สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรแบบมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ

ตรวจเลือดเกษตรกรเพื่อหาปริมาณของเอมไซน์คลอรีนเอสเตอเรส ณ ศาลาประชาคม ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ไม่มีรายละเอียด