สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร ภายใต้กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างแบรนด์ที่มีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ

ไม่มีชื่อภาพ

ไม่มีรายละเอียด