สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

พัฒนาศักยภาพครูที่รับผิดชอบโครงการเรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบการติดตามประเมินผลแบบออนไลน์ (เวปไชต์)

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพครูที่รับผิดชอบโครงการเรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบการติดตามประเมินผลแบบออนไลน์ (เวปไชต์)
วันที่ 01/05/2019 - 01/08/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 131,800.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 160 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :