สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อจัดการข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร โดยการทำข้อมูลพื้นฐานหรือ Mapping แหล่งผลิตอาหารแต่ละประเภทในเทศบาลตำบลจันดี

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อการจัดทำข้อมูล สถานการณ์ด้านอาหารปลอดภัย และข้อมูลด้านภาวะโภชนาการ

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นประเด็นความมั่นคงทางอหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยในเด็กเล็ก

รวม 0 0.00 0 0.00

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้