สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การแปรรูปมะนาวสดเป็นน้ามะนาวพร้อมดื่ม : กรณีศึกษาสวนมะนาวไร่ภูตะวัน บ้านอีหลุ่ง ต้าบลเชียงยืน อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ไม่มีชื่อภาพ

ไม่มีรายละเอียด