สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : aaa

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

24 มิ.ย. 62 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขครั้งที่ 2 2,500.00 -
15 ก.ค. 62 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขครั้งที่ 2 0.00 -
30 ก.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 มหกรรมปฐมภูมิ 0.00 -
5 ส.ค. 62 งานสร้างสุข ภาคใต้ #11 50,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้