สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

พัฒนาระบบการประเมินผลแบบออนไลน์ (บนเวปไซต์)

กิจกรรม : พัฒนาระบบการประเมินผลแบบออนไลน์ (บนเวปไซต์)
วันที่ 01/01/2019 - 01/01/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 150,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :