สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการพัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

นำเสนอรายละเอียดโครงการ

ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ต่อคณะกรรมการเครือข่ายสกลนครเมืองน่าอยู่