สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การถอดบทเรียนขยะโมเดลและบุรณาการศาสตร์เพื่อให้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนอื่นในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา