สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการพัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

จัดนิทรรศการ

จัดนิทรรศการผลการดำเนินโครงการทั้ง 5 ศูนย์ฯ และนำเสนอต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร