สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการพัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

นำเสนอผลการดำเนินโครงการ

นักเรียนรายงานผลการดำเนินงาน ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี