สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนการจัดการระบบอาหารในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 80 โรง เรียน ๆ ละ 5 คน รวม 400 คน

กิจกรรม : อบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนการจัดการระบบอาหารในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 80 โรง เรียน ๆ ละ 5 คน รวม 400 คน
วันที่ 19/11/2018 - 21/11/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 361,400.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 400 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้แทน อปท. แกนนำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรม :