป็นข้อดี เป็นต้นทุนของพื้นที่โคกโพธิ์ เพราะเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรม
สื่อสามารถแนะนำให้คนรู้จักโคกโพธิ์มากยิ่งขึ้น
พชอ.ในพื้นที่มีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้
ทุนทางสังคมมีเยอะ เช่น ผู้นำศาสนา มีหน่วยงานเข้ามาขับเคลื่อน ร่วมคิด ร่วมทำให้เหมาะกับบริบทของโคกโพธิ์
มีการยกตัวอย่างพื้นที่บาเจาะ
มีการร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านมาดูแลเด็กทั้งหญิงและชาย
ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เด็กกลุ่มนี้ แม้จะอยู่ที่บ้านก็สามารถทำงานได้
ต่อยอดโคกโพธิ์ มองหาโอกาส เพิ่มจุดแข็ง ลดจุดด้อย จากเครื่องมือ SWOT analysis
ประเด็นเสริมจาก อ. ซอฟียะห์

โคกโพธิ์มีแหล่งทุนในพื้นที่ เอามาสร้างจุดเด่น
ยกตัวอย่างพื้นที่รามัน โกตาบารู มีย่านเศรษฐกิจ
มองหาพื้นที่ตรงไหนลับตาคน หรือเป็นที่ล่อแหลมต่อการมีเพศสัมพันธ์ เข้าไปลดความเสี่ยงพื้นที่ตรงนั้น
เชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือ จัดทำแผนร่วมกัน
ผอ.รพ.สต.ป่าบอน

แนะนำทีมงาน และบูรณาการต่อยอดโครงการ
พูดถึงการอนามัยแม่และเด็ก
บริบทข้อมูลพื้นที่ตำบลป่าบอน ยกประเด็นเรื่อง แหล่งพบปะสังสรรค์ของเยาวชนตำบลป่าบอนของผู้นำในพื้นที่ร่วมกับประชาชน
กำนันตำบลป่าบอน

มีการส่งเสริมให้วัยรุ่นรู้จักป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
รู้จักการป้องกันก่อนการมีเพศสัมพันธ์
ประเด็นเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม

เน้นส่งเสริมความเข้าใจให้แก่เด็กวัยรุ่น
เปลี่ยนทัศนคติ ทำความเข้าใจกับกลุ่มเด็กวัยรุ่น
ที่ผ่านมามีการทำกิจกรรม มีการค้นหาปัญหา แลกเปลี่ยนประเด็น คุยภาพรวม ฮูกุ่มบากัต
เน้นทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเป็นหลัก
ดูความเสี่ยงในพื้นที่
การเว้นระยะการตั้งครรภ์
มีกลุ่มคิด กลุ่มทำกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ป่าบอน มีกลุ่มดีๆ และกลุ่มที่เราต้องการดูแล คือ กลุ่ม วัยรุ่น เราพยายามที่จะพัฒนาต่อไป
สร้างความร่วมมือกับผู้นำศาสนา
ร่วมมือกับสภาเด็กและเยาวชน
ติดตามและดูแลวัยรุ่นอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
ประเด็นการแลกเปลี่ยนโดยคุณอานัติ (ผู้ประสานงานภาคสนาม)

ท้องแล้วทำแท้งเท่าไหร่ นำมาศึกษา
การคุมกำเนิดที่ดีควรทำอย่างไร เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
มีเครื่องมืออะไรบ้างที่ใช้ระบุ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ท้องแล้ว ทำอย่างไรให้มีคุณภาพ เช่น ส่งเส