สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อบรมครูอนามัยโรงเรียน แม่ครัว เรื่องการจัดบริการอาหารกลางวันให้ถูกหลักโภชนาการ จำนวน 80 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 160 คน จำนวน 2 ครั้ง

กิจกรรม : อบรมครูอนามัยโรงเรียน แม่ครัว เรื่องการจัดบริการอาหารกลางวันให้ถูกหลักโภชนาการ จำนวน 80 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 160 คน จำนวน 2 ครั้ง
วันที่ 27/02/2019 - 28/02/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 241,600.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 160 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ครู

รายละเอียดกิจกรรม :