สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

เวทีทบทวนและจัดทำแผนการติดตามในพื้นที่ อ.แก่งคอย

กิจกรรม : เวทีทบทวนและจัดทำแผนการติดตามในพื้นที่ อ.แก่งคอย
วันที่ 07/08/2020 - 07/08/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 9,500.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :