สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรแบบมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ

ลงพื้นที่ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการ ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ประชาชนและเกษตรกร ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ลงพื้นที่ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการ ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ประชาชนและเกษตรกร ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร