สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กิจกรรม :
วันที่ 14 มิ.ย. 2024 - 14 มิ.ย. 2024
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :