สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการพัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

คู่มือการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย

มอบคู๋มือการดำเนินงานระบบเพาะเลี้ยง หนอนแมลงงวันลายเพื่อเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูง