สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)เพื่อถอดบทเรียน การดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ครั้ง (ครั้งละ 16 คน )

กิจกรรม : ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)เพื่อถอดบทเรียน การดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ครั้ง (ครั้งละ 16 คน )
วันที่ 01/07/2019 - 31/07/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 116,400.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 80 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ครู

รายละเอียดกิจกรรม :