สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

การติดตามและพัฒนาโครงการในพืนที่ อ.บางบัวทอง(3)ครั้ง

กิจกรรม : การติดตามและพัฒนาโครงการในพืนที่ อ.บางบัวทอง(3)ครั้ง
วันที่ 20/08/2020 - 20/08/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 39,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :