สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

สรุปผลโครงการ

กิจกรรม : สรุปผลโครงการ
วันที่ 01/08/2019 - 01/08/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 160,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย หนังสือถอดบทเรียน

รายละเอียดกิจกรรม :