สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการพัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

ระบบก๊าซชีวภาพ

อบรมการติดตังระบบกำจัดขยะอินทรีย์โดยผลิตก๊าซชีวภาพเพื่ออัดลงถังใช้ในครัวเรือน