สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน จ.อ่างทอง

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน จ.อ่างทอง
วันที่ 28/08/2020 - 28/08/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,250.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 6 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :