สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตในเด็กนักเรียน โดยการจัดอบรมให้ความรู้ ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 80 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 160 คน จำนวน 1 ครั้ง

กิจกรรม : การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตในเด็กนักเรียน โดยการจัดอบรมให้ความรู้ ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 80 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 160 คน จำนวน 1 ครั้ง
วันที่ 22/01/2019 - 22/01/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 169,800.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 160 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ครู

รายละเอียดกิจกรรม :