สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรแบบมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ

ลงพื้นที่ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

2