สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคม คืนข้อมูลให้ชุมชน