สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรแบบมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ

ชาวบ้านทำแบบทดสอบ “ตัวฉันบ้านฉันเป็นอย่างไร” ณ ศาลาประชาคม ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ไม่มีรายละเอียด