สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

โรงเรียนมีนโยบายใช้ผลผลิตจากพื้นที่ผลิตอาหารทั้งเกษตร ปศุสัตว์ และประมงเป็นวัตถุดิบอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ใช้การประชุมระดมความคิดเห็นกับเกษตรตำบล พัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแกนนำเกษตร เพื่อค้นหาแหล่งผลผิตอาหารในชุมชน โดยโรงเรี

กิจกรรม : โรงเรียนมีนโยบายใช้ผลผลิตจากพื้นที่ผลิตอาหารทั้งเกษตร ปศุสัตว์ และประมงเป็นวัตถุดิบอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ใช้การประชุมระดมความคิดเห็นกับเกษตรตำบล พัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแกนนำเกษตร เพื่อค้นหาแหล่งผลผิตอาหารในชุมชน โดยโรงเรี
วันที่ 01/07/2019 - 01/08/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 608,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 1,600 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ครู เกษตรตำบล พัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. แกนนำเกษตรกร

รายละเอียดกิจกรรม :