สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 80 คน

กิจกรรม : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 80 คน
วันที่ 01/08/2019 - 01/08/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 71,400.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 80 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ครู

รายละเอียดกิจกรรม :