สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรแบบมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ

อบรมการแปรรูปวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ที่ได้จากชุมชน

ไม่มีรายละเอียด