สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อรับฟังความเห็น และสังเคราะห์บทเรียนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง 80 คน

กิจกรรม : ประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อรับฟังความเห็น และสังเคราะห์บทเรียนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง 80 คน
วันที่ 07/06/2019 - 07/06/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 117,800.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 160 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ครู

รายละเอียดกิจกรรม :