สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

สนับสนุนให้โรงเรียน ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด (ดำเนินโครงการเกษตรในโรงเรียน)

กิจกรรม : สนับสนุนให้โรงเรียน ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด (ดำเนินโครงการเกษตรในโรงเรียน)
วันที่ 01/01/2019 - 01/04/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,600,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :