สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

การติดตามและพัฒนาโครงการในพืนที่ อ.วิเศษชัยชาญ(3)ครั้ง

กิจกรรม : การติดตามและพัฒนาโครงการในพืนที่ อ.วิเศษชัยชาญ(3)ครั้ง
วันที่ 07/09/2020 - 07/09/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 60,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 15 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :