สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน จ.สระบุรี

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน จ.สระบุรี
วันที่ 13/08/2020 - 13/08/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :